3.2.СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Версия за печатВерсия за печат

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават при условия за максимално използване на съществуващите карта на възстановената собственост, (създадена по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за собствеността на горите и земите от горския фонд) и на действащите кадастрални планове на населените места, (одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър и Закон за териториално и селищно устройство).

Изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва по реда и при условията, определени в Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Границите на поземлените имоти се установяват от означеното на място състояние - в съответствие с документа за собственост, като имотите се индивидуализират с техните граници, а не с площта им. Геодезически измервания се извършват само в случаите, когато за обектите на кадастъра няма данни в предходни планове и карти или когато се налага да бъдат извършени контролни измервания за подобряване на точността на картата.

Данните за собствениците  и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от регистрите към съществуващите карти и планове , от представените от собствениците актове в процеса на създаването на кадастралната карта, от регистрите на общинската и областната администрация , от данъчните регистри и др. Данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията структурирани данни в цифров вид от вписаните актове или от създадените предварителни имотни партиди.

Изпълнители на дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри са лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. С цел осигуряване на необходимото качество на кадастралната карта и кадастралните регистри се спазват изискванията на Наредба № 19 от 2001г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

В табл. 6 са посочени финансовите средства за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за периода от 2001 г. до 2007 г. – съгласно предвижданията по Дългосрочната програма и реално отпуснатите . В същата таблица са посочени и необходимите средства за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Таблица № 6

Години

По програма

хил. лв.

Реализирани

хил. лв.

Неосигурени

хил. лв.

2001

2 668

593

2 075

2002

11 167

1 297

9 870

2003

12 370

4 695

7 675

2004

14 696

4 742

9 954

2005

17 409

4 847

12 562

2006

16 961

13 182

3 779

Общо 2001 – 2006

75 271

29 356

45 915

2007

12 718

 

 

2008

20 960

 

 

2009

18 480

 

 

2010

26 000

 

 

От изнесените данни в таблица № 6 е видно, че в периода от 2001 г. до 2006 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е създавала кадастралната карта и кадастралните регистри, като са й осигурени общо около 46 млн. лв. по-малко от предвидените по Дългосрочната програма или ежегодно с около 8 - 9 000 млн. лв. по-малко от предвидените по програмата.

С цел привличане на допълнителен финансов, технически и кадрови ресурс се предвижда при създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъдат използвани възможностите на публично – частното партньорство.

Във връзка с установения опит от първите кадастрални карти, създадени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, през 2004 г. беше преразгледан графика за възлагане на конкретните обекти в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър . Агенцията по геодезия, картография и кадастър възприе принципа създаване то на кадаст ралната карта и кадастралните регистри приоритетното да се извършва в областните градове, в общинските центрове и в районите с интензивно икономическо развитие и активен пазар на недвижимите имоти.

Към 1.07.2007 г. са одобрени или са в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните регистри на общо около 410 землища на населени места в страната, от които 27 областни града, 56 общински центрове и други 325 населени места, представляващи територия с обща площ 1 469 006 ха. Само за двугодишния период 2005 г. – 2007 г. територията с кадастрална карта и кадастрални регистри е нараснала почти двойно.  Също така около 35 – 40 % от кадастралните планове на населените места с а оцифрени, но голям брой от тях са загубили своята актуалност. 

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на общо 204 землища, представляващи територия с площ 613 098 ха и 1 929 339 бр. недвижими имоти, които включват 13 областни града – Враца, Шумен, Ямбол, Сливен, Благоевград, Кърджали, Ловеч, Хасково, Монтана, Добрич, Смолян, Търговище и Габрово, както и 20 града - общински центрове: Несебър, Асеновград, Балчик, Дупница, Самоков, Царево, Разлог, Шабла, Бяла, Димитровград, Троян, Левски, Раднево, Смядово, Гулянци, Никопол, Чепеларе, Копривщица, Николаево и Харманли. В процес на създаване е кадастралната карта на останалите 14 областни града, които ще бъдат одобрени в периода 2007 г.-2008 г., а за гр. София - до 2010 г.

Предвижданията на Агенцията са (при осигурени финансови средства) до края на 2010 г. да бъдат осигурени с кадастрална информация около 65 % от недвижимите имоти в страната.

Подробна справка по години и площ за населените места, за които е одобрена или е в процес на изработване или предстои да бъде възложено създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри до 2010 г., е представена в приложение № 3.

С цел ускоряване на създаването на кадастралната карта се предвижда да бъде изработена цифрова ортофотокарта. Въз основа на ортофотокартата ще се създаде кадастралната карта на по-малките по площ населени места и ще бъде подобрена точността на вече създадената кадастралната карта главно в териториите извън населените места около линейните обекти.

До 2008 г. ще бъде обединена кадастралната информация, създавана до сега по отделни землища в една база-данни за кадастралната карта и същата ще бъде поддържана в информационната система. След въвеждане на новата Българска геодезическа система чрез съответни трансформации тази база-данни за кадастралната карта ще бъде приведена към новата координатна система.

През 2009 г. ще започне постепенно преминаване към обслужване на гражданите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за цели територии на общини (при наличие на одобрена кадастрална карта за общинския център и за някои по-големинаселени места в общината). Обслужването ще се извършва на базата на кадастралната карта, картата на възстановената собственост и на действащите кадастрални планове.

До момента за дейности по кадастъра са използвани основно средства по проект “Кадастър и имотна регистрация” на Световна банка, който приключва през март 200 8 г. Във връзка с това е необходимо възлагането на нови дейности да бъде осигурено със средства от държавния бюджет.

Приходите към държавния бюджет от таксите за извършваните от Агенцията по геодезия, картография и кадастър справки и услуги през последните години значително нарастват. Така например през 2005 г. са внесени 1 092 394 лв., през 2006 г. – 4 456 063 лв., за 2007 г. се очаква тези приходи да нараснат с около 50 % спрямо тези от 2006 г. С изменение на ЗКИР през 2006 г. беше регламентирана възможността част от тези приходи да бъдат ползвани за възлагане извършването на кадастрални и геодезически дейности, за работи по развитие на материалната база на Агенцията, за обучение и т.н., но на практика този ефективен механизъм все още не се прилага.