Премини към основното съдържание

Закриваща пресконференция по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“

На  18.12.2020 г. (петък) от  11:00 часа, Агенция по геодезия, картография и кадастър проведе Закриваща пресконференция  по  проект  „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“,осъществяван  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Добро управление”, съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд. Във връзка със спазването на действащите противоепидемични мерки, събитието се проведе в онлайн среда. 
Обща стойност на проекта: 12 651 347,00 лева, от които 10 753 644, 95 лева европейско и 1 897 702, 05 лева национално съфинасиране.
Период на изпълнение: 20 юни 2016 г. – 31 декември 2020 г.
Обща цел: Постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване.
Целеви групи: Централна администрация - АГКК и СГКК, Агенция по вписванията и Служби по вписванията, Министерство на земеделието и храните и Служби по земеделие; Крайните потребители на административните услуги на АГКК- гражданите и бизнеса; Нотариуси; Областни и общински администрации.
Дейности по проекта: 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид. 2. Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия. 3. Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура; 4. Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра. 5. Обучение на вътрешни и външни институционални потребители; 6. Информация и комуникация.
Постигнати резултати: 1. Допълнени кадастралните регистри с цифрови данни за 96 бр. населени места 2. Усъвършенствани кадастралните регистри чрез отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия с площ 993 344 ха., със засегната площ 2 543 ха.; 3. Надградени четири регистъра 4. Обучени 611 представители на целевите групи. 
 

slogan bg