Статус на обществената поръчка

Версия за печатВерсия за печат
  • отворена - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
  • спряна - изпратена е информация по чл. 15, ал. 1 от ППЗОП за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на въз ложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата";
  • прекратена - взето е решение за прекратяване на процедурата;
  • затворена - изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
  • възложена - публикувана е информация за сключен договор;
  • отменена - когато с влязло в сила решение на орган по обжалване решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно;
  • приключена - приключил договор