Служител по сигурността на информацията

Версия за печатВерсия за печат

КРАСИМИР МЛАДЕНОВ


Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор и ръководи регистратура за класифицираната информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация.

В изпълнение на възложените му със ЗЗКИ задачи служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазване изискванията на ЗЗКИ;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на Агенцията чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на нивото на класифицираната информация, води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и предлага на изпълнителния директор мерки за отстраняването им;
7. организира и провежда обучението на служителите в Агенцията по защита на класифицираната информация;
8. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.