Премини към основното съдържание

2717 Закриване на партида на лице правоспособно да извършва дейности по кадастър

Услуги

Услуги по правоспособност за дейности по геодезия, картография или кадастър

  • Агенция по геодезия, картография и кадастър води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. Регистърът се състои от партидите на правоспособните лица. Партидата на правоспособното лице се закрива на основание заповед на изпълнителния директор на АГКК, издадена в резултат на молба от лицето или при възникване на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗКИР, или по инициатива на браншова организация на геодезистите.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 21
  • Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 14а; чл. 15
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • До 30 дни от постъпване на заявлението или след влизане в сила на Заповедта на изпълнителния директор на АГКК за заличаване на лицето от регистъра на правоспособните лица.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване, съгл. чл.21, ал.5 от ЗКИР, по реда на чл.18, ал.3 от ЗКИР:

   - Подавате жалба до министъра на регионалното развитие и благоустройството 

   Ред за обжалване, съгл. чл.21, ал.5 от ЗКИР, по реда на чл.18, ал.4 от ЗКИР:

   - Подавате жалбата до съответния Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата се предоставя по електронен път:

   1.       Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС)

   За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС)   и квалифициран електронен подпис;

   2.       Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Контрол"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188305
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Дирекция "Геодезия и картография"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Начин на заявяване на услугата

Услугата се заявява:

- На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица – гр. София, ул. Мусала № 1(сградата на АГКК, служебен вход);
- Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя;

- На електронна поща - Виж имейла...;

- По електронен път чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС;

- Чрез ССЕВ.

Необходими документи/данни

Заявление;

Документи, удостоверяващи настъпване на някое от основанията по чл. 21, ал. 1 от ЗКИР.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Заповед на изпълнителния директор на АГКК съгласно чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР за заличаване на правоспособното лице от регистъра.

Заповедта се получава от  лицето:

- На място в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК;

- Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Образци

Заявление за закриване на партида/за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър

Заплащане

Не се заплаща за услугата

slogan bg