Премини към основното съдържание

Закриване на партида на правоспособно лице

Наименование

Описание

Име 

Закриване на партида на правоспособно лице

Правно основание 

чл. 21 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 14a и чл.15 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Начин на заявяване

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление; Документи, удостоверяващи настъпване на някое от основанията по чл. 21, ал. 1 от ЗКИР

Съдържание на резултата

Издаване на заповед за заличаване на лицето от регистъра на правоспособните лица.

Форма на предоставяне

На хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

Не се изисква такса

Срок за изпълнение на услугата

До 30 дни от постъпване на заявлението или след влизане в сила на Заповедта на изпълнителния директор на АГКК за заличаване на лицето от регистъра на правоспособните лица

Срок на валидност

Няма

slogan bg