Премини към основното съдържание

790 Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за урбанизирана територия

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя копие от кадастралната карта или част от нея за урбанизираните територии в цифров вид (CAD формат). Данните за имотите не включват данните за собствеността им.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 - 5
  • Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Обикновена услуга - 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До настъпване на изменение в обстоятелствата.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

    

 • Ограничения и условности:
  • - Съгласно изменение (ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) на § 3, ал. 2 от ПЗР на Постановление № 293 от 8.11.2016 г. услугата се изпълнява до 31.12.2023г.

   - В заявлението задължително се посочва територията и/или идентификаторите на имотите, за които се заявява услугата или се прикачва файл, съдържащ обхващащия контур във формат CAD4.

   - Максималния брой имоти, които могат да се селектират чрез едно търсене и по карта е 200 броя.

   - Услугата се предоставя по електронен път:

   1.  Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
 •  

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Услугата се заявява:

- През уеб-портала за електронни услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала);

- Със заявление на гише в център за административно обслужване /заявление се подава до избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на недвижимия имот/. При заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление;

- Чрез ССЕВ.

*Забележка:

- В заявлението задължително се посочва територията и/или идентификаторите на имотите, за които се заявява услугата или се прикачва файл, съдържащ обхващащия контур във формат CAD4.

- Максималния брой имоти, които могат да се селектират чрез едно търсене и по карта е 200 броя.

Необходими документи

Заявление;

Документ/данни за платена такса.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Готовото копие от кадастралната карта в цифров вид се получава от потребителя на услугата по избрания в заявлението начин:

- на място, в центъра за административно обслужване на СГКК;

- чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

- в профила на регистриран потребител в КАИС - портал, като електронен документ;

- чрез ССЕВ.

 

Образци

Заявление за извършване на услуги от КККР

Нормативна уредба

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.)

Заплащане

За услугата се заплаща такса

 • обикновена услуга:

  - до 50 поземлени имота - по 0,80 лв. за всеки поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.; 

  - от 50 до 200 поземлени имота - 40 лв. + по 0,60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;

  - от 200 до 500 поземлени имота - 130 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;

  - от 500 до 1000 поземлени имота - 280 лв. + по 0,40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;

  - над 1000 поземлени имота - 480 лв. + по 0,30 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.

  Забележка: За урбанизирана територия се събира таксата за обикновена услуга, увеличена както следва:

  1. за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти;

  2. за областните градове с изключение на тези по т. 1 - четири пъти;

  3. за градовете с изключение на областните - три пъти;

  4. за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти.

 • бърза услуга  - Таксата се увеличава със 100 на сто!

   Таксата за услугата се предплаща.  Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg