Премини към основното съдържание

760 Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Агенция по геодезия, картография и кадастър нанася настъпилите промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти с цел поддържането му в актуално състояние при: изградени, надстроени и пристроени сгради или самостоятелни обекти в тях, промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите, промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 51; чл. 53
  • Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 40, ал. 2-5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • до 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До настъпване на изменение в обстоятелствата.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

    

 • Ограничения и условности:
  • Услугата се предоставя по електронен път:

   1.       Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС) - за да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис;

   2.       Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Заявлението се подава от заинтересованото лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или негов представител, упълномощен по законоустановения ред, чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала), чрез ССЕВ или на гише до избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота . При заявяване чрез КАИС, заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис. При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление.

Необходими документи

- Заявление (заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление);

- Документ за самоличност - при заявяване на място или подписване на заявлението с квалифициран електронен подпис от заинтересованото лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или упълномощено от него лице - при заявяване чрез КАИС за регистрирани потребители;

- Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

- Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние - в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

- Удостоверение за идентичност на лица с различни имена - при необходимост;

- Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата - при липса на документ за собственост или друго вещно право;

- Удостоверение за наследници – заявлението се подава от наследник;

- Пълномощно - в случаите на упълномощаване.

Начин на изработване на услугата.

В случай, че заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя или искането е за регистриране на документ, предхождащ вписания в КРНИ и др.), административният орган уведомява писмено заявителя, с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). Услугата се изпълнява след отстраняване на недостатъка. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. В случаите, когато се установи, че документи за собственост, удостоверяват дублиране на носители на право на собственост, съответно на друго вещно право за имота, в КРНИ се записват данните за всички лица и документни. След извършване на изменението всички заинтересовани лица се уведомяват по реда на АПК, в 3 –дневен срок от извършване на изменението (чл. 53, ал. 3 ЗКИР). Документите, въз основа на които са извършени изменения в КРНИ се съхраняват в СГКК.

Образци

Заявление за извършване на услуги от КККР

Заплащане

Не се заплаща за услугата

slogan bg