Премини към основното съдържание

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Услуги

Общи административни услуги

  • Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2
  • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • НОИ
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата се предоставя на лица, които са били или в момента са в трудови или служебни правоотношения с Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звенаАдминистративни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8188383
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Предоставят се услуги за настоящо и бивши служители на агенцията, във връзка с удостоверяване на факти и обстоятелства по трудово/служебно правоотношение.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкцииФорма и начин на заявяване на услугата

Подава се писмено заявление по образец по един от следните начини:

     -    лично – с документ за самоличност;

    -    от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа;

     -   лицензиран пощенски оператор /поща/ – заявлението следва да е в оригинал;

     -   чрез куриерска служба – заявлението следва да е в оригинал;

     -   чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

При заявяване лицето задължително следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.

Необходими документи

       -  Копия от трудова/служебна книжка;

       -  Документ за идентичност на имена, в случай на настъпили промени;

       -  Нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие. 

На служителя, приемащ заявлението, се представят оригиналите на горепосочените документи за сверка.

Когато услугата се заявява по електронен път (на email  Виж имейла...), заявлението, копието от трудовата/служебната книжка, касаещо периода на удостоверение УП-3 и други придружаващи документи (ако е приложимо), следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Процедура по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявление по образец до изпълнителния директор на АГКК за издаване на удостоверение (УП-3). При заявяването се посочва длъжността, на която е работил и периода за осигурителния доход. Заявлението заедно с приложените документи, се входира в деловодната система и се резолира за дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, отдел „Човешки ресурси“ за издаване на съответния документ.

Начин на получаване на резултата от услугата

Удостоверението се получава:     

  - лично – срещу документ за самоличност;

  - чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка;

  - чрез куриерска служба;

 - от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка/.

Разходите по изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка и куриерска служба са за сметка на заявителя.

Образци

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж - УП 3

Заплащане

Не се заплаща за услугата

slogan bg