Премини към основното съдържание

1904 Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид

Услуги

Услуги предоставяни от Геокартфонд

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя описания и височини/коти на нивелачните репери от Държавната нивелачна мрежа, които са необходими за научни изследвания, свързани с височинни определения, както и за извършване на преки геодезически измервания при реализиране на инвестиционни проекти, обекти на инженерната инфраструктура, при поддържане на кадастралната и специализирани карти в актуално състояние и др.
 • На основание на:
  • Закон за геодезията и картографията - чл. 22
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3
  • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 10
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

   Услугата се предоставя по електронен път:

   - Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС);

   - Чрез електронната поща на  Геокартфонд или онлайн формата на заявяване;

   - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:Отдел "Геодезия, картография и геокартфонд"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188322
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Дирекция "Геодезия и картография"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Потребителят подава заявление:

- На място в административното звено на Геокартфонд;

- По електронен път чрез e-mail   Виж имейла...  или чрез онлайн формата на заявяване;

- Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС;

- Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя;

- Чрез ССЕВ.

Необходими документи/данни

Заявление

Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват: номер (от ДНМ или UELN) на нивелачния репер, номер и клас на нивелачната линия, номер на нивелачния полигон.

Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя:

- В цифров вид (PDF формат);

- Документ на хартия.

 

Заявителят получава извадка от каталозите на нивелачните репери, която съдържа следните данни: номер от ДНМ и от UELN на нивелачния репер (НР); номерата на нивелачната линия и нивелачния полигон; геодезическите географски координати, клас, тип и описание на НР; разстояния между НР в случай на предоставяне на повече от един последователно разположени НР; нормалната височина и/или геопотенциалната кота на НР и съответните височинни и гравиметрични системи; година на определяне на НР и номер на нивелачния цикъл; данни за състоянието на НР, в случай че са налични.

 

Услугата се получава по заявения от потребителя начин:

  - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд;

  - По електронен път;

  - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.

Образци

Заявление за услуги предоставяни от Геокартфонд

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.

На репер.

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Таксата за услугата се предплаща.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg