Премини към основното съдържание

1698 Предоставяне на копие от архивен кадастрален и/или регулационен план

Услуги

Услуги предоставяни от Геокартфонд

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя копия - извадки от архивни кадастрални планове на земеделски земи и/или от архивен кадастрален и регулационен план на населени места. Извадките се предоставят на хартия и/или в цифров вид (TIFF формат). Извадките/копията се ползват за определяне/ доказване на местоположение и собственост на имоти към даден минал период за нуждите на съдебни процеси, научни разработки/проучвания и др.
 • На основание на:
  • Закон за геодезията и картографията - чл. 22
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3
  • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49 и, ал. 1, т. 23, и ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

   Услугата се предоставя по електронен път:

   - Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС);

   - Чрез електронната поща на  Геокартфонд или онлайн формата на заявяване;

   - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:Отдел "Геодезия, картография и геокартфонд"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188322
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Дирекция "Геодезия и картография"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Потребителят подава заявление:

- На място в административното звено на Геокартфонд;

- По електронен път чрез e-mail   Виж имейла...  или чрез онлайн формата на заявяване;

- Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС;

- Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя;

- Чрез ССЕВ.

Необходими документи/данни

Заявление.

Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочва:

- за архивни планове в земеделски земи: наименование на плана или класификатор от КАИС-Портал, номер на кадастрален лист, обхват на копието (напр. целият кадастрален лист или част, определена с номер на имот или обхват около воденица, каптаж или друг недвусмислено идентифициран обект);

 - за архивни кадастрални и регулационни планове на населени места: наименование на населено място и година на влизане в сила на плана или класификатор от КАИС-Портал, обхват на копието (напр. целият план или част, определена с номер на квартал и имот или обхват около църква, училище, читалище или друг недвусмислено идентифициран обект).

 Задължително се посочва желаната форма на предоставяне (документ в цифров вид или на хартия) и желаният начин на предоставяне на услугата.

Форма и начин на предоставяне на услугата

При предоставяне на копие в цифров вид: Заявителят получава: основен файл в TIFF формат, съдържащ сканирания архивен кадастрален и регулационен план (КРП) на населено място или архивен кадастрален план в земеделски земи, или части (извадки) от тях; файл, отговарящ по съдържание на основния, но с нанесени данни за наименование, мащаб, номер на заповед, година на одобряване, част (когато е приложимо) на плана, както и данни за регистрационния номер на заявлението, по което се предоставя услугата, имена и длъжност на служителя, изработил услугата и дата на изработване. В случаите, в които се заявява извадка от КРП се предоставя и файл в TIFF или JPEG формат, съдържащ копие от сканирания в план в частта, където са изписани данните за номер на заповед и година на одобряване на плана. Файловете са заверени с електронен подпис.

При предоставяне на копие на хартия: Заявителят получава разпечатано на хартия копие от плана, с нанесени данни за регистрационния номер на заявлението, по което се предоставя услугата, имена и длъжност на служителя, изработил услугата и дата на изработване. В случаите, в които се заявява извадка от КРП върху нея се нанасят данни за наименование, мащаб, номер на заповед, година на одобряване, част (когато е приложимо) на плана, както и данни за регистрационния номер на заявлението, по което се предоставя услугата, имена и длъжност на служителя, изработил услугата и дата на изработване, както и се предоставя копие от сканирания в план в частта където са изписани данните за номер на заповед и година на одобряване на плана. Всички копия са подписани и заверени с печата на АГКК - Геокартфонд.

 Услугата се получава по заявения от потребителя начин:

 - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд;

 - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.

 - По електронен път.

Образци

Заявление за услуги предоставяни от Геокартфонд

Нормативна уредба

Закон за геодезията и картографията

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.)

Заплащане

За услугата се заплаща такса

 • 2.00 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 6 кв. дм. В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.
 • 2.40 лв. на квадратен дециметър - при разпечатано на хартия и заверено копие.

      Таксата за услугата се предплаща.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg