Премини към основното съдържание

1695 Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за геодезически основни точки

Услуги

Услуги предоставяни от Геокартфонд

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя данни за точките от геодезическата основа - за триангулачните точки в КС 1970 г. и КС 1950 г., а за точките определени с ГНСС технологии в БГС 2005 (КС 2005 г. и ККС 2005 г.), които са необходими за извършване на преки геодезически измервания при реализиране на инвестиционни проекти, обекти на инженерната инфраструктура, при поддържане на кадастралната и специализирани карти в актуално състояние и др.
 • На основание на:
  • Закона за геодезията и картографията - чл. 22
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3; чл. 58, ал. 6
  • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.) - чл. 49и, ал. 1, т. 1; чл. 49и, ал. 1, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

   Услугата се предоставя по електронен път:

   - Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС);

   - Чрез електронната поща на  Геокартфонд или онлайн формата на заявяване;

   - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:Отдел "Геодезия, картография и геокартфонд"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188322
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Дирекция "Геодезия и картография"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Потребителят подава заявление:

- На място в административното звено на Геокартфонд;

- По електронен път чрез e-mail   Виж имейла...  или чрез онлайн формата на заявяване;

- Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС;

- Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя;

- Чрез ССЕВ.

Необходими документи/данни

Заявление.

Специални изисквания към съдържанието на заявлението – за триангулачните точки задължително се посочват: координатна система (КС 1970 г. или КС 1950 г.), номерът на точката и номенклатурата на картния лист от ЕТК в М 1:5000, в който попада точката. За точките, определени с ГНСС технология се посочват: номерът на точката и наименованието на обекта (ГММП или др.), в който е определена.

Задължително в заявлението се посочват и формата (в цифров вид и/или на хартия), и желаният начин на предоставяне на услугата.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя:

- В цифров вид (PDF формат);

- Документ на хартия.

Заявителят получава извадка от каталозите на триангулачните точки (т.т.) или от регистрите на точките, определени с ГНСС технологии, която съдържа следните данни: координатна и височинна системи; номер и клас (само за т.т.) на точката; правоъгълните (проекционни) координати и нормална височина (в случай че е известна), метод на определяне на координатите и височината; наименование (само за т.т.); наличие на подземен център (само за т.т.); година на създаване; номенклатура на картния лист М 1:5000 и данни относно актуалното състояние на точката, в случай че са налични.

Услугата се получава по заявения от потребителя начин:

  - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд;

  - По електронен път;

  - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.

 

 

Образци

Заявление за услуги предоставяни от Геокартфонд

Нормативна уредба

Закон за геодезията и картографията

Закон за кадастъра и имотния регистър

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.)

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 7 лв.

На точка.

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Таксата за услугата се предплаща.

В изпълнение на чл. 58, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, данните за точките от геодезическата основа са публикувани в информационната система на кадастъра (https://kais.cadastre.bg/) и могат да бъдат ползвани безвъзмездно.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg