Премини към основното съдържание

1220 Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя копие от кадастралната карта или част от нея за неурбанизираните територии в цифров вид (CAD формат). Данните за имотите не включват данните за собствеността им.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 - 5
  • Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Обикновена услуга - 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До настъпване на изменение в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

    

 • Ограничения и условности:
  •  - Съгласно изменение (ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) на § 3, ал. 2 от ПЗР на Постановление № 293 от 8.11.2016 г. услугата се изпълнява до 31.12.2023 г.

   - При предоставяне на услугата чрез уеб портала за онлайн услуги "КАИС" извадката е за избрани имоти във формат CAD. Максималния брой имоти, които могат да се селектират чрез едно търсене и по карта е 200 броя. Ако в една поръчка бъде заявен само имот, ще се предоставят всички прилежащи сгради и самостоятелни обекти. При поръчка на сграда, ще бъде предоставен контурът само на сградата и прилежащите й самостоятелни обекти. В комбинирана поръчка, ще бъдат предоставени само контурите на поръчаните обекти.

    - Услугата се предоставя по електронен път:

   1.  Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Услугата може да се заяви:

- През уеб-портала за електронни услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала);

- Със заявление на гише в център за административно обслужване /заявление се подава до избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на недвижимия имот/. При заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление;

- Чрез ССЕВ.

*Забележка:

- В заявлението задължително се посочва територията и/или идентификаторите на имотите, за които се заявява услугата или се прикачва файл, съдържащ обхващащия контур във формат CAD4.

- Максималния брой имоти, които могат да се селектират чрез едно търсене и по карта е 200 броя.

Необходими документи

Заявление;

Документ/данни за платена такса.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Готовото копие от кадастралната карта в цифров вид се получава от потребителя на услугата по избрания в заявлението начин:

- на място, в центъра за административно обслужване на СГКК;

- чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

- в профила на регистриран потребител в КАИС - портал, като електронен документ;

- чрез ССЕВ.

Когато заявлението е подадено през КАИС, информационната система генерира исканата справка (копие от кадастралната карта в CAD формат, в избраният от заявителя обхват) и изпраща съобщение на посочения от потребителя електронен адрес. След извършване заплащане на дължимата такса, генерираната справка може да бъде свалена от https://kais.cadastre.bg/.

Образци

Заявление за извършване на услуги от КККР

Заплащане

За услугата се заплаща такса

Обикновена услуга:

- до 50 поземлени имота - по 0,80 лв. за всеки поземлен имот, но не по-малко от 10,00 лв.;

- от 50 до 200 поземлени имота - 40,00 лв. + по 0,60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;

- от 200 до 500 поземлени имота - 130,00 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;

- от 500 до 1000 поземлени имота - 280,00 лв. + по 0,40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;

- над 1000 поземлени имота - 480,00 лв. + по 0,30 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.

Бърза услуга – таксите се увеличават 100 на сто.

При заявяване и получаване на услугата чрез уеб портала за онлайн услуги "КАИС" таксите се намаляват с 30%.

Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

 

slogan bg