Премини към основното съдържание

1016 Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Нанасянето на промени в кадастралната карта се извършва по отношение на всички настъпили промени в границите на недвижимите имоти при: отстраняване на непълноти или грешки, отстраняване на явна фактическа грешка, прилагане на подробни устройствени планове, промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение, нанасяне на изградени и пристроени сгради, заличаване на сгради, нанасяне на нови, както и разделяне или съединяване на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура, промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците, разделяне, делба или обединяване на недвижимите имоти.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 51
  • Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 55; чл. 56
  • Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 40, ал. 2-5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • до 14  дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • I. Услугата се предоставя по електронен път:

      1.  Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС) - за да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с       регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) и квалифициран електронен подпис;

      2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

   II. Когато за извършване на изменението е необходимо съгласието или мнението на друг орган, срокът за извършване на изменението може да се удължава, но с не повече от 14 дни.  В срока за изпълнение на услугата не се включва времето за уведомяване на заинтересованите лица.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител чрез  уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала), чрез ССЕВ или на ГИШЕ. При заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление.

Необходими документи

- Заявление;

- Документ за самоличност – при заявяване на гише или подписване на заявлението с квалифициран електронен подпис от заинтересованото лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или упълномощено от него лице - при заявяване чрез КАИС за регистрирани потребители;

- Номер на удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или име на заявителя;

- Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

- Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние - в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

- Удостоверение за идентичност на лица с различни имена - при необходимост;

- Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата - при липса на документ за собственост или друго вещно право;

- Удостоверение за наследници – заявлението се подава от наследник;

- Пълномощно - в случаите на упълномощаване. 

Резултат от услугата

Измененията в кадастралната карта се одобряват със заповед на началника на СГКК, в случаите на чл. 53б и чл. 54 от ЗКИР. Заповедта подлежи на съобщаване по реда на АПК и на обжалване по реда и в сроковете, предвидени в чл. 53б, ал. 7 и 8 и чл. 54, ал. 6 от ЗКИР.

Образци

Заявление за извършване на услуги от КККР

Нормативна уредба

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Заплащане

Не се заплаща за услугата

За извършеното изменение, по искане на заявителя, може да се издаде „Удостоверение за наличие или липса на данни“ – услуга No. 589 от Регистъра на услугите

slogan bg