Премини към основното съдържание

Резюме на проекта "Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК" по ОПДУ

 

 

 

Проект: „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, Административен договор № BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“

 

ü  Обща стойност на проекта: 12 651 347,00 лева, от които 10 753 644,95 лева европейско и 1 897 702,05 лева национално съфинансиране.

 

ü  Период на изпълнение: 20 юни 2016 г. – 31 декември 2018 г. 

 

На 16.10.2018 г. е подписано Допълнително споразумение № 1, съгласно което срокът за изпълнение на Административния договор е 31.12.2020 г. 

 

ü  Цели на проекта:

 

Обща цел: Постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване.

 

Специфични цели:

1. Допълване и усъвършенстване на кадастралните регистри чрез:

- създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на 96 бр. населени места за площ от 10 215 ха.;

- отстраняване на явна фактическа грешка в територия, която покрива минимум 80 000 ха.

2. Усъвършенстване на Информационните системи на кадастъра, в т. ч.:

- надграждане на системи на кадастъра – 2 бр.;

- усъвършенстване на работни процеси за предоставяне на административни електронни услуги – 8 бр.;

- разработване на нови електронни услуги – 3 бр.

- създаване на софтуер и структурирана ГИС база данни на ВиК инфраструктура за пилотни обекти.

 

ü  Целеви групи:

 

- Централна администрация - АГКК и СГКК, Агенция по вписванията и Служби по вписванията, Министерство на земеделието и храните и Служби по земеделие;

 - Крайните потребители на административните услуги на АГКК- гражданите и бизнеса;

- Нотариуси;

- Областни и общински администрации.

 

ü  Дейности по проекта:

 

  1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид;
  2. Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия;
  3. Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура;
  4. Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра;
  5. Обучение на вътрешни и външни институционални потребители;
  6. Информация и комуникация.

 

ü  Очаквани резултати:

 

  1. Допълване на кадастралните регистри (4 броя) с цифрови данни за 96 бр. населени места с площ 10 215 ха.;
  2. Усъвършенстване на кадастралните регистри (4 броя) чрез отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия с площ минимум 80 000 ха., със засегната площ 1 680 ха.;
  3. Създаден софтуер и структурирана ГИС база данни на ВиК инфраструктура за пилотни обекти;
  4. Надградени четири регистъра (съгл. чл. 30, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър ) чрез:

-          Надградени системи на кадастъра – 2 бр.;

-          Усъвършенствани работни процеси за предоставяне на административни електронни услуги – 8 бр.;

-          Създаване на нови електронни услуги - 3 бр., свързани с:

• Зони на ограничения;

• Историческа справка от кадастъра към даден момент;

• Справка за проекти за изменение в КККР;

-          Дигитализирани документи - 18 милиона страници;

        5.Обучени минимум 600 представители на целевите групи. Повишена професионалната компетентност и информираност за предоставяне на електронни кадастрални услуги чрез КАИС и повишаване на административния капацитет на целевите групи във връзка със ЗКИР и приложимата нормативна уредба;

        6. Проведени 2 пресконференции за по 50 човека. Изработени и разпространени рекламни и информационни материали. Публикации в национални печатни издания - 2 бр.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

slogan bg