Премини към основното съдържание

Цели на Споразумението за дарение

Целите на споразумението за дарение са съдействие на получателя по отношение на финансирането на Проект “Кадастър и имотен регистър” на Република България, чиято основна цел е да подобри покритието, целостта, точността и възможностите за ефективна реакция на системите на кадастъра и имотния регистър (Проектът). Дейностите, за които се дава дарението са както следва:
(а) Осигуряване на техническа подкрепа за правна помощ за гражданите в неравностойно положение по отношение на техните права върху имоти и свързаните с тях въпроси.
(б) Осигуряване на техническа помощ при провеждане на кампании за обществено осведомяване, насочени към професионалистите и обществеността с цел повишаване на общественото познание за системите на кадастъра и имотния регистър.
(c) Осигуряване на техническа помощ с цел подкрепа на Агенцията по кадастъра и Министерството на правосъдието с цел разработване на стратегическо корпоративно планиране на финансовите разходи за дейността им, плащане на такси, обучение на човешките ресурси, налагане на стандарти за обслужване и срокове за обработка, включително разработка и изпълнение на бизнес план и стратегии за възстановяване на разходите.
(d) Осигуряване на техническа помощ с цел проектиране и насоки във внедряването на системи за наблюдение и оценка и проучвания на влиянието на проекта върху потребителите, включително изследвания на общественото мнение и удовлетвореността на клиентите на услуги.
(e) Осигуряване на обучение и семинари за изграждане на умения:
основни компютърни умения по вписванията в кадастъра и имотния регистър; методи за качествен контрол и внедряване; информационни технологии; управление на проекти и маркетинг за членовете на звеното за изпълнение на проекта (ЗИП), на Агенцията по кадастъра и регионалните й служби, на Министерството на правосъдието и съдиите и персонала на районните съдилища, участващи във вписванията, както и на професионалистите от частния сектор в областите, свързани с целите на проекта.
(f) Осигуряване на техническа помощ и семинари с цел пилотен проект за комасация на земите и свързаната с него обществена оценка ; извършване на пазарно проучване с цел идентификация на факторите, възпрепятстващи ефективността на пазара на недвижими имоти и разработване на насоки и план за действие за подобряването му.
(g) Осигуряване на техническа помощ и семинари с цел усъвършенстване на законовата рамка, свързана със собствеността; включително ипотечната система и свързаното с нея законодателство и най-вече разпоредбите за просрочени ипотеки, дефинициите, собствеността и етажната собственост, свързана с общото управление при апартаменти в етажна собственост.
(h) Осигуряване на техническа помощ за: (i) подкрепа на управлението на проекта от страна на ЗИП и управление на дейностите по проекта от екипи на Агенцията по кадастъра и Министерството на правосъдието и (ii) начало на процеса на децентрализация на управлението на проекта на ниво регионални служби по кадастъра и областни съдилища.
(i) Осигуряване на техническа помощ с цел подкрепа на Агенцията по кадастъра и Министерството на правосъдието в области като: информационни технологии, контрол на качеството, управление на проекти и специализирани въпроси в областта на кадастъра и вписванията.

Получателят на дарението е изпълнил дейностите с необходимата добросъвестност и ефективност.  

slogan bg