Премини към основното съдържание

Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 719

от   12 октомври   2020 година

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ПРЕЗ 2020 Г. И НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ПРЕЗ 2019 Г.

На основание чл. 94, ал. 2, 3 и 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2020 г. 
2. Приема Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 г. 
3. Средствата за изпълнение на Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2020 г. да бъдат в рамките на утвърдените за 2020 г. бюджети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на правосъдието.

4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието да организират изпълнението на Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2020 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

П Р О Г Р А М А

ЗА  ДЕЙНОСТТА  ПО  СЪЗДАВАНЕ  НА КАДАСТЪРА  И  ИМОТНИЯ  РЕГИСТЪР ПРЕЗ  2020 г.

С О Ф И Я, 2020 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     Програмата за създаване на кадастъра и имотния регистър през 2020 г. е разработена в съответствие с изискването на чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
Програмата не включва дейности по геодезия и картография, които са възложени на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 2019 г.).
С Програмата се определят и детайлизират основните дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър, развитието и поддържането на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР), предоставянето на услуги за външни потребители на системата чрез отдалечен достъп, организацията, необходимите материални, човешките и финансовите ресурси.
В Програмата са заложени дейности за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за урбанизирани територии със засилен инвестиционен интерес, покриване с кадастър на всички землища в дадена община, както и преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в КККР за неурбанизираните територии.
Развитието на ИИСКИР е елемент и приоритет на държавната политика за реформи в системата на вписванията за преминаване от персонална към поимотна (реална) система на вписвания на правно - релевантните факти по отношение на собствеността върху недвижимите имоти.
В съответствие с чл. 94, ал. 4 ЗКИР, Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2020 г. се придружава от Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 г.
 1.  НОРМАТИВНА УРЕДБА
 Кадастърът и имотният регистър в Република България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 44 от 2019 г.).
През 2020 г. с цел актуализирането им или за отстраняване на празноти в нормативната уредба ще бъдат разработени нови или изменени и допълнени и следните подзаконови нормативни актове:
1.    Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
2.    Във връзка с дейност 1 за „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“ по проект за „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги”, процедура № BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е предвидено:
1.    Актуализиране на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на министерския съвет от 1951 г.;
2.    Актуализация на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от министъра на правосъдието, в съответствие с промените в Правилника за вписванията;
3.    Разработване на проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър, която се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР);
4.    Разработване на проект на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данните между тях и други пециализирани информационни системи, която се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието (съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР);
5.    Актуализиране на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 от 2005 г.;
6.    Разработване на вътрешни правила за работа на служителите и съдиите по вписванията;
7.    Разработване на правила за уеднаквяване на съществуващите книги в ИИСКИР с тези, които се водят в службите по вписванията по реда на Правилника за вписванията, за съдебните райони, в които не е открито производство по създаване на имотен регистър и за съдебните райони, където има открито производство за създаване на имотен регистър по реда на чл. 70 ЗКИР. За съдебните райони, където има открито производство за създаване на имотен регистър по реда на чл. 70 ЗКИР, информацията от книгите по Правилника за вписванията ще се уеднакви с книгите съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър;
8.    Изменение на Инструкцията за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи в Агенцията по вписванията (АВ), с оглед регламентиране на работата с електронно подписани документи за нуждите на имотния регистър.
Разработени са проекти на следните нормативни актове: 
І. Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
С проекта се създава възможност за въвеждане на електронните документи и в охранителните производства, по-специално – в производствата по чл. 567, т. 5-7 от Гражданския процесуален кодекс, а именно: вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване; даване на справки по нотариалните книги и издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести.
Забележка: Със заповед № ЛС-13-116/02.12.2019 г., изм. със заповед № ЛС-13-120/18.12.2019 г. на министъра на правосъдието е сформирана работна група в Министерството на правосъдието със задача да обсъди предложенията за нормативни промени, изготвени по проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, и при необходимост да подготви окончателни проекти, в т. ч. и проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Работната група се обедини около становището да не бъдат предприемани действия по изменение и допълнение в Гражданския процесуален кодекс, тъй като мястото на предлаганите промени не е в този нормативен акт.
ІІ. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.
С проекта се предлага по-висока степен на електронизация на регистрите, партидите и азбучния указател. За да не се блокира обмена на данни с кадастралната карта и регистри се предлага да отпадне правилото за съвкупни партиди на поземлен имот, сгради и обекти в сгради. Те не са нужни, тъй като връзката между тях се създава и поддържа по естествен път чрез кадастралните идентификатори. 
ІІІ. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията.
ІV. Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР).
V. Проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи прекия достъп до данните в тях (съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР). 
Измененията в нормативната уредба, както и издаването на Наредба по чл. 6, ал. 3 ЗКИР и по чл. 7, ал. 3 ЗКИР ще осигури нормативна обезпеченост на възможността за предоставяне на електронни услуги. До момента системата не е претърпяла принципни промени, а се е развивала по посока постепенно разширяване кръга на актовете, които подлежат на вписване и отразяване на промените в статута на собствеността при различните системи на обществено устройство.
С приемането на наредбите се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и повишаване сигурността на гражданския оборот.
VІ. Постановление за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
Измененията и допълненията имат за цел улесняване на разработването и предлагането на нови електронни услуги от страна на АВ. Тези услуги са от кръга мерки за въвеждане на електронното правителство в съответствие с приетата от правителството Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. (Решение № 546 на Министерския съвет от 2019 г.) и свързаните с нея политики и стратегически документи.
Урежда се заплащането на такси за нови услуги, които предлага АВ извън нотариалните производства. Тук попадат различни уведомителни, справочни и аналитични услуги, за голяма част от които следва да се събират такси. Сред тях са: автоматизирана услуга за нотариуси, държавни, частни съдебни и публични изпълнители и финансови институции за предоставяне на информация (данни) от книгите и регистрите на АВ; проверки чрез отдалечен достъп за статуса на внесени заявления; внасяне на заявления по електронен път; получаване на електронни преписи от документи (вписани актове). 
Вътрешните административни услуги са освободени от държавна такса.
Предложени са вътрешни актове:
1.    Вътрешни правила за работа с ИИСКИР; 
2.    Изменение на Инструкция за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи (инкорпорирано във Вътрешни правила за работа с ИИСКИР);
3.    Вътрешни правила за работа за служители и съдии по вписванията.
    В Министерство на правосъдието се работи по извършване на последваща оценка на въздействието по реда на Глава трета от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ) на законовата и подзаконовата нормативна уредба, касаеща създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър в Република България, за извършване на обстоен и пълен анализ на действителните проблеми, свързани с преминаването от персонално към поимотно вписване и в крайна сметка за създаване на имотен регистър в Република България.    
    Системата на вписванията в България може да се определи като система за вписване на актове, основана на персонални партиди като в преобладаващия брой случаи вписването на актовете има декларативно (оповестително) действие. Изключение правят вписванията на ипотеки, възбрани и откази от права, чието правопораждащо действие настъпва от момента на вписването им. Тенденцията е, че броят на конститутивните вписвания постепенно ще нараства, за сметка на декларативните, тъй като публичните политики и намерения на законодателя са в посока да се осигури висока степен на стабилност и сигурност на оборота на недвижимите имоти, която цел се постига най-пълно чрез конститутивния ефект.
    Въвеждането на системата за имотната регистрация в Република България е устойчива политика и институционален ангажимент на българското правителство. Понастоящем е в сила предвиждането за въвеждане на имотен регистър по съдебни райони чрез процедурата по чл. 70-75 от ЗКИР, т. е. чрез изготвяне от съдията по вписванията на имотна  партида по чл. 65, ал. 3 ЗКИР. Реализирана е функционалност за обмен на данни между информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и службите по геодезия, картография и кадастър разполагат с цялата налична информация, с която разполагат и службите по вписванията относно образуваните партиди. Съдържанието на имотната партида е уредено в ЗКИР и в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от Министъра на правосъдието. Този преход към имотна система на вписване е продължителен процес. Това налага възприемането на нови правно-технически решения, с които да се поддържа и развива едно адекватно ниво на интеграция между двете геореферирани бази данни – кадастър и имотен регистър (към момента при всяко вписване се структурира цифрова партида, която има неофициален характер, но съдържа всички данни от вписвания акт.). Принципната разпоредба на чл. 6, ал. 1 ЗКИР определя идентификатора на недвижимия имот като основно свързващо звено между кадастъра и имотния регистър и същност на интеграцията между тях.

Всички нормативни актове, които ще бъдат разработени или изменени и допълнени, са посочени в таблица № 1.   

Таблица № 1

 

 

НОРМАТИВНИ и ДРУГИ АКТОВЕ

отговорно ведомство

срок

1.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

МРРБ

IV тримесечие

2.

Постановление за изменение и допълнение на  Правилника за вписванията 

МП

ІV

тримесечие

3.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър 

МП

ІV

тримесечие

4.

Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията;

МП

ІV

тримесечие

5.

Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР)

МП

ІV

тримесечие

6.

Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи (съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР)

МП

ІV

тримесечие

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА 
ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

       Кадрово осигуряване и развитие
Агенцията по геодезия, картография и кадастър обслужва с кадастрална информация гражданите във всичките 28 служби по геодезия, картография и кадастър. Територията с одобрена кадастрална карта се увеличава непрекъснато, с което значително нараства и броя на гражданите и клиентите, на които АГКК предоставя административни услуги. Следва да се има предвид, че служителите на АГКК изпълняват дейности както по Закона за кадастъра и имотния регистър, така и по Закона за геодезията и картографията и по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Недостатъчните щатни бройки често водят до забавяне или затрудняване на обслужването на гражданите, поради което увеличаването на щатния състав на АГКК е крайно наложително.

Консултантска помощ
Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще продължи да работи с консултанти с доказани професионални качества за подпомагане на дейността й в направление правна помощ за СГКК при обслужване на гражданите в процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Правната помощ дава възможност за повишаване на качеството на предоставяните от АГКК услуги, ускоряване обработката на възраженията и жалбите на гражданите при обявяване и одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, и т.н.
 
Строително – ремонтни работи на офисите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
През 2020 г. ще бъде извършен ремонт на сградите на службите по геодезия, картография и кадастър – гр. Разград, гр. Ямбол, гр. Кърджали, гр. Перник, гр. Пазарджик, както и изграждане на асансьорни уредби пригодени за хора в неравностойно положение с цел осигуряване на достъпна среда в службите в градовете Ловеч и Силистра.  

Разпределение на финансовите средства:
                                                                                                                                Таблица № 2 

Таблица № 2 

ИЗДРЪЖКА И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕ

НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Бюджетни разходи на АГКК

лв.

 Оперативни разходи

2 731 520

 Договори за осигуряване на правна помощ на СГКК

1 176 000

 Строително-ремонтни работи в сгради на АГКК

1 125 000

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА
              ПО ВПИСВАНИЯТА
 
Кадрово осигуряване и потенциал за развитие

Имотният регистър на Република България се води и съхранява от АВ, чрез нейните териториални звена – 113 (сто и тринадесет) служби по вписванията, разпеределени в шест регионални дирекции – Регионална дирекция Бургас, Варна, Враца, Велико Търново, Пловдив и София. Към настоящия момент числеността на службите по вписванията е  329 (триста двадесет и девет) щатни бройки, като 292 (двеста деветдесет и две) са определени за заемане по трудово правоотношение, съгласно Кодекса на труда, 5 (пет) са определени за заемане от държавни служителит съгласно Закона за държавния служител, както и 32 бр. служители, назначени по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. 
С Постановление № 5 на Министерския съвет от 11 януари 2019 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 5 от 2019 г.) е изменено Постановление № 155 на Министерския съвет от 25 юни 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието, като е намалена щатната численост на АВ от 597 на 594 щатни бройки, колкото е и към настоящия момент.
     Всички служители от службите по вписванията са натоварени с оперативна дейност съгласно Правилника по вписванията, Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, включително и с въвеждане на данни в е-системата на имотния регистър. В 46 (четиридесет и шест) от 113 (сто и тринадесет) служби по вписванията дейността по имотния регистър се осъществява само от един служител. Към настоящия момент от направените вътрешни анализи безспорно се установява, че наличният персонал е недостатъчен за планово изготвяне на електронни партиди (чл. 65, ал. 4 ЗКИР) на недвижимите имоти на територията на страната и имотни партиди в съдебните райони с открито производство за създаване на имотен регистър по чл. 70 ЗКИР, поради което такива следва да се изготвят „инцидентно“ - при извършване на вписване.
    На служителите ежегодно се провеждат специализирани обучения, свързани с подобряване на работата със софтуерните продукти във връзка с предоставяните от АВ услуги на гражданите и бизнеса. Успешно преминалите обучение служители предават придобитите знания на всички новоназначени служители и са обучители на завърналите се от отпуск/болничен или неучаствали в конкретни обучения. 

Техническо осигуряване на службите по вписванията 
За електронното водене на имотния регистър всички служби по вписванията в АВ са технически осигурени с:
•    Компютърни конфигурации, скенери, принтери и копирни машини;
•    Комуникационна свързаност;
•    Хардуер за центровете за бази данни на информационната система; сървъри, комуникационно оборудване;
•    Основни центрове на информационните системи.
     
 Разпределение на финансовите средства:
                                                                                                                         

Таблица № 3

ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО  ОСИГУРЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

/ Разпределение на финансовите средства  за  2019 г./

Бюджетни разходи на АВ

в  лв. с ДДС

Оперативни разходи

1 737 039

Договори за подпомагане дейността на АВ

2 667 199

     Забележка: Описаните финансови средства са за цялостната дейност на АВ, включваща поддръжка и развитите на: имотния регистър, търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ, регистър на имуществените отношение на съпрузите и Централно управление на АВ. Същите не могат да бъдат разделени по начин, който позволява точно да се определи каква част от тях конкретно е ползвана или ще се ползва за дейности, свързани с имотния регистър.
От 2017 г. АВ е бенефициент по  Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв. Проектът е разделен на 4 основни дейности.
Дейност 1: „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“:
Очакваните резултати от тази дейност след приключване на проекта са:
-    Проведени 6 публични дебата (дискусии) за минимум 300 участника;
-    Актуализиран Правилник за вписванията;
-    Актуализирана Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията;
-    Актуализирана Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от Министерството на правосъдието;
-    Разработен проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР);
-  Разработен проект на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данните между тях и други специализирани информационни системи (съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР);
-  Разработени Вътрешни правила за работа за служители и съдии по вписванията;
-  Разработена детайлна Процедура относно привеждане на номенклатурата от наличните към момента книги в ИИСКИР в съответствие с тези, които се водят по реда на Правилника за вписванията, за съдебните райони, в които не е открито производство по създаване на имотен регистър и за съдебните райони, където има открито производство за създаване на имотен регистър по реда на ЗКИР;
-  Актуализирана Инструкция за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи в АВ.
Дейност 2: надграждане на Модул „Имотен регистър“ в Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър. 
Очакваните резултати от тази дейност след приключване на проекта са:
-  Надградена ИИСКИР (имотен регистър), в т.ч. отразени всички пропуски и технически несъответствия в системата на съществуващия потребителски интерфейс;
-  Изградена функционалност за привеждане на номенклатурата от наличните към момента книги в ИИСКИР съгласно изготвената процедура в Дейност 1;
-  Изградена функционалност за електронно подаване на данни/документи/заявления, включително и от нотариусите, интегриране с входящия регистър и реализиране на електронни услуги, обхващащи вписвания, заличавания и отбелязвания за над 150 вида актове;
-  Надграден Регистър на имуществените отношения на съпрузите, чрез изграждане на интерфейс за автоматизиран обмен на данни с имотния регистър;
- Изградена функционалност за електронно подписване на партидите от съдии по вписвания съгласно чл. 68, ал. 1 и чл. 71, ал. 2 ЗКИР;
- Разработени модули за е-валидиране и е-връчване;
- Разработен калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси – достъпен както за вътрешни, така и за външни потребители;
- Надградени вътрешно-административни и справочни функционалности;
- Създаване на функционалност за известяване на посочен e-mail адрес;
- Разработена функционалност за проверка/статус на заявление;
- Изградена функционалност за обмен на нормативно изискуемите документи между АВ и АГКК при въвеждане на принципите на комплексното административно обслужване;
- Изградени интерфейси за интеграция с вътрешни и външни системи и регистри и създадена възможност за служебно автоматизирано изпращане на данни на заинтересувани лица и институции;
- Разработена Система за контрол на качеството на данните за установяване на несъвпадения;
- Разработена Система за усвояване на таксите;
- Обучени съдии по вписванията и служители на АВ – минимален брой – 100 бр.;
- Реализирани минимум 9 нови електронни услуги, в т.ч. вътрешни административни услуги, свързани с регистриране на заявление, известяване, издаване на удостоверения, преписи и справки, а именно:
•    Регистриране на заявление за предстояща сделка  за предварително деклариране  на предстояща сделка;
•    услуга за проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот;
•    автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес;
•    уведомителна услуга за общините и техните бази данни за данъчни цели;
•    искане за издаване на преписи;
•    искане за издаване на удостоверение за лице;
•    искане за издаване на удостоверение за имот;
•    искане за издаване на удостоверение за период;
-  Разработена инструкция за работа със системата, достъпна за потребителите във ИИСКИР.
Дейност 3: Надграждане на модул за отдалечен достъп (One-stop-shop). 
Очакваните резултати от тази дейност след приключване на проекта са:
•    Надграден модул за отдалечен достъп (One-stop-shop) и подобрени функционалности за вътрешни и външни потребители на системата;
•    Разработена нова функционалност за автентикация на потребителите ползващи платен и безплатни достъп, както и обновяване потребителския интерфейс (чрез проверка в ГРАО/ТР/БУЛСТАТ/СЕИ (система за електронна идентификация);
•    Реализиране на нова пълна вътрешно-административна справочна функционалност от OSS (One-stop-shop), свързана със задълженията на агенцията към други държавни органи, за целите на доброто управление в АВ и осигуряване на адекватна следа за потребителските действия в модула;
•    Обновен потребителски интерфейс:
- Автоматизиран процес за електронни разплащания за ползваните услуги;
- Осигурен публичен достъп чрез OSS до всички нови електронни услуги, реализирани в рамките на Дейност 2;
•    Разработени и публикувани обучителни материали за работа със системата (онлайн инструкции и/или видео уроци, достъпни свободно на страницата на OSS.

     Дейност 4: Информация и комуникация на проекта
            
4.    ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪРА

           Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри
Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната изисква изпълнение на значителен обем дейности от голям брой специалисти за продължителен период от време и на достатъчен финансов ресурс.
Кадастралната карта и кадастралните регистри  се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни градоустройтвени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията и от геодезически измервания, които имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с  Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и чрез преобразуването на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) в КККР.
Неразделна част при изработването на кадастралната карта е създаването на геодезическа мрежа с местно предназначение и на работна геодезическа основа.
Във връзка с необходимостта от установяване на вярното местоположение и собствеността на недвижимите имоти, когато при обединяване на цитираните по-горе данни се констатира явна фактическа грешка или непълнота или грешка, за тези територии се изработват карти на контактните зони.
От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 31.12.2019 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за 101 787 кв. км, представляващи 91,70 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,057  млн. броя недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 131 града - общински центрове и 837 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.
       За територията на страната има пет съдебни района – Несебър, Балчик, Каварна, Луковит и Троян, на които всички населени места са с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
       Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на всички населени места в 38 общини - Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Бургас, Гурково, Девня, Добрич–град, Златарица, Каварна, Копривщица, Кричим, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мирково, Несебър, Николаево, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Приморско, Разлог, Ракитово, Созопол, Сопот, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Угърчин, Шабла, Шумен, Цар Калоян и Ямбол.
През 2020 г. ще продължат дейностите по изработване и одобряване на КККР на землищата на 4 бр. общински центрове - гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Неделино и 
с. Чавдар и на 19 бр. други населени места от общини Долни Дъбник, Костенец, Севлиево и Ябланица и на урбанизираните територии на 12 бр. общински центрове - с. Антон, 
гр. Антоново, гр. Божурище, с. Гърмен, гр. Долна баня, гр. Исперих, с. Ружинци, с. Самуил, гр. Сливница, с. Струмяни, гр. Хисаря и с. Челопеч и 317 бр. населени места в общини Антоново, Белослав, Благоевград, Божурище, Ботевград, Бяла, обл. Варна, Бяла, обл. Русе, Варна, Велико Търново, Видин, Вълчи дол, Гоце Делчев, Гърмен, Долна баня, Златоград, Исперих, Нова Загора, Пазарджик, Петрич, Полски Тръмбеш, Родопи, Ружинци, Самоков, Самуил, Сандански, Севлиево, Силистра, Симитли, Струмяни, Трявна, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК. 
През 2020 г. ще приключат дейностите по преобразуването в КККР на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. 
През 2020 г. ще продължат дейностите по обявените в края на м. октомври 2019 г. по реда на Закона за обществените поръчки процедури за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии в землищата на 9 бр. общински центрове - гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Долна Митрополия, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец и гр. Съединение, както и на 256 бр. населени места в общини Аксаково, Белово, Белоградчик, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Вършец, Грамада, Добрич-селска, Долна Митрополия, Иваново, Котел, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Мъглиж, Нови Пазар, Перник, Петрич, Поморие, Рудозем, Русе, Сапарева баня, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково, Царево, Чепеларе, Черноочене и Чупрене.
     През 2020 г. се планира обявяването по реда на Закона за обществените поръчки на процедури за възлагане създаването на КККР на общински центрове – гр. Ветово, гр. Димово, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Сърница и гр. Рила, както и на населени места в общини  Аксаково, Алфатар, Ардино, Берковица, Болярово, Борино, Брацигово, Брезник, Ветово, Враца, Гулянци, Доспат, Димово, Дряново, Добрич – селска, Дупница, Елена, Елхово, Ивайловград, Казанлък, Камено, Каспичан, Котел, Рила, Силистра, Сърница, Търговище, Хисаря и Черноочене.
           С предвидените за 2020 г. дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на ЗКИР, се очаква в края на 2020 г. около 96 % от територията на страната да бъде покрита с кадастрална карта и кадастрални регистри. По този начин ще продължи изпълнението на мярката „Увеличаване покритието на кадастралната карта“, предвидена в Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г., изменено с Решение № 421 на Министерския съвет от 2019 г., с краен срок на изпълнение м. декември 2023 г. Вследствие на това ще се увеличи и броя на предоставяните от АГКК услуги, включително и в електронен вид.

           Създаване на кадастрална карта за отделни имоти
Законът за кадастъра и имотния регистър позволява кадастрална карта и кадастрални регистри да се създават за отделен имот или за група имоти, за които няма одобрени кадастрален план, или карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Възлагането се извършва със средства на собственика или заинтересовано лице. Това дава възможност да се изработи кадастър за територии, в които няма такъв, а е необходим на заинтересованите лица за осъществяване на разпоредителни сделки, инвестиционни намерения и др. В тези случаи, времето за изработване и за процедиране (обявяване, приемане, възразяване и одобряване) на кадастралната карта и кадастралните регистри се намалява значително предвид малкия обем на работа и съответно съкратените процедури по ЗКИР. Цялата процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри продължава средно около 3 месеца.
 
Подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри
Качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри ще бъде подобрено чрез следните дейности, процедури и мероприятия:
1. През м. януари 2020 г. се сключи договор с предмет: „Контрол на геодезическите и  кадастралните дейности при изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър при проверки и изработване на проекти за изменение на КККР“. 
Целта на възлагането е:
- да се осигури съдействие и помощ на СГКК и на комисиите по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезия и картография при изпълнение на функциите им по приемане на техническите дейности, с което да се гарантира спазването на нормативните документи и качественото изпълнение на дейностите по създаване на КККР;
- извършване на проверки на изработените от правоспособни лица проекти за изменения на КККР;
- изработване на проекти за изменение на КККР в изпълнение на задължения на СГКК регламентирани в чл. 49, ал. 5, чл. 54, ал.1, чл. 56, ал. 3, чл. 57, ал. 2 Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и влезли в законна сила съдебни решения.
2. След влизане в сила на КККР допуснатите грешки по вина на изпълнителя на кадастрални дейности се отстраняват за негова сметка в срока за отстраняване на дефектите, определен съгласно договора за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри. След изтичане на срока за отстраняване на дефектите СГКК се счита за задължено лице в случаите на непълнота или грешка в КККР при изпълнени задължения от заинтересованите лица и наличие на данни, които  се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията, които еднозначно определят границите на имота. Непълнотата или грешката се отстранява въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработен от службата по геодезия, картография и кадастър.
     3. Отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ).
Процедурата по отстраняване на ЯФГ е съществен механизъм, чрез който ще се подобри качеството на КККР, като границите на трайните топографски обекти с естествен или изкуствен произход – пътища, язовири и др. ще бъдат нанесени в кадастралната карта на вярното им местоположение.
През 2019 г. се сключаха 11 бр. договори за отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово, дейност 2 от проект с наименование „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“ по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“, процедура BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“. 
Към 31.12.2019 г. приключи изпълнението на 5 бр. договора за общини - Велики Преслав, Вълчeдръм, Върбица, Димово, Монтана, Нови пазар, Петрич, Приморско, Ружинци и Търговище.
През 2020 г. ще приключат дейностите по отстраняване на ЯФГ в неурбанизираната територия на общини Бургас, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Добрич–селска, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Тунджа и Елхово.
4. Провеждане на медийна кампания за разясняване целите и задачите на кадастъра. 
 
           Обслужване на гражданите с кадастрална информация
Административно обслужване на гражданите, централните и териториални администрации и юридически лица е изключително важен приоритет за АГКК и за нейните териториални структури. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. 
С промените в ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) се даде следната възможност за територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри:
- общинските служби по земеделие да подпомагат СГКК извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии;
- да се сключват споразумения с общини за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги и за издаване на хартиен носител на официални документи, получени в електронен вид чрез отдалечен достъп до информационна система на кадастъра;
- административни органи, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги, да получават чрез информационната система на кадастъра електронни скици и схеми, които да разпечатват, и след удостоверяване на идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие, да използват за провежданите от тях производства;  
- потребителите на кадастрална информация не само да заявяват, но и да получават скици, схеми и други официални документи по електронен път вместо на гише.
С извършените през 2019 г. промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) се създаде възможност правоспособните лица да подпомагат СГКК при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
Лицата, придобили правоспособност да извършват дейности по кадастър, имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред, имат силата на официален документ, издаден от АГКК.
Обслужването на потребителите на кадастрална информация се извършва и чрез Кадастралната административна информационна система (КАИС), на принципа “Обслужване на едно гише”, което  допринася за подобряването на обслужването чрез лесен достъп до справки и услуги относно основните кадастрални данни и права върху имоти, изчерпателна и вярна цифрова информация, намаляване на времето и таксата за предоставяне на исканите услуги. Създадена е възможност всички услуги, предоставяни от АГКК, да бъдат реализирани в електронен вид, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.
През 2020 г. ще продължи сътрудничеството с централните и териториални администрации при обмена на данни, при предоставяне на кадастрални материали и данни, при оказване на методическа помощ от страна на АГКК и т.н. Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще продължи да предоставя на нотариусите чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра скици на поземлени имоти и сгради и схеми на самостоятелни обекти в сгради за нуждите на провежданите от тях нотариални производства.

           Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
           В изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в периода 2011 – 2016 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър създаде специализирани карти и регистри (СпКР) на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК – морските плажове; брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти – публична държавна и публична общинска собственост; прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони; пясъчните дюни; островите, включително създадени в резултат на човешка дейност; без частта от Варненското езеро, попадаща в землището на с. Константиново, община Варна, област Варна, за която част е одобрена КККР със заповед № РД-18-1897 от 27 ноември 2018 г. на изпълнителниа директор на АГКК, обнародвана в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. 
На 30.01.2019 г. са приети СпКР за територии, попадащи в землището на с. Константиново, област Варна.
През 2019 г. се възложи изработването на СпКР на 20 бр. новообразувани морски плажове, попадащи в община Балчик, област Добрич; община Варна, област Варна; общини: Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево, област Бургас, по подадени данни от Министерството на туризма и от регионалните структури на АГКК, и  определянето на охранителни зони „А“ и „Б“ за землищата на с. Граничар, с. Тюленово, с. Камен бряг и с. Рогачево в област Добрич.
През 2020 г. ще приключат дейностите по създаване на специализираните карти и регистри на новообразуваните морски плажове и по определяне на охранителните зони „А“ и „Б“, възложени през 2019 г. 
 
5. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
                                                                                                
Оперативна подкрепа на информационните системи
     Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър има за цел да подпомага дейностите по управление на вписванията на актовете за собственост, включително въвеждане на данни, регистрация на документи, управление на работния процес и електронно архивиране на въведените данни. Информационната система представлява цялостна система от информация за регистрирани обекти и правата върху тях. Целта ѝ е да предоставя пълна и точна информация за данните. 
Предстоящите дейности до края на 2020 г. са в следните направления:
1.    Към настоящия момент само в пет съдебни района (РС-Балчик, РС-Благоевград (Заповед № ЛС-04-68/01.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.), РС-Каварна (Заповед № ЛС-04-67/01.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.), РС-Добрич  (Заповед № ЛС-04-66/01.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и РС-Асеновград (Заповед № ЛС-04-918/10.10.2006 г., обн., ДВ, бр. 87 от 2006 г.) има издадени заповеди по чл. 70 ЗКИР от министъра на правосъдието относно откриване на производство по създаване на имотен регистър, но за нито един район не са създадени изцяло (за целия район) нито т. нар. предварителни имотни партиди по смисъла на чл. 71, ал. 1 ЗКИР (в редакцията до ДВ, бр. 49 от 2014 г.), нито имотни партиди по чл. 65, ал. 3 ЗКИР (в редакцията след изменението, извършено със ЗИДЗКИР, обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г.).
2.    Гарантиране сигурността на информацията и непрекъсваемостта на процесите, както и пълнотата на данните в информационната система на имотния регистър, включително осигуряване на поддръжка на ИИСКИР;
3.    Организиране и провеждане на работни срещи и дискусии с цел оптимизиране на работата в службите по вписванията;
4.    Създаване на електронни партиди;
5.    Въвеждане в информационната система на стари актове, вписани в службите по вписванията за попълване на електронния архив от данни при наличие на техническата възможност чрез функционалностите на ИИСКИР;
6.    От 2017 г. АВ е бенефициент по  Проект №BG05SFOP001-1.002-0004-C05 - по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, като проектът следва да приключи в края на 2020 г.
7.    Подобряване на комуникацията с централните и териториалните администрации, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги и др., които ползват данни и услуги от имотния регистър (нотариуси, съдии по вписванията, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти и др.); 
8.    Съобразяване на подзаконовата нормативна уредба с действащото законодателство, а именно приемане на:
8.1. Наредбата по чл. 6, ал. 3 ЗКИР;
8.2. Наредбата по чл. 7, ал. 3 ЗКИР;
8.3. Промени в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от министъра на правосъдието.

6. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
 
Прилагането на информационните технологии за нуждите на кадастъра и на имотния регистър е от изключителна важност. Изпълнението на тази дейност е съобразено със следните нормативни актове и стратегически документи:
-    Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите му нормативни актове;
-    Закона за електронното управление;
-    Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019 – 2023), приета с Решение № 546 на Министерския съвет от 18 септември 2018 г.;
-    Секторна стратегия за електронно управление на МРРБ 2016-2020 г.;
-    Стратегия за развитие на електронното управление в Агенция по геодезия, картография и кадастър 2016 – 2020 г., утвърдена със заповед № РД-13-30/26.01.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК;
-    Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствени данни.
През 2020 г. АГКК ще продължи надграждането и развитието на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси. Това е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги. В тази връзка АГКК е стартирала проект по Оперативна програма „Добро управление“, една от дейностите по който е „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“.
Една от основните цели на проекта е надграждане и оптимизиране на КАИС. Дейностите, които трябва да се изпълнят като минимум са:
-    Анализ на използваната хардуерна и софтуерна архитектура на КАИС и оценка на съвместимостта ѝ с бъдещото надграждане на системата;
-    Оптимизация на бизнес процесите и бизнес модела на КАИС;
-    Рефакториране на приложния слой и преминаване към Система за управление на база данни с отворен код;
-    Оптимизиране на съществуващите електронни услуги и развитие на нови такива;
-    Отразяване на промени, наложени от изменение на нормативната уредба и нови нормативни актове.
Друга важна цел на проекта е надграждане и оптимизиране на ИИСКИР, която ще се извършва с оглед увеличаване на количество и типове данни в системата. Това налага ИИСКИР да се надгражда и развива в няколко насоки, които да позволяват работата с нови за системата видове данни, изготвяне и предоставяне на нови административни услуги, осигуряване на автоматизиран обмен с външни системи и др. 
Дейностите, които трябва да се изпълнят като минимум са:
-    Анализ и оптимизиране на архитектурата на базата данни и работните процеси, подобряване на бързодействието на системата с оглед на увеличеното потребление и обем на данните след трансформиране на картата на възстановената собственост в КККР;
-    Осигуряване на възможност за работа с приложението от всяка една точка през интернет с оглед все по-честата необходимост да се изпълняват услуги в изнесени работни места извън офисите на АГКК;
-    Внедряване на технологии с отворен код и осигуряване на скалируемост и гъвкавост на системата с възможност за увеличаване на работни места и хардуерната инфраструктура без необходимост от големи инвестиции за закупуване на лицензи;
-    Отразяване на промени, наложени от изменение на нормативната уредба и нови нормативни актове;
-    Разширяване на възможностите на системата за предоставяне и автоматизиран обмен на данни с външни системи.
Надграждането на ИИСКИР ще се изпълнява по договор, финансиран по Проект №BG05SFOP001-1.002-0004-C05  по Оперативна програма „Добро управление“. Крайният срок на проекта е 31.12.2020 г. 
За нормалното функциониране на информационната система и за нейното развитие е необходимо и съответното хардуерно и мрежово оборудване, като и комуникационна свързаност с определени параметри. По тази причина АГКК ще извърши оптимизация на наличните ресурси и в рамките на бюджета за годината ще осигури обновяване на хардуерното оборудване, с което да може да се гарантира безпроблемна работа на приложенията и сигурност на процесите и данните.

     Разпределение на финансовите средства:

Таблица  № 4

 

ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Бюджетни разходи на  АГКК

лв.

Бюджетни разходи на  АВ

лв.

Поддръжка на хардуер

480 000

121 176

Поддръжка на информационните системи на АГКК

651 000

0

Осигуряване на комуникационна свързаност, интернет и защита от атаки на АГКК

80 000

1 769 286

Услуги във връзка с разработване на нови функционалности, анализи на данни, абонаменти и др.

771 180

-

Закупуване на хардуер и специализиран софтуер

807 500

800 000

Забележка: Описаните финансови средства са пропорционални относно цялостната дейност на АВ, включваща поддръжка и развитите на: имотния регистър, търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ, регистъра на имуществените отношение на съпрузите и Централно управление на АВ. Същите не могат да бъдат разделени по начин, който позволява точно да се определи каква част от тях конкретно е ползвана или ще се ползва за дейности по създаване на имотния регистър.
От 2017 г. АВ е бенефициент по  Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв.
    Финансовите средства по програмата са осигурени в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г.
    През 2020 г. АВ предвижда следните дейности по поддържане и развитие на информационната система на кадастъра и имотния регистър:
1.     Свързаност със средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път, като е осигурена възможност за потребителите на информация автоматично да извличат данни от имотния регистър. По този начин се увеличава кръгът от ползватели на данните въведени в ИИСКИР, подмодул имотен регистър;
2.    Повишаване ефективността на работа на служителите с цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез надграждане на информационната система на имотния регистър за предоставяне на електронни услуги;
3.    Осигуряване на ефективното функциониране на ИИСКИР чрез надграждане на съществуващите регистри, информационни системи и информационни портали/платформи, и осигуряване на интеграция между тях с оглед развитието на електронните услуги;
4.    Доразвитие на ИИСКИР, обслужваща дейността на службите по вписванията към АВ и адаптирането ѝ към промените в нормативната уредба. По този начин ще се подобри качеството на изпълнение на служебните задължения и ще се постигне бързина при въвеждане в електронната система и вписване на актовете в рамките на законоустановения срок.
5.    Съкращаване на времето за подаване на документи от нотариусите към службите по вписванията чрез доразвитие на информационната система.

     7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА
 
Съгласно ЗКИР, предвидените финансови средства са предназначени както за дейността на АГКК, така и за АВ, и са осигурени в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
                                            

Таблица № 5  

ДЕЙНОСТИ

 

Бюджетни

разходи

на АГКК (лв.)

Бюджетни

разходи

на АВ (лв.)

Персонал на АГКК и АВ

8 320 400

6230567

Институционално изграждане и развитие на АГКК

5 032 520

-

Институционално изграждане на АВ

-

10861127

Технически дейности по създаване на кадастъра

5 309 400

-

Дейности по създаване на имотния регистър

-

-

Създаване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, техническа поддръжка и хардуерно оборудване

2 789 680

1867379

Общо за 2020 г.

21 452 000

18959073

 
Забележка: Описаните финансови средства са за цялостната дейност на АВ, включваща поддръжка и развитите на: имотния регистър, търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ, регистъра на имуществените отношения на съпрузите и Централно управление на АВ. Същите не могат да бъдат разделени по начин, който позволява точно да се определи каква част от тях конкретно е ползвана или ще се ползва за дейности по създаване на имотния регистър. 
Заложените средства за разходите за персонал на АВ са само за служителите, работещи в службите по вписванията.

    

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

  

О Т Ч Е Т

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТТА  ПО  СЪЗДАВАНЕТО  НА КАДАСТЪРА  И  ИМОТНИЯ  РЕГИСТЪР ПРЕЗ  2019 г.

С О Ф И Я,   2020 г.

    Отчетът за дейността по създаване на кадастъра и на имотния регистър през 2019 г. е разработен в съответствие с изискването на чл. 94, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
Отчетът включва извършените през 2019 г. дейности по кадастъра, изпълнявани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и дейностите по имотния регистър, изпълнявани от Агенцията по вписванията (АВ).
Отчетът не включва дейностите по геодезия и картография, които са изпълнявани от  АГКК по реда на Закона за геодезията и картографията. 

1.    ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА
През 2019 г. приоритет за АГКК бяха дейностите по увеличаване територията на страната с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), включително и чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, чрез преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в КККР и по предоставяне на качествени кадастрални и геодезически услуги. 

Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри
    През 2019 г. са одобрени КККР за територията на землищата на 4 бр. общински центрове - гр. Перущица, гр. Момчилград, гр. Трън и с. Черноочене и на 21 бр. населени места в общини Велико Търново, Девин, Котел, Луковит, Трън, Чепеларе и Черноочене, на урбанизираните територии на общински центрове гр. Вълчи дол и гр. Пирдоп и 58 бр. населени места в общини Бургас, Вълчи дол, Пирдоп, Плевен, Приморско, Сливница, Созопол и Суворово.
В процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на 4 бр. общински центрове - гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Неделино, с. Чавдар и на 19 бр. други населени места от общини Долни Дъбник, Костенец, Севлиево и Ябланица и на урбанизираните територии на 11 бр. общински центрове - с. Антон, гр. Божурище, с. Гърмен, гр. Долна баня, гр. Исперих, с. Ружинци, с. Самуил, гр. Сливница, с. Струмяни, гр. Хисаря и с. Челопеч и 308 бр. населени места в общини Антоново, Белослав, Благоевград, Божурище, Ботевград, Бяла, обл. Варна, Бяла, обл. Русе, Варна, Велико Търново, Видин, Вълчи дол, Гоце Делчев, Гърмен, Долна баня, Златоград, Исперих, Нова Загора, Пазарджик, Петрич, Полски Тръмбеш, Родопи, Ружинци, Самоков, Самуил, Сандански, Севлиево, Силистра, Симитли, Струмяни, Трявна, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК. 
След обявена през м. ноември 2018 г. и проведена през 2019 г. процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), предстои сключването на договор за създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център 
гр. Антоново и 9 бр. населени места в община Антоново, област Търговище. 
Обявени са по реда на ЗОП процедури за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии в землищата на 9 бр. общински центрове - гр. Аксаково, 
гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Долна Митрополия, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец и гр. Съединение, както и на 256 бр. населени места в общини Аксаково, Белово, Белоградчик, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Вършец, Грамада, Добрич-селска, Долна Митрополия, Иваново, Котел, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Мъглиж, Нови Пазар, Перник, Петрич, Поморие, Рудозем, Русе, Сапарева баня, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково, Царево, Чепеларе, Черноочене и Чупрене.
И през 2019 г. се изпълняваха дейностите по стартиралия в края на 2016 г. процес на служебно преобразуване на картата на възстановената собственост в КККР, регламентиран с изменението на ЗКИР (обн., ДВ, бр. 57 от 2016 г.). В периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 764 бр. землища. Очакваме дейностите по преобразуването да приключат през 2020 г., с което 96% от територията на страната ще е покрита с КККР. 
През 2019 г. са създадени кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти с площ от 731 дка и 441 броя имоти, представляващи съответно 0,003% от площта и 0,018% от броя на имотите на създадените през същия период кадастрална карта и кадастрални регистри, възложени от АГКК. 
    Продължи изпълнението на мярката „Увеличаване покритието на кадастралната карта“, предвидена в Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г., изменено с Решение № 421 на Министерския съвет от 2019 г., като към 31.12.2019 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за 101 787 кв. км, представляващи 91,70 % от територията на страната. 
Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред. 
След проведена процедура по ЗОП през месец март 2019 г. са сключени 11 бр. договори за отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово. Към 31.12.2019 г. е отстранена явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на 198 бр. землища в 14 общини - Велики Преслав, Велико Търново, Вълчeдръм, Върбица, Горна Оряховица, Димово, Монтана, Нови пазар, Петрич, Приморско, Ружинци,  Тунджа, Търговище и Червен бряг.
         
     Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
           В изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в периода 2011 – 2016 г. АГКК създаде специализирани карти и регистри (СпКР) на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК - морските плажове; брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти – публична държавна и публична общинска собственост; прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони; пясъчните дюни; островите, включително създадени в резултат на човешка дейност; без частта от Варненското езеро, попадаща в землището на с. Константиново, община Варна, област Варна, за която част и одобрена  КККР със заповед № РД-18-1897 от 27 ноември 2018 г. на изпълнителниа директор на АГКК, обнародвана в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. 
На 30.01.2019 г. са приети СпКР за територии, попадащи в землището на с. Константиново, област Варна.
През 2019 г. се възложи изработването на СпКР на 20 бр. новообразувани морски плажове, попадащи в община Балчик, област Добрич; община Варна, област Варна; общини: Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево, област Бургас, по подадени данни от Министерството на туризма и от регионалните структури на АГКК, и определянето на охранителни зони „А“ и „Б“ за землищата на с. Граничар и с. Тюленово, общ. Шабла, с. Рогачево, общ. Балчик  и с. Камен бряг, общ. Каварна в област Добрич.

Предоставяне на услуги на физически и юридически лица
Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва за нуждите на централните и териториални администрации, физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.). 
През 2019 г. службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) са предоставили услуги на граждани, централни и териториални администрации и дружества включващи 2 703 613 единици информация. 
Геокартфонд са предоставили 2 073 бр. услуги.
През 2019 г. оправомощените по закон лица (служители на общинските служби по земеделие и на общинските администрации) са заявили и предоставили 389 194 бр. авоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).
През 2019 г. през Кадастралната административна информационна система (КАИС) портал са зявени онлайн и предоставени от системата 1 306 960 бр. справки.
Кадастралната административна информационна система, дава възможност на всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.
Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в административните центрове на областите, както и в 2 офиса в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5 и на ул. „Кракра“ 3.
С извършените през 2016 г. промени в ЗКИР се създаде възможност за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги – централни и териториални администрации, граждани и юридически лица.
За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване на режима на работа с гражданите и бизнеса, е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги по електронен път за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. 
Агенцията по геодезия картография и кадастър има сключени споразумения със 194 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 120 общини обслужват граждани, в това число и осем от районните администрации на Столична община – Люлин, Младост, Нови Искър, Надежда, Изгрев, Подуяне, Слатина и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 308.
Централните и териториални администрации, с които АГКК има сключени споразумения за достъп до кадастрални данни чрез информационната система на кадастъра, са 108 бр.
През 2019 г. оправомощените на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър служители на общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за териториите извън административните центрове на областите. 
С извършените през 2019 г. промени в ЗКИР (обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) се създаде възможност правоспособните лица да подпомагат СГКК при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
Към 31.12.2019 г. в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР, са отбелязани 121 бр. правоспособни лица които могат да извършват дейността по административно обслужване.

Разработване на нормативни актове
I. Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър съвместно с  представители на браншовите професионални организации в областта на геодезията и кадастъра – Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Камарата на инженерите по геодезия, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Асоциацията на геодезическите фирми, разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР). Законопроектът е одобрен с Решение № 124 на Министерския съвет от 2019 г., приет е от Народното събрание и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 41 от 21.05.2019 г. Законопроектът е в сила от 22.08.2019 г.
По-съществените изменения, които се въвеждат с изменението на ЗКИР, са следните:
1.    Уредена е възможността лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на хартиен носител най-търсените официални документи (скици на поземлени имоти и на сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни). Правоспособните лица могат да предоставят кадастрални услуги на потребителите при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване, Приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. Дейността на правоспособните лица се контролира от АГКК. Целта на изменението е подобряване на административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Необходимостта от подпомагане дейността на СГКК е следствие от увеличаване на териториалното покритие на страната с КККР и съответно нарасналия брой заявления за услуги, изпълнението на които е затруднено с наличния брой служители.
2. Въведено е задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да поддържат и повишават професионалната си квалификация, като преминават курс на всеки две години след края на годината, в която са придобили съответната правоспособност или са преминали предишен курс. Целта е да се гарантира, че правоспособните лица притежават необходимото ниво на познание на нормативната уредба и другите новости в областта на кадастъра, геодезията и информационните системи, с които да прилагат качествено изпълнението на възложената им кадастрална и геодезическа дейност от държавата или от собствениците на имоти.
3. Въведено е диференциране на санкциите спрямо поредността на извършване на нарушение от правоспособните лица. При първо нарушение се налага глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение - отнемане на правоспособността за срок от 1 до 3 години в зависимост от степента и характера на нарушението. Съществуващата преди изменението уредба не даваше възможност за налагане на глоба или имуществена санкция като първа стъпка, а се пристъпваше директно към най-тежката санкция - отнемане на правоспособност.
4. Разширен е кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства. Към кръга от органи и лица са добавени съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на недвижими имоти. 

II. Изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове:
    1. Постановление № 244 на Министерския съвет от 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г., обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г.). С него се извършиха следните промени:   
    1.1. Поради отпадане от ЗКИР на услугата издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР (удостоверение, което собствениците или възложителите на строежи представят на органите въвеждащи обекта в експлоатация, с което доказват, че са изпълнили задължението си обектът да е нанесен в кадастралната карта), в тарифата отпадна и определената за тази услуга държавна такса. 
    1.2. Прецизиран е начинът за определяне на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и над 50 обекта (чл. 49д). С изменението е постигната справедливост при определяне на таксата, като за проект, съдържащ повече от 50 обекта, намалението в таксата е само за обектите над 50. 
    1.3. Регламентира се възможността общините, които подпомагат СГКК при административното обслужване, да получават разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, която постъпва в бюджета на общините (чл. 49ж, ал. 2). 
    1.4. Регламентира се държавната такса за официалните документи, предоставяни по реда на чл. 56 ЗКИР, да постъпва в държавния бюджет чрез правоспособните лица по кадастър, които по силата на ЗКИР подпомагат СГКК при административното обслужване (чл. 49ж, ал. 3).
 
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 86 от 2019 г.). Направените по-съществени изменения и допълнения на наредбата са следните:
2.1. Регламентират се: условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР; начинът и редът, по който заявяват искането за извършване на дейността по административно обслужване; правилата, които следва да прилагат при предоставяне на административни услуги; видовете услуги, които правоспособното лице може да предоставя на потребителите чрез регламентиран достъп до административната информационна система; контролните функции на АГКК по отношение на дейността на правоспособните лица при предоставяне на услугите от КККР; условията за налагане на наказания на правоспособните лица и прекратяване на дейността им по административно обслужване. 
2.2. В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване, в Приложение № 1 и Приложение № 2 са посочени документите, които се получават по служебен път и тези които се изискват от заявителя за изпълнението на всяка услуга. 
2.3. В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) е извършено изменение в раздел VIII на Наредбата, като са регламентирани ограниченията за достъпа до данните и услугите, предоставяни от кадастралната карта и кадастралните регистри. 

     3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн., ДВ, бр. 85 от 2019 г.).
    С измененията на ЗКИР (обн., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г.) беше въведена правна възможност лицата, придобили правоспособност по кадастър, при желание от тяхна страна да подпомагат СГКК при административното обслужване, както и задължението правоспособните лица да преминават курсове за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация. Тези изменения наложиха и съответните промени в Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като по-съществените изменения и допълнения са следните: 
    3.1. Съдържанието на партидата на правоспособните лица, които извършват дейността по административно обслужване се допълва с данни за: датата, на която правоспособното лице започва и прекратява дейността; номера и датата на документ за преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и номера и датата на застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“. 
    3.2. Допълва се партидното досие на правоспособното лице с данни за: заявлението и документи към него за извършване или за прекратяване на дейността по административно обслужване или за промяна на декларираните обстоятелства; документи, удостоверяващи преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособното лице и застрахователни полици за сключена застраховка „Професионална отговорност“.
    3.3. За лицето, което води регистъра на правоспособните лица се въвежда задължение да изисква от правоспособните лица данни за преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и данни за сключена застраховка „Професионална отговорност“ с цел поддържане на регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР в актуално състояние.
    3.4. С оглед спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни, се конкретизират данните за правоспособните лица, вписани в регистъра по чл. 12, 
т. 8 ЗКИР, които подлежат на публикуване на електронната страница на АГКК и на разгласяването им в сградите на СГКК. 

Регистрация на правоспособни лица
В съответствие с чл. 12, т. 8 ЗКИР Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. 
През 2019 г. са регистирани 65 правоспособни лица, от които 49 физически и 16 юридически лица. 

2.    ДЕЙНОСТИ ПО ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

През 2019 г. продължи изпълнението на производствата по чл. 70 и сл. ЗКИР за въвеждане на система за имотни вписвания в пет съдебни района – Балчик, Каварна, Добрич, Асеновград и Благоевград. От откриването на производство по създаване на имотен регистър в горепосочените съдебни райони  до момента са създадени над 622 205 броя имотни партиди. Преобразуването им в окончателни ще стане след влизане в сила на кадастралните карти за целите съответни съдебни райони и издавене на заповед на министъра на правосъдието на основание чл. 73 ЗКИР.
    За периода януари – декември  2019 г. със средствата на системата са създадени, 2519 имотни партиди,  4584 предварителни имотни партиди  и   548 985 файлови партиди.
Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) обслужва вписванията, осъществявани както по персоналната система, действаща към момента, така и по реалната система, дефинирана със ЗКИР. По този начин се осигуряват в максимална степен процесите за плавен преход към имотен регистър чрез автоматизираното структуриране на данните, включително чрез миграцията им от предходните съществуващи различни информационни системи. Чрез ИИСКИР се поддържа интеграция на функционално ниво между АВ и АГКК. В районите с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри интеграцията се осъществява напълно, като се реализира едновременен достъп до имотните данни и данните в кадастралните карти и регистри.
В изпълнение на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител от страна на АВ е осъществена свързаност със средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. Осигурена е възможност за потребителите на информация автоматично да извличат данни от регистър БУЛСТАТ, имотния регистър и търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Чрез системата за достъп Regix, се предоставя безплатен достъп на всички държавни институции, които заявят такъв, до различни видове справки, а именно:
-   регистър Булстат – актуално състояние;
-   имотния регистър – справка по физически, юридическо лице и справка по имот;
-   търговкия регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - актуално състояние.
    В изпълнение на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител от страна на АВ през 2019 година е проведена обществената поръчка с предмет „Цифровизация на архивите на Агенцията по вписванията в служба по вписванията – Провадия и служба по вписванията - Чепеларе” с две обособени позиции, като за същото са сключени два договора за 2020 г. с изпълнител „ТИМЕКС-БГ“ ООД на стойност 240 000 с ДДС, както следва:
-    Договор № 93-00-2/03.01.2020 г. по Обособена позиция 1 „Цифровизация на архивите на Агенцията по вписванията в служба по вписванията – Чепеларе“;
-    Договор № 93-00-3/03.01.2020 г. по Обособена позиция 2 „Цифровизация на архивите на Агенцията по вписванията в служба по вписванията – Провадия“.
Очакваните резултати са да бъдат цифровизирани приблизително 96860 страници. Процесът по цифровизация включва подготовка, физическо сканиране на място в съответната дирекция, цифрово възстановяване, корекция, запис на цифровото изображение, извличане на съдържание и индексиране. Крайната цел е да има информация за сканираните актове, въведена в новата инстанция на „ИКАР“, ведно с нанесена структурирана информация към същите, включително и самите сканирани изображения. 
    През 2019г. по проект по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги” бяха внедрени услуга за „Автоматизирано известяване от имотния регистър на посочена електронна поща (e-mail)“ и автоматизираната услуга за подаване на информация от имотния регистър на АВ, която е насочена към публични институции, които имат изрично правно основание по силата на нормативни разпоредби за получаване на безплатен достъп до такава информация. Автоматизираната услуга е разработена като едностранна връзка за периодично генериране на масив от данни и/или онлайн достъп до данни за конкретен акт. Услугата се предоставя само под формата на автоматизиран интерфейс за връзка между системата на имотния регистър със система на заинтересована публична институция, получила право на достъп. 

3.     ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР
 

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

БЮДЖЕТНИ СУБСИДИИ

лв.

Офис мебели

0

Доставка на компютри, периферна техника

0

Доставка на тонери, барабани и девелопери

194 162

Доставка на метални шкафове

0

Осигуряване на хардуерна поддръжка

387200

Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, СУБД и миграция на данни на имотния  регистър

439600 за СУБД (Система за управление на бази данни)

 

4. ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Изпълнението на дейностите по ИИСКИР се съобразява със следните нормативни актове:
- Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите му нормативни актове;
-    Закона за електронното управление и Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019-2023); 
-    Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създа¬ване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствените данни.
Дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържането им в актуално състояние и предоставянето на кадастрални услуги и данни е дейност с пряко значение за националната сигурност на страната.  С Постановление № 254 на Министерския съвет от 2019 г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, АГКК е включена в „Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност". 

4.1. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – ЧАСТ КАДАСТЪР

През 2019 г. АГКК във връзка с възникнала необходимост от надграждане на интеграцията за автоматизиран обмен на данни между информационните системи на кадастъра и имотния регистър  се изпълни малък  проект „Реализиране и внедряване на услуги за осъществяване на интеграция за двупосочен обмен на данни между Агенцията по геодезия картография и кадастър и Агенцията по вписвания“. По този проект бяха изпълнени следните дейности:
•    Внедрени услуги за предоставяне на кадастрални данни и документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, , към информационната система на имотния регистър;
•    Внедрени услуги за получаване на данни отимотния регистъркъм информационните системи на кадастъра;
•    Подобрени и надградени модули на информационните системи на кадастъра в АГКК, свързани с интеграцията с имотния регистър.
    Изпълнението на дейност 4 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ по Проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, Административен договор 
№ BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“, чрез който трябва да се извърши надграждането на информационните системи на кадастъра, се забавя поради обжалване на решението за избор на изпълнител по процедурата.

4.2. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - ЧАСТ ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е уеб-базирана информационна система, което позволява осъществяването на лесен и бърз достъп за всички потребители на територията на цялата страна чрез интернет за вписаните в службите данни и обстоятелства.
Добре функционира и портала ОSS (One-stop-shop – услуги на едно гише), чрез който се предоставя възможност за извършване на справки в базата данни на имотния модул посредством интернет от външни потребители 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Осигурена е и възможност за извършване на електронно разплащане чрез интернет за ползване на тези услуги. 
    През 2019 г. чрез модул „Собственост и собственици” на отдалечения достъп са извършени 2 502 955 справки по интернет, а на място в Службите по вписванията – 91 440.
За държавните органи, освободени по закон от заплащане на държавни такси, справките се извършват безплатно, с което се спестява значително време при документооборота и на финансов и човешки ресурс в размяната на кореспонденция между различните институции и службите по вписванията.
Централизацията на ИИСКИР позволява унифициране на дейностите на всички служби по вписванията на територията на цялата страна и еднакво прилагане на закона по отношение на всички граждани. Централизацията позволява получаване на пълен обем информация между държавните институции.
Постигнато е унифициране на структурата на информацията за вписаните актове и данните по тях, което позволява непрекъснато подобряване на качеството ѝ съобразно предходните системи.
Чрез ИИСКИР се създаде възможност за предоставяне на по-широк кръг и обем от услуги, включително справка по лице на територията на цялата страна, което неминуемо доведе до намаляване на времето за извършване на проверки. Повиши се качеството и ефективността на услугите, предоставяни от службите, дължащо се на структурираната информация чрез ИИСКИР.  Това позволява автоматизирано и по-бързо издаване на справки на потребителите.
Постигна се прозрачност, бърз и лесен достъп до всички въведени данни в ИИСКИР на територията на цялата страна, независимо от местоположението на ползвателите им. Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър позволява непрекъснато разширяване и добавяне на нови услуги и функционалности с улеснен достъп до тях, включително възможност за въвеждане на електронно подаване на документи към службите по вписванията от нотариусите, при създаване на съответните законови предпоставки за това.
Системата е създадена на модулен принцип, което позволява нейното непрекъснато доразвитие, т.е. тя не е статична величина, а динамично развиваща се такава.
Ежедневно се допълва създаденият електронен архив (единна база данни) от всички постъпващи в службите по вписванията актове, въз основа на които са извършени вписвания, отбелязвания или заличавания, чрез тяхното сканиране в системата. Това от своя страна предоставя допълнителна сигурност на архивните информационни мaсиви, тъй като документите се съхраняват освен на хартиен и на електронен носител, същевремено се спестява време и се улесняват служителите при откриване на конкретна информация и/или документ. По този начин се постига двойна сигурност по отношение на постъпващата информацията в имотния регистър.
Всички служби по вписванията са подсигурени с комуникационна свързаност, с помощта на която се осъществява пренасяне на данни и се обезпечава функционирането на ИИСКИР.
Извършено е техническо обезпечаване на 113-те служби по вписванията - компютри и скенери, хардуер за центровете за бази данни за информационната система, сървъри,  комуникационно оборудване. Чрез ИИСКИР е осигурен и достъп на съдиите по вписванията по отношение на въведените в системите актове и относими към тях данни. Чрез средствата на системата се обменят данни в реално време между службите по геодезия, картография и кадастър и службите по вписванията в цялата страна. Всяка промяна на имотните данни в кадастралната карта води до генериране на съобщения за тяхното обновяване в службите по вписванията и обратно: всяка промяна на собствеността или другите ограничени вещни права автоматично генерира съобщения за обновяване на данните на недвижимите имоти  в кадастралния регистър.
През 2019 година АВ продължи изпълнението на Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв. Финансовите средства по програмата са осигурени в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 
По Дейност 1 „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“ са предложени изменения на нормативни и вътрешни актове с разработени документи, както следва:
1.    Предложение за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс:
1.1.    Закон за изменение и допълнение на  Гражданския процесуален кодекс;
1.2.    Мотиви (по чл. 35, ал. 1, т. 6 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА); 
1.3.    Формуляр за оценка на въздействието (по чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА).
Забележка: Със заповед № ЛС-13-116/02.12.2019 г., изм. със заповед № ЛС-13-120/18.12.2019 г. на министъра на правосъдието е сформирана работна група в Министерството на правосъдието със задача да обсъди предложенията за нормативни промени, изготвени по проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, и при необходимост да подготви окончателни проекти, в т. ч. и проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Работната група се обедини около становището да не бъдат предприемани действия по изменение и допълнение в Гражданския процесуален кодекс, тъй като мястото на предлаганите промени не е в този нормативен акт.
2.    Предложение за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.:
2.1.    Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията;
2.2.    Мотиви (по чл. 26, ал. 3 от ЗНА);
2.3.    Формуляр за оценка на въздействието (по чл. 20, ал. 2 от ЗНА);
2.4.    Доклад до Министерския съвет (по чл. 35, ал. 1, т. 1 от УПМСНА).
3.    Предложение за Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данните между тях и други специализирани информационни системи, която се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието (съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР):
3.1.    Проект на наредба;
3.2.    Формуляр за оценка на въздействието (по чл. 20, ал. 2 от ЗНА);
3.3.    Доклад до Министерския съвет (по чл. 35, ал. 1, т. 1 от УПМСНА).
4.    Предложение за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.:
4.1.    Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.; 
4.2.    Формуляр за оценка на въздействието (по чл. 20, ал. 2 от ЗНА);
4.3.    Доклад до Министерския съвет (по чл. 35, ал. 1, т. 1 от УПМСНА).
5.    Предложение за Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър, която се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР):
5.1.    Проект на Наредба;
5.2.    Мотиви (по чл. 26, ал. 3 от ЗНА).
6.    Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издавана от министъра на правосъдието:
6.1.    Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър;
6.2.    Мотиви (по чл. 26, ал. 3 от ЗНА).
7.    Предложение за вътрешни актове:
7.1.    Вътрешни правила за работа с ИИСКИР; 
7.2.    Изменение на Инструкция за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи (инкорпорирано във Вътрешни правила за работа с ИИСКИР)
7.3.    Вътрешни правила за работа за служители и съдии по вписванията
По дейност 2 „Надграждане на Модул „Имотения регистър“ в Интегрирана информационна система за Кадастър и Имотен регистър“ е сключен договор №93-00-24/01.03.2018 г. и дейността е в процес на изпълнение.
По дейност 3 „Надграждане на модул за отдалечен достъп (One-stop-shop)“ е сключен договор №93-00-24/01.03.2018 г. и дейността е в процес на изпълнение.

 

slogan bg