Премини към основното съдържание

Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г.

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  569

 

от        9   август      2018 година

 

 

 

ЗА приемане на Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. и на Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2017 г.

 

На основание чл. 94, ал. 2, 3 и 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

1. Приема Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г.  

2.  Приема Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2017 г.

3. Средствата за изпълнение на Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. да бъдат в рамките на утвърдените за 2018 г. бюджети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на правосъдието.

 

4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието да организират изпълнението на Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА  ДЕЙНОСТТА  ПО  СЪЗДАВАНЕТО  НА

КАДАСТЪРА  И  ИМОТНИЯ  РЕГИСТЪР

ПРЕЗ  2018 г. 

 

С О Ф И Я

 

  2018 г. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Програмата за създаване на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. е разработена в съответствие с изискването на чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Програмата не включва дейности по геодезия и картография, които са възложени на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 17 април 2006 г., последно изм. ДВ, бр.58 от 18 юли 2017 г.).

С Програмата се определят и детайлизират основните дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър, развитието и поддържането на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър, предоставянето на услуги за външни потребители на системата чрез отдалечен достъп, организацията, необходимите материални, човешките и финансовите ресурси.

В Програмата са заложени дейности за преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизираните територии, и за създаване на КККР за урбанизирани територии със засилен инвестиционен интерес, както и покриване с кадастър на всички землища в дадена община.

Развитието на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е елемент и приоритет на държавната политика за реформи в системата на вписванията за преминаване от персонална към поимотна (реална) система на вписвания на правно - релевантните факти по отношение на собствеността върху недвижимите имоти.

В съответствие с чл. 94, ал. 4 от ЗКИР, Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. се придружава от Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2017 г.

 

 

 1. 1.     НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

     Кадастърът и имотният регистър в Република България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 34 от 2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г., посл. доп. ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г.).

През 2018 г. ще бъдат разработени нови или изменени и допълнени нормативните актове, посочени в таблица № 1. С това се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със ЗКИР, както и: 

- прецизиране на реда и условията за извършване на контролните дейности от службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и АГКК в процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние;

            - подобряване качеството на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри и на тези, които са в процес на създаване;

     - да се създадат условия за трансфер на структури от кадастрални данни между различни информационни системи, като преносът на данни да се осъществява без да се използва допълнителен софтуер (посредник);

- да се създадат условия за стандартизиране на данните от кадастъра. Структурата и форматът на кадастралните данни трябва да отговарят на изискванията на ISO/TC 211 – международни стандарти в областта на геоинформатиката. Прилагането на нормите на международните стандарти е предпоставка за изпълнение на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), както и на Закона за достъп до пространствени данни;

- унифициране на процеса за тест и контрол върху кадастралните данни. Тест за съответствие на структурите от кадастрални данни ще се извършва без помощта на допълнителен софтуер (тестваща програма);

-  въвеждане на правила относно определяне адресите на недвижимите имоти;

- адаптиране на процеса по създаване на имотен регистър към електронното управление и електронния обмен на данни и документи, и тяхното е-валидиране.

 

     Таблица № 1

 

 

НОРМАТИВНИ и ДРУГИ АКТОВЕ

 

отговорно ведомство 

срок

 

1.

Наредба за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (чл. 50 от ЗКИР)

 

МРРБ

ІV

тримесечие

2.

Формат на записа на цифровите карти и регистри и документи и данни към тях (чл. 12, т. 5 от ЗКИР)

 

МРРБ

ІV

тримесечие

3.

Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за вписванията

 

МП

ІV

тримесечие

4.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

 

МП

ІV

тримесечие

5

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията;

МП

ІV

тримесечие

6.

Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (чл. 6, ал. 3 от ЗКИР)

 

МРРБ и МП

ІV

тримесечие

 

7.

Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за пряк достъп до данните в тях (чл. 7, ал. 3 от ЗКИР)

 

МРРБ и МП

ІV

тримесечие

 

8.

Наредба за определяне на адресите на недвижимите имоти (чл. 27, ал. 5 от ЗКИР)

МРРБ

ІV

тримесечие

 

  

 

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА

    ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

   Кадрово осигуряване и развитие

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обслужва с кадастрална информация гражданите във всичките 28 служби по геодезия, картография и кадастър. Територията с одобрена кадастрална карта се увеличава непрекъснато, с което значително нараства и броя на гражданите и клиентите, на които АГКК предоставя административни услуги.

Следва да се има предвид, че служителите на АГКК изпълняват дейности както по Закона за кадастъра и имотния регистър, така и по Закона за геодезията и картографията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Недостатъчните щатни бройки често водят до забавяне или затрудняване на обслужването на гражданите, поради което увеличаването на щатния състав на АГКК е крайно наложително.

 

Консултантска помощ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще продължи да работи с консултанти с доказани професионални качества за подпомагане на дейността й в направление правна помощ за СГКК при обслужване на гражданите в процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Правната помощ дава възможност за повишаване на качеството на предоставяните от АГКК услуги, ускоряване обработката на възраженията и жалбите на гражданите при обявяване и одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, и т.н.

 

 

Строително – ремонтни работи на офисите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

През 2018 г. ще бъде извършен ремонт на сградите на Службите по геодезия, картография и кадастър – гр.Разград, гр.Ямбол, гр. Шумен (приемна),  гр. Стара Загора (покрив), гр. Смолян (покрив), гр. Силистра (покрив) и гр. Ловеч (покрив), ремонт на трафопост в гр. София, мареографната станция в Иракли, както и изграждане на асансьорни уредби пригодени за хора в неравностойно положение с цел осигуряване на достъпна среда в службите в градовете Ловеч, Силистра и София.  

 

Разпределение на финансовите средства:

                                                                                                                                Таблица № 2 

ИЗДРЪЖКА И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕ

НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Бюджетни разходи         на АГКК

лв.

 Оперативни разходи

4 508 664

 Договори с консултанти за подпомагане на АГКК, в т.ч. правна помощ на СГКК

333 600

 Строително-ремонтни работи в сгради на АГКК

1 499 880

 

 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА

      ПО ВПИСВАНИЯТА

 

Кадрово осигуряване и развитие

 Дейностите по имотната регистрация се организират и координират от Агенцията по вписванията.  Имотният регистър на Република България се води от 113 служби по вписванията към Агенция по вписвания. В 113-те служби по вписванията са заети 293 (двеста деветдесет и три) щатни бройки, назначени на трудови правоотношения по реда на Глава пета „Възникване и изменение на трудовото правоотношение”, Раздел I „Трудов договор” от Кодекса на труда, 3  (три) щатни бройки за държавни служители, назначени по реда на Закона за държавния служител, както и 32 бр. служители, назначени по реда на Постановление № 66 от 28 март 1996 г. на Министерски съвет за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. Достигането на тази численост на персонала е в резултат на извършени през 2015 г. две изменения на Устройствения правилник на Агенция по вписванията (УПАВ), с който числения състав на служителите работещи в Имотния регистър беше намален с над 10%. В началото на 2017 г., УПАВ отново беше изменен, като общата щатна численост нарасна от 504 на 522 щатни бройки, т. е. с 18 бр., 14 от които бяха определени за длъжностни лица по регистрацията по Закона за търговския регистър. 

С Постановление № 58 от 20 април 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) е изменено Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието, като е увеличена щатната численост на Агенция по вписванията от 522 на 597 щатни бройки. В изпълнение на § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 58, считано от 01.06.2018 г. е утвърдено ново длъжностно разписание на Агенция по вписванията, в което е отразена новата щатна численост – 597 бр.“

 

Към момента служителите от службите по вписванията са натоварени с оперативна дейност съгласно Правилника по вписванията, Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, включително и с въвеждане на данни в е-системата на Имотния регистър. В 41 от 113-те служби по вписванията работи по един служител, назначен на трудови правоотношения по реда на Глава пета „Възникване и изменение на трудовото правоотношение”, Раздел I „Трудов договор” от Кодекса на труда. По тази причина към настоящия момент наличният персонал е недостатъчен за планово изготвяне на електронни партиди на недвижимите имоти на територията на страната и имотни партиди в съдебните райони с открито производство за създаване на Имотен регистър по чл.70 от ЗКИР, поради което такива се изготвят „инцидентно“ - при извършване на вписване.

 

Техническо осигуряване на службите по вписванията

За електронното водене на Имотния регистър всички служби по вписванията в Агенция по вписванията са технически осигурени със:

 • · Компютърни конфигурации, скенери, принтери и копирни машини;
 • · Комуникационна свързаност;
 • · Хардуер за центровете за бази данни на информационната система; сървъри,комуникационно оборудване;
 • · Основни центрове на информационните системи.

 

   

 Разпределение на финансовите средства:

                                                                                                                           Таблица № 3

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО  ОСИГУРЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

/ Разпределение на финансовите средства  за  2018 г./

Бюджетни разходи на АВ

в  лв. с ДДС

Офис-мебели

66 000

Доставка на метални шкафове

64 200

Доставка на компютри и периферна техника

420 000

Доставка на мрежово и комуникационно оборудване

240 000

Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на АВ

516 000

Канцеларски материали за архиви
Доставка на корици за нотариални дела

96 000

217 342

Доработка на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) – модул Удостоверения и разработка на публична и административна справка

12 720

Оперативни разходи:

 

Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на АВ

215 846

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN)

455 616

Техническа поддръжка на SSL сертификати за удостоверяване автентичността на сайтовете на АВ за срок от 2 години

13 650

Закупуване на домейни за нуждите на АВ за срок от 5 години

2 464

Осигуряване на поддръжка на системно, комуникационно и СУБД програмно осигуряване

118 368

Поддръжка на лицензите за СУБД Оракъл (Oracle)

247 056

Поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър-подсистема Имотен регистър и приложение за отдалечен достъп ОСС

76 177

Анализ и изготвяне на техническа спецификация за цифровизация на документи, съхранявани в архивите на службите по вписванията към АВ

72 000

 

 

Забележка: Описаните финансови средства са за цялостната дейност на Агенция по вписванията, включваща поддръжка и развитите на: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на имуществените отношение на съпрузите и Централно управление на Агенция по вписванията. Същите не могат да бъдат разделени по този начин, който позволява точно да се определи, каква част от тях конкретно е ползвана или ще се ползва за дейности, свързани с Имотния регистър.

 

От 2017 г. Агенция по вписванията е бенефициент по  Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотен регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв. Проектът е разделен на 4 основни дейности.

Дейност 1: „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“:

Конкретните резултати от тази дейност са:

-     Проведени 6 публични дебата (дискусии) за минимум 300 участника;

-     Актуализиран Правилник за вписванията;

-     Актуализирана Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията;

-     Актуализирана Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от Министерството на правосъдието;

-     Разработен проект на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР) и внесен в МП ;

-     Разработен проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл.чл. 7, ал. 3 ЗКИР) и внесен в МС;

-     Разработени Вътрешни правила за работа за служители и съдии по вписванията;

-     Разработена детайлна Процедура относно привеждане на номенклатурата от наличните към момента книги в ИИСКИР с тези които се водят по реда на Правилника за вписванията,за службите в които не е открито производство по създаване на имотен регистър и за службите където има открито производство за създаване на имотен регистър по реда на ЗКИР;

-     Актуализирана Инструкция за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи в АВ.

 

Дейност 2: надграждане на Модул „Имотен регистър“ в Интегрирана информационна система за Кадастър и Имотен регистър. Конкретните резултати от тази дейност са:

-     Надградена ИИСКИР (Имотен регистър), в т.ч. отразени всички пропуски и технически несъответствия в системата на съществуващия потребителския интерфейс;

-     Изградена функционалност за привеждане на номенклатурата от наличните към момента книги в ИИСКИР, съгласно изготвената процедура в Дейност 1;

-     Изградена функционалност за електронно подаване на данни/документи/заявления, включително и от нотариусите, интегриране с входящия регистър и реализиране на електронни услуги, обхващащи вписвания, заличавания и отбелязвания за над 150 вида актове;

-     Надграден Регистър на имуществените отношения на съпрузите (РИОС), чрез изграждане на интерфейс за автоматизиран обмен на данни с ИР;

-     Изградена функционалност за електронно подписване на партидите от съдии по вписвания съгласно чл. 68, ал. 1 и чл. 71, ал. 2 от ЗКИР;

-     Разработени модули за е-валидиране и е-връчване;

-     Разработен калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси – достъпен както за вътрешни така и за външни потребители;

-     Надградени вътрешно-административни и справочни функционалности;

-     Създаване на функционалност за известяване на посочен e-mail адрес;

-     Разработена функционалност за проверка/статус на заявление;

-     Изградена функционалност за обмен на нормативно изискуемите документи между Агенция по вписванията и АГКК при въвеждане на принципите на КАО;

-     Изградени интерфейси за интеграция с вътрешни и външни системи и регистри и създадена възможност за служебно автоматизирано изпращане на данни на заинтересувани лица и институции;

-     Разработена Система за контрол на качеството на данните за установяване на несъвпадения;

-     Разработена Система за усвояване на таксите;

-     Обучени съдии по вписванията и служители на АВ– минимален брой - 100 бр.;

-     Реализирани минимум 9 нови електронни услуги, в т.ч. вътрешно- административни, свързани с регистриране на заявление, известяване, издаване на удостоверения, преписи и справки а именно:

 • Регистриране на заявление за предстояща сделка  за предварително деклариране  на предстояща сделка;
 • услуга за проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот;
 • автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес;
 • уведомителна услуга за общините и техните бази данни за данъчни цели;
 • искане за издаване на преписи;
 • искане за издаване на удостоверение за лице;
 • искане за издаване на удостоверение за имот;
 • искане за издаване на удостоверение за период;

-     Разработена инструкция за работа със системата, достъпна за потребителите във ИИСКИР.

 

Дейност 3: Надграждане на модул за отдалечен достъп (One-stop-shop). Конкретните резултати от тази дейност са:

 • Надграден модул за отдалечен достъп (One-stop-shop) и подобрени функционалности за вътрешни и външни потребители на системата;
 • Разработена нова функционалност за автентикация на потребителите ползващи платен и безплатни достъп, както и обновяване потребителския интерфейс (чрез проверка в ГРАО/ТР/БУЛСТАТ/СЕИ);
 • Реализиране на нова пълна вътрешно-административна справочна функционалност от OSS, свързана със задълженията на агенцията към други държавни органи, за целите на доброто управление в АВ и осигуряване на адекватна следа за потребителските действия в модула;
 • Обновен потребителски интерфейс:

-     Автоматизиран процес за електронни разплащания за ползваните услуги;

-     Осигурен публичен достъп чрез OSS до всички нови електронни услуги, реализирани в рамките на Дейност 2;

 • Разработени и публикувани обучителни материали за работа със системата (онлайн инструкции и/или видео уроци, достъпни свободно на страницата на OSS.

 

Дейност 4: Информация и комуникация на проекта

            Също през 2018 г. Агенция по вписванията предвижда ще реализирана обществена поръчка за извършване на анализ на текущото състояние на архивите, идентифициране на съответните нужди и разработване на детайлни технически спецификации с оглед най-добрите практики за провеждане на процедура за избор на външен изпълнител на процесите по цифровизация. Това включва извършването на детайлен анализ на данните в информационната система на Имотния регистър, информацията налична само на хартиен носител в 113-те служби по вписванията и нейното дигитализиране и въвеждането й в информационната система на Имотния регистър. По този начин ще пристъпи към изпълнение на Решение № 496 от 29.08.2017 г. на МС за изпълнение на Решение № 338 на МС от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването от страна на Агенция по вписванията за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител.

Предвижда се изграждането на функция за проверка на легитимността на издадените Удостоверения за тежести, която ще бъде достъпна и безплатна за всички потребители.

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪРА

 

            Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната изисква изпълнение на значителен обем дейности от голям брой специалисти за продължителен период от време и на достатъчен финансов ресурс.

Кадастралната карта и кадастралните регистри  се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни градоустройтвени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията и от геодезически измервания, които имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с  Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.), както и чрез преобразуването на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) в КККР.

Неразделна част при изработването на кадастралната карта е създаването на геодезическа мрежа с местно предназначение и на работна геодезическа основа.

Във връзка с необходимостта от установяване на вярното местоположение и собствеността на недвижимите имоти, когато при обединяване на цитираните по-горе данни се констатира явна фактическа грешка или непълнота или грешка, за тези територии се изработват карти на контактните зони.

От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 31.12.2017 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за 4,032 млн. ха, представляващи 36,3 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 9,460  млн. броя недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 111 града - общински центрове и 633 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

   За територията на страната има четири съдебни района – Несебър, Балчик, Каварна и Троян, на които всички населени места са с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

   Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на всички населени места в   24 общини - Априлци, Асеновград, Балчик, Каварна, Летница, Ловеч, Златарица, Шабла, Ямбол, Копривщица, Добрич–град, Девня, Кричим, Марица, Пловдив, Сопот, Несебър, Троян, Николаево, Угърчин, Шумен, Гурково, Мирково и Цар Калоян.

През 2018 г. ще продължат дейностите по изработване и одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землищата на общински центровете - гр. Белоградчик,
гр. Велинград, гр. Горна Оряховица, гр. Долни Дъбник, гр. Елена, с. Кайнарджа, гр. Кнежа,
гр. Костенец, гр. Мездра, гр. Момчилград, гр. Неделино, гр. Перущица, с. Ситово,
гр. Сухиндол, гр. Трън, с. Чавдар,  с. Черноочене, гр. Чирпан, с.Чупрене и гр. Ябланица и на 113 бр. други населени места от области Велико Търново, Габрово, Враца, Видин, Монтана, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Ловеч, Кюстендил, Перник и др., на урбанизираните територии на 7 бр. общински центрове - с. Антон, гр. Вълчи дол, гр. Пирдоп, гр. Златица, гр. Сливница, гр. Суворово и с. Челопеч и 149 бр. населени места в общини Белослав, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Пазарджик, Пирдоп, Плевен, Приморско, Родопи, Самоков, Сливница, Созопол и Суворово, както и на населени места, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

През 2018 г. ще продължи процеса по преобразуването на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ по график, утвърден от изпълнителния директор на АГКК и съгласуван от министъра на земеделието и храните.

Обявена е, по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), процедура за възлагане на създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долна баня и гр. Божурище и на други населени места в същите общини.

 

През 2018 г. се планира обявяването по реда на ЗОП на процедури за възлагане на създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на общински центрове – с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен, гр. Кресна, гр. Долни чифлик, с. Ружинци, гр. Генерал Тошево, гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново, както и на населени места в общини  Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Ботевград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора, Генерал Тошево, Исперих, Самуил, Силистра, Бяла, Антоново, Монтана, Вършец и Мездра.

            С предвидените за 2018 г. дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на ЗКИР, се очаква в края на 2018 г. около 90 % от територията на страната да бъде покрита с кадастрална карта и кадастрални регистри. По този начин ще продължи изпълнението на мярката „Увеличаване покритието на кадастралната карта“, предвидена в РМС № 411 от 2016 г., изменено с РМС № 191 от 2018 г. Вследствие на това ще се увеличи и броя на предоставяните от АГКК услуги, включително и в електронен вид.

            Създаване на кадастрална карта за отделни имоти

Законът за кадастъра и имотния регистър позволява кадастрална карта и кадастрални регистри да се създават за отделен имот или за група имоти, за които няма одобрени кадастрален план, или карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Възлагането се извършва със средства на собственика или заинтересовано лице. Това дава възможност да се изработи кадастър за територии, в които няма такъв, а е необходим на заинтересованите лица за осъществяване на разпоредителни сделки, инвестиционни намерения и др. В тези случаи, времето за изработване и за процедиране (обявяване, приемане, възразяване и одобряване) на кадастралната карта и кадастралните регистри се намалява значително, предвид малкия обем на работа и съответно съкратените процедури по ЗКИР. Цялата процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри продължава средно около 3 месеца.

През 2017 г. са създадени кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти с площ от 631 дка и 913 броя имоти, представляващи съответно 0,004% от площта и 0,045% от броя на имотите на създадените през същия период кадастрална карта и кадастрални регистри, възложени от АГКК.

През 2018 г. се очаква намаляване на броя на възложените за създаване на КККР на отделен имот или група имоти, финансирани от заинтересовани лица или инвеститор, предвид обстоятелството, че е открито производство и се изработват кадастрална карта и кадастрални регистри за голям брой землища в областите Габрово и Кюстендил, в които има територии без кадастър.

 

Подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри

Качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри ще бъде подобрено чрез:

 1. 1.     Осъществяване на контрол при създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри от екип, в по-широк състав, включващ служители на АГКК и представители на браншовите организации и на фирмите изпълнители.
 2. 2.     След влизане в сила на КККР допуснатите грешки по вина на изпълнителя на кадастрални дейности, се отстраняват за негова сметка в срока за отстраняване на дефектите, определен съгласно договора за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри. След изтичане на срока за отстраняване на дефектите СГКК се счита за задължено лице в случаите на непълнота или грешка в КККР при изпълнени задължения от заинтересованите лица и наличие на данни, които  се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство и Закона за устройство на територията, които еднозначно определят границите на имота. Непълнотата или грешката се отстранява въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработен от службата по геодезия, картография и кадастър.
 3. 3.     Отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ).

            До последните нормативни промени в ЗКИР от 2016 г., отстраняването на ЯФГ се извършваше от МЗХ, в КВС и в процеса на създаване на КККР по реда на ЗКИР.

            С изменението в ЗКИР от 2016 г. и Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се регламентира нормативно процедура по отстраняване на явна фактическа грешка във вече одобрените КККР, включително и в КККР създадени, чрез преобразуване на КВС. За отстраняване на ЯФГ, АГКК възлага на правоспособни лица по реда на ЗОП изработване на проекти за изменение на КККР. Процедурата се провежда от АГКК.

Процедурата по отстраняване на ЯФГ е съществен механизъм, чрез който ще се подобри качеството на КККР, като границите на трайните топографски обекти с естествен или изкуствен произход – пътища, язовири и др. ще бъдат нанесени в КК на вярното им местоположение.

През 2018 г. се планира обявяването по реда на ЗОП на процедура за възлагане отстраняването на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия, дейност 2 от проект с наименование „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“ по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“, процедура BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“.

 1. 4.     Подобряване на комуникацията с общините, ведомствата,  лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги и др., които ползват  кадастрални данни и услуги  (нотариуси, съдии по вписванията, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти и др.).

-       Сключване на споразумения с ведомства за ползване на кадастрални данни за изпълнение на законови правомощия и за получаване на електронни скици/схеми за провеждани от тях производства;

-       Сключване на споразумения с общини за съвместно административно обслужване на гражданите, за ползване на кадастрални данни при изпълнение на законови правомощия и за получаване на електронни скици/схеми за провеждани от тях производства;

-       АГКК има сключени споразумения с 48 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, като оправомощените за това общински служители са 164;

-       Общините и ведомствата, с които АГКК има сключени споразумения за достъп до кадастрални данни чрез информационната система на кадастъра, са 168 бр.;

-       Сключване на споразумения с лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги за получаване на електронни скици/схеми от кадастралната карта и кадастралните регистри за провеждани от тях производства;

            Чрез разпоредбата на чл. 55, ал. 6 от ЗКИР и чрез функционалностите на информационната система на кадастъра е реализирана нормативната и техническата възможност административните органи (ведомства и общини), лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги, да заявяват и получават електронни скици /схеми, необходими за провежданите от тях производства.

 

Все още голяма част от потребителите на кадастрални услуги, включително ведомства, общини, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги предпочитат да заявяват и получават документи на хартия на гише, въпреки че електронния документ е равностоен на хартиения. За да се увеличи броя на общините, ведомствата, на лицата с публични функции и на организации, предоставящи обществени услуги, които заявяват и получават данни и документи чрез информационната система на кадастъра, е необходимо чрез провеждане на разяснителни кампании, срещи и по различни канали за информация да се информират потребителите на кадастрални данни, за ползите от заявяване и получаване на електронни документи и справки чрез информационната система на кадастъра.

-       Предоставяне на възможност на нотариусите за подаване на заявление за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти; Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от ЗКИР нотариусите имат права, чрез информационната система на кадастъра, да заявяват и получават скици и схеми, които са им необходими за провежданите от тях нотариални производства. В хода на провежданите  нотариални производства, в някои случаи, нотариусите констатират несъответствия и/или неактуалност на данните за собствеността, отразени в кадастралния регистър на недвижимите имоти. Възможността нотариусите да подават заявления за изменение на данни за собствеността в кадастралния регистър на недвижимите имоти от една страна ще спомогне за неговата пълнота и актуалност и от друга ще облекчи собственикът, който не е необходимо да заявява това изменение.

-       Оправомощаване, по реда на ЗКИР, на общински служби по земеделие, които да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на гражданите, за неурбанизираните територии, за които има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

 1. 5.   Провеждане на медийна кампания за разясняване целите и задачите на кадастъра.

 

 

            Обслужване на гражданите с кадастрална информация

Административно обслужване на гражданите, ведомствата, общините и юридически лица е изключително важен приоритет за АГКК и за нейните териториални структури. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 103 изнесени работни места в общинските центрове, където има създадена и одобрена кадастрална карта.

С промените в ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.) се даде възможност за територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри:

- общинските служби по земеделие да подпомагат СГКК извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии;

-  да се сключват споразумения с общини за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги и за издаване на хартиен носител на официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до информационна система на кадастъра;

- административни органи, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги, да получават чрез информационната система на кадастъра електронни скици и схеми, които да разпечатват, и след удостоверяване на идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие да използват за провежданите от тях производства;  

- потребителите на кадастрална информация не само да заявяват, но и да получават скици и схеми по електронен път, вместо на гише.

Обслужването на потребителите на кадастрална информация се извършва и чрез Кадастралната административно – информационна система, на принципа “Обслужване на едно гише”, което  допринася за подобряването на обслужването, чрез лесен достъп до справки и услуги относно основните кадастрални данни и права върху имоти, изчерпателна и вярна цифрова информация, намаляване на времето и таксата за предоставяне на исканите услуги. Създадена е възможност всички услуги, предоставяни от АГКК, да бъдат реализирани в електронен вид, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

През 2018 г. ще продължи сътрудничеството с ведомствата и общините при обмена на данни, при предоставяне на кадастрални материали и данни, при оказване на методическа помощ от страна на АГКК и т.н. Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще продължи да предоставя на нотариусите, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, скици на поземлени имоти и сгради, и схеми на самостоятелни обекти в сгради, за нуждите на провежданите от тях нотариални производства.

През 2018 г. ще продължат дейностите по изпълнението на мярка „въвеждане на служебен обмен на информацията за новопостроената сграда между общината/Дирекцията за национален и строителен контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър“, предвидена в РМС № 411 от 2016 г., изменено с РМС № 191 от 2018 г. Съгласно чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, за издаване на разрешение за ползване/удостоверение за експлоатация на сграда или друг строеж, собственикът, съответно инвеститорът, трябва да представи удостоверение от Службата по геодезия, картография и кадастър, че е предоставил данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради.

На FTP сървър на АГКК се записват копия на удостоверенията по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, издадени от СГКК– гр. София и СГКК - Софийска област. Удостоверенията се записват в цифров  вид, в *.pdf формат. Посредством пароли за достъп, служители на ДНСК, могат служебно да достъпват до издадените удостоверения. Предстои поетапно записване на издадените удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР и за останалите СГКК. По този начин служителите на ДНСК в цялата страна, които изискват цитираното удостоверение, ще могат да достъпват до записаните удостоверения на FTP - сървъра на АГКК и да проверяват служебно за наличието на издадено удостоверение, без да го изискват от собственика или инвеститора. Реализирането на служебния обмен на информация ще спести на гражданите и бизнеса значително време и разходи.

            Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

            В изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в периода 2011 – 2016 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) създаде специализирани карти и регистри (СпКР) на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК - морските плажове, брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти публична държавна и публична общинска собственост, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчните дюни, островите, включително създадени в резултат на човешка дейност, с изключение на частта от Варненското езеро, попадаща в землището на
с. Константиново, община Варна, област Варна, за което няма одобрени КККР. 

През 2016 г. се сключи нов договор за изработването на КККР за землището на с. Константиново, община Варна и през 2018 г. ще се изработят и приемат СпКР и за останалата част от Варненското езеро.

Ще бъде възложено изработването на СпКР и на новообразувани морски плажове, по подадени данни от Министерство на туризма.

 

5. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

                                                                                               

Оперативна подкрепа на информационните системи

 

Предстоящите дейности до края на 2018 г. са в следните направления:

Внедряването на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР), подсистема Имотен регистър, започна в началото на Септември 2008 г. и приключи в края на януари 2009 г. Беше осигурен достъп до ИИСКИР, подсистема Имотен регистър и на съдиите по вписванията за извършване на справки по въведени актове, и за извършване на последваща проверка на вписаните актове от служителите на службите по вписванията.  

 

Предстоящите дейности до края на 2018 г. са в следните направления:

1.  Осигуряване на поддръжка на ИИСКИР чрез сключен договор със едногодишен срок;

2.  Увеличаване кръга от институции с право на безплатен отдалечен достъп до данните въведени в ИИСКИР, подмодул Имотен регистър; Осъществена е свързаност със средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. Осигурена е възможност за потребителите на информация автоматично да извличат данни от Имотен регистър.

3.  Повишаване ефективността на работа на служителите, с цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез надграждане на информационната система на Имотния регистър за предоставяне на електронни услуги;

4.  Осигуряване на ефективното функциониране на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър чрез надграждане на съществуващите регистри, информационни системи и информационни портали/платформи,  и осигуряване на интеграция между тях, с оглед развитие на електронни услуги;

5.  Организиране и провеждане на работни срещи и дискусии с цел оптимизиране на работата в службите по вписванията;

6.  Доразвитие на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията към Агенция по вписванията и адаптирането й към промените в нормативната уредба, в следните насоки:

6.1. Съкращаване на времето за подаване на документи от нотариусите към службите по вписванията чрез доразвитите на информационната система;

6.2. Облекчаване дейността на службите по вписванията и на съдиите по вписванията чрез надграждане на информационната система на Имотния регистър;

6.3. Подобряване качеството на изпълнение на служебните задължения и бързина при въвеждане в електронната система и вписване на актовете в рамките на законоустановения срок;

7.  Създаване на електронни партиди;

8.  Повишаване сигурността на информацията и оптимизиране на работата;

9.  Въвеждане в информационната система на стари актове, вписани в службите по вписванията, за попълване на електронния архив от данни, при наличие на техническата възможност чрез функционалносттите на ИИСКИР.

 1. 10.    От 2017 г. Агенция по вписванията е бенефициент по  Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотен регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“.
 2. 11.    Съобразяване на подзаконовата нормативна уредба с действащото законодателство, а именно приемане на окончателните текстове на:

11.1. Наредба по чл. 6, ал. 3 от ЗКИР;

11.2. Наредба по чл. 7, ал. 3 от ЗКИР;

11.3. Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от Министерството на правосъдието.

 

6. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

 

Прилагането на информационните технологии за нуждите на кадастъра и имотния регистър е от изключителна важност. Изпълнението на тази дейност е съобразено със:

-    Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите му нормативни актове;

-    Закон за електронното управление

-    Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.;

-    Секторна стратегия за електронно управление на МРРБ 2016-2020 г.

-    Стратегия за развитие на електронното управление в Агенция по геодезия, картография и кадастър 2016 – 2020;

-    Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствените данни.

            През 2018 г. АГКК ще продължи надграждането и развитието на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси. Това е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги. Във тази връзка АГКК е стартирала проект по Оперативна програма „Добро управление“ една от дейностите по който е - Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра.

Една от основните цели на проекта е надграждане и оптимизиране на Кадастралната административна информационна система (КАИС). Дейностите, които трябва да се изпълнят като минимум са:

-    Анализ на използваната хардуерна и софтуерна архитектура на КАИС и оценка на съвместимостта й с бъдещото надграждане на системата;

-    Оптимизация на бизнес-процесите и бизнес модела на КАИС;

-    Рефакториране на приложния слой и преминаване към Система за управление на база данни с отворен код;

-    Оптимизиране на съществуващите електронни услуги и развитие на нови такива;

-    Отразяване на промени, наложени от изменение на нормативната уредба и нови нормативни актове.

Друга важна цел на проекта е надграждане и оптимизиране на Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР), която ще се извършва с оглед увеличаване на количество и типове данни в системата. Това налага ИИСКИР да започне през 2018 г. да се надгражда и развива в няколко насоки, които да позволяват работата с нови за системата видове данни, изготвяне и предоставяне на нови административни услуги, осигуряване на автоматизиран обмен с външни системи и др. Дейностите, които трябва да се изпълнят като минимум са:

-    Анализ и оптимизиране на архитектурата на базата данни и работните процеси, подобряване на бързодействието на системата с оглед на увеличеното потребление и обем на данните след трансформиране на картата на възстановената собственост в КККР;

-    Осигуряване на възможност за работа с приложението от всяка една точка през интернет с оглед все по честата необходимост да се изпълняват услуги в изнесени работни места извън офисите на АГКК;

-    Внедряване на технологии с отворен код и осигуряване на скалируемост и гъвкавост на системата с възможност за увеличаване на работни места и хардуерната инфраструктура без необходимост от големи инвестиции за закупуване на лицензи;

-    Отразяване на промени, наложени от изменение на нормативната уредба и нови нормативни актове;

-    Разширяване на възможностите на системата за предоставяне и автоматизиран обмен на данни с външни системи.

            През 2018 г. на АГКК предстои да приведе данните за административните граници и сградите съгласно изискванията на INSPIRE, като реализира и мрежови услуги за тях съгласно директивата.

            За нормалното функциониране на информационната система и за нейното развитие е необходимо и съответното хардуерно и мрежово оборудване, като и комуникационна свързаност с определени параметри. По тази причина АГКК ще извърши оптимизация на наличните ресурси и в рамките на бюджета за годината ще осигури обновяване на хардуерното оборудване, с което да може да се гарантира безпроблемна работа на приложенията и сигурност на процесите и данните.

 

 

Разпределение на финансовите средства:

                                                                                                                                                                   Таблица  № 4

 

ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Бюджетни разходи на  АГКК

 лв.

Бюджетни разходи на  АВ

лв.

Поддръжка на хардуер и базов софтуер

423 480

334 214

Поддръжка на информационните системи на АГКК

340 000

76 177

Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

44 496

455 616

Разработки на нов модел за пространствени данни и привеждане на данни според изискванията на ЗДПД

154 648

-

Сканиране на досиета

668 160

-

Закупуване на хардуер и специализиран софтуер

180 000

-

 

 

Забележка: Описаните финансови средства са пропорционални относно цялостната дейност на Агенция по вписванията, включваща поддръжка и развитите на: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на имуществените отношение на съпрузите и Централно управление на Агенция по вписванията. Същите не могат да бъдат разделени по начин, който позволява точно да се определи, каква част от тях конкретно е ползвана или ще се ползвана за дейности по създаване на Имотния регистър.

От 2017 г. Агенция по вписванията е бенефициент по  Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотен регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв.

Финансовите средства по програмата са осигурени в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

 

 

 

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА

 

Съгласно ЗКИР, предвидените финансови средства са предназначени както за дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), така и за Агенцията по вписванията (АВ), и са осигурени в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

                                                                                                                                   Таблица № 5  

ДЕЙНОСТИ

 

Бюджетни

разходи

на АГКК (лв.)

Бюджетни

разходи

на АВ (лв.)

Персонал на АГКК и АВ

6 603 800

11 473 400

Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

6 342 144

-

Институционално изграждане на Агенцията по вписванията

-

7 264 703

Технически дейности по създаване на кадастъра

4 978 672

-

Дейности по създаване на имотния регистър

-

-

Създаване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, техническа поддръжка и хардуерно оборудване

1 810 784

1 873 897

Общо за 2018 г.

19 735 400

20 612 000

 

 

Забележка: Описаните финансови средства са за цялостната дейност на Агенция по вписванията, включваща поддръжка и развитите на: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на имуществените отношения на съпрузите и Централно управление на Агенция по вписванията. Същите не могат да бъдат разделени по начин, който позволява точно да се определи, каква част от тях конкретно е ползвана или ще се ползвана за дейности по създаване на Имотния регистър. 

 

О Т Ч Е Т  

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТТА  ПО  СЪЗДАВАНЕТО  НА

КАДАСТЪРА  И  ИМОТНИЯ  РЕГИСТЪР

ПРЕЗ  2017 г. 

 

С О Ф И Я 

   2018 г.

 

Отчетът за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2017 г. е разработен в съответствие с изискването на чл. 94, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Отчетът включва извършените през 2017 г. дейности по кадастъра, изпълнявани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и дейностите по имотния регистър, изпълнявани от Агенцията по вписванията (АВ).

Отчетът не включва дейностите по геодезия и картография, които са изпълнявани от  АГКК по реда на Закона за геодезията и картографията.

 

 1. 1.     ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

През 2017 г. приоритет за АГКК бяха дейностите по увеличаване територията на страната с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), включително и чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, чрез преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в КККР и по предоставяне на качествени кадастрални и геодезически услуги.

 

Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

            През 2017 г. са одобрени КККР за територията на райони “Слатина” (останалата част без одобрена КККР) и “Лозенец”, Столична община; на землищата на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, с. Станчов хан и с. Белица, община Трявна, гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, с. Боровци и с. Замфирово, община Берковица, с. Брусен, с. Дърманци, с. Крета,
с. Моравница, с. Ребърково, с. Руска Бела и с.Типченица, общ. Мездра, както и финансираните от друг инвеститор, но процедирани от АГКК КККР на урбанизираната територия на с. Елешница, общ. Разлог и територията на имоти по трасето на жп линия София – Перник - Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, общ. Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник.

            По стартиралото на 15.11.2016 г. изпълнение на приетите през 2016 г. промени на ЗКИР, в частта преобразуване на КВС в КККР в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 944 броя землища в областите Варна, Бургас, Велико Търново, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара Загова, Търговище и др.

            Приети са КККР на землищата на общински центърове - гр. Сухиндол, гр. Велинград, гр. Горна Оряховица, гр. Белоградчик, гр. Елена, гр. Ябланица, гр. Грамада и с.Чупрене и на  населените места с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско и с. Долно Драглище, общ. Разлог, с. Богослов, с. Грамаждано, с. Жиленци, с. Слокощица, с. Вратца,
с. Гърляно, с. Гюешево, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село и с. Раненци община Кюстендил, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци, с. Красно градище, община Сухиндол, с. Нова махала и с. Фотиново, община Батак, гр. Костандово, общ. Ракитово,
с. Капитан Димитриево и с. Радилово, община Пещера, с. Антимово, с. Кутово и
с. Покрайна, общ. Видин, с.Бързия - 2 част, общ. Берковица, с. Николово, общ. Монтана,
с. Страхилово и с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш, с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, общ. Долни Дъбник, с. Български извор, с. Бабинци, с. Галата,
с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница и с. Малка Желязна, общ. Тетевен, на урбанизираните територии на с. Добротич, с. Есеница, с. Искър, с. Михалич, с. Брестак,
с. Звънец, с. Калоян, с. Метличина, с. Бояна, с. Войводино, с. Генерал Колево, с. Оборище и с. Страхил, общ. Вълчи дол, гр. Суворово, с. Дръндар и с. Николаевка, общ. Суворово.

В процес на изработване са КККР за териториите на землищата на 13 бр. общински центровете - гр. Чирпан, гр. Мездра, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник, гр. Трън, с. Черноочене,
гр. Момчилград, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино,
с. Чадар и на 68 бр. други населени места от области Велико Търново, Габрово, Враца, Ловеч, Перник и др., на урбанизираните територии на 6 бр. общински центрове - гр. Сливница, гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон, гр. Вълчи дол и 134 бр. населени места в общини Бургас, Пазарджик, Родопи, Плевен, Сливница, Самоков, и Пирдоп, Вълчи дол, Суворово, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

През 2017 г. са създадени кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти с площ от 631 дка и 913 броя имоти, представляващи съответно 0,004% от площта и 0,045% от броя на имотите на създадените през същия период кадастрална карта и кадастрални регистри, възложени от АГКК.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред.

 

Създаване на специализирана карта и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

През 2017 г. са определени границите на охранителни зони „А” и „Б” на територията на землището на гр. Бургас и охранителна зона „Б” на територията на землищата на
с. Маринка и с.Твърдица, общ.Бургас, обл.Бургас

 

   Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва за нуждите на ведомствата, общините, физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

През 2017 г. АГКК е предоставяла услуги на граждани, ведомства, общини и дружества включващи 2 049 269 единици информация:

- от службите по геодезия, картография и кадастър – 1 807 135 бр.;

- Геокартфонд – 8 429 бр.;

- онлайн справки и услуги –  233 705 бр.

Кадастралната административна информационна система (КАИС), дава възможност на всички клиенти на АГКК за подаване на заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 103 изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта. 

            През 2017 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър има сключени    споразумения за съвместно административно обслужване с 41 общини, като оправомощените общински служители, които издават официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри са 164. През  2017 г., на основание сключените споразумения общински служители са предоставили 1895 бр. официални документи и са приели 474 заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 

 

 

 

 

Разработване на нормативни актове

Във връзка с изискванията, посочени в т. 1 от Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет, за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документа на хартиен носител и в качеството си на административен орган, АГКК изпълни своите ангажименти, като разработи проекти за изменение и допълнение на две наредби (т. 1 и 2) и даде предложение за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (т. 3), с които бяха изменение следните нормативни актове: 

1. Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастър (изм. и доп. обн. ДВ, бр. 81 от 2017 г.)

За вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, са предвидени правни норми, съгласно които необходимите за вписване данни и документи ще бъдат изисквани от заявителя, само в случаите, в които документите не се съдържат в регистри на държавната администрация или поради обективни причини не могат да бъдат получени по служебен път.

2. Наредба № PД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (изм. и доп. обн. ДВ, бр. 88 от 2017 г.)

Въведена е алтернативна възможност за заявителя на административна услуга от кадастралната карта и кадастралните регистри, за предоставяне на информация за изискуемите документи, а не на самите документите, необходими за изпълнение на услугата. Въз основа на информацията (идентифициращи данни) за издадените документи от други държавни или общински органи, АГКК ще извлича данните или обстоятелствата, удостоверени с тях от регистрите на държавната администрация.

3. Закона за кадастъра и имотния регистър (доп. обн. ДВ, бр. 103 от 2017 г.)

Премахва се изискването за представяне на свидетелство за съдимост от гражданите, като се установява принципът на служебно събиране на информация за съдебния статус на физическите лица.

 

            Регистрация на правоспособни лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 ЗКИР Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

През 2017 г. са регистирани 70 правоспособни лица, от които 62 физически и 8 юридически лица.

 

 1. 2.     ДЕЙНОСТИ ПО ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

 

През 2017 г. продължи изпълнението на производствата по чл. 70 и сл. от ЗКИР за въвеждане на система за имотни вписвания в пет съдебни района – Балчик, Каварна, Добрич, Асеновград и Благоевград. От откриването на производство по създаване на имотен регистър в горе посочените съдебни райони  до момента са създадени над 82 902 броя имотни партиди. Преобразуването им в окончателни ще стане след влизане в сила на кадастралните карти за целите съответни съдебни райони и издавене на заповед на министъра на правосъдието на основание чл. 73 от ЗКИР.

За периода януари – декември  2017 г. със средствата на системата са създадени 8476 предварителни имотни партиди  и  665 755 файлови партиди.

Интегрираната информационна систева на кадъстъра и иматния регистр (ИИСКИР) обслужва вписванията, осъществявани, както по персоналната система, действаща към момента, така и по реалната система, дефинирана със Закона за кадастъра и имотния регистър. По този начин се осигуряват в максимална степен процесите за плавен преход към имотен регистър чрез автоматизираното структуриране на данните, включително чрез миграцията им от предходните съществуващи различни информационни системи. Чрез ИИСКИР се поддържа интеграция на функционално ниво между Агенция по вписванията и Агенция по геодезия, картография и кадастър. В районите с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри интеграцията се осъществява напълно, като се реализира едновременен достъп до имотните данни и данните в кадастралните карти и регистри.

В изпълнение на Решение № 496 от 29.08.2017 г. на МС за изпълнение на Решение № 338 на МС от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител от страна на Агенция по вписванията е осъществена свързаност със средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. Осигурена е възможност за потребителите на информация автоматично да извличат данни от регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър и Търговски регистър. Чрез системата за достъп Regix, се предоставя безплатен достъп на всички държавни институции, които заявят такъв, до различни видове справки, а именно:

-   Регистър Булстат – Актуално състояние;

-   Имотен регистър – справка по физически, юридическо лице и справка по имот;

-   Търговки регистър - Актуално състояние.

 

 1. 3.     ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР

 

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР

БЮДЖЕТНИ СУБСИДИИ

лв.

Офис мебели

30 000

Доставка на компютри, периферна техника

0

Доставка на тонери, барабани и девелопери

450 882

Доставка на метални шкафове

3 900

Осигуряване на хардуерна поддръжка

199 059

Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, СУБД и миграция на данни на Имотен регистър

116 712

 

 

4. ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

 

Изпълнението на дейностите по информационната система на кадастъра и имотния регистър се съобразява със:

- Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите му нормативни актове;

-  Закон за електронното управление и Общата стратегия за електронно управление в Р България 2011 – 2015 г.;

-  Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създа­ване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствените данни.

 

4.1. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – ЧАСТ КАДАСТЪР

 

През 2017 г. се изпълниха два малки проекта във връзка с възникнала спешна необходимост за частично надграждане на функционалности в Кадастралната административна информационна система (КАИС) и Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР).

По проект “Реализиране на функционалности в ИИСКИР за отстраняване на проблеми в данните в КККР при миграция на преобразувани КВС“ бяха осигурени възможности чрез интерфесите на ИИСКИР за освобождаване на идентификатори при изтриване на „фиктивни“ имоти в спорадични карти, с цел последващата миграция на одобрена КККР на землище и за поддръжка на имото-образуващи граници между общини и области от всяка СГКК.

По проект „Реализиране на функционалности в КАИС за подобряване административното обслужване от страна на оправомощените от закона лица (ОЗЛ)“ бяха надградени възможностите чрез интерфейсите на КАИС да се предостави възможност на ОЗЛ от свое име или като представител на организация да подават заявления за услуги, предоставяни от КАИС и ОЗЛ от свое име или като представител на организация да подават заявления за всички справки, предоставяни от КАИС.

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - ЧАСТ ИМОТЕН РЕГИСТЪР

ИИСКИР е уеб-базирана информационна система, което позволява осъществяването на лесен и бърз достъп за всички потребители на територията на цялата страна чрез интернет за вписаните в службите данни и обстоятелства.

Добре функционира и портала ОSS (One-stop-shop – Услуги на едно гише), чрез който се предоставя възможност за извършване на справки в базата данни на Имотния модул, посредством интернет от външни потребители 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Осигурена е и възможност за извършване на електронно разплащане чрез интернет за ползване на тези услуги. През 2017 г. чрез модул „Собственост и собственици” на отдалечения достъп са извършени 2 462 465 справки по интернет, а на място в Службите по вписванията – 95 711.

За държавните органи, освободени по закон от заплащане на държавни такси, справките се извършват безплатно, с което се спестява значително време при документооборота и на финансов и човешки ресурс в размяната на кореспонденция между различните институции и службите по вписванията.

Централизацията на ИИСКИР позволява унифициране на дейностите на всички служби по вписванията на територията на цялата страна, еднакво прилагане на закона по отношение на всички граждани. Централизацията позволява получаване на пълен обем информация между държавните институции.

Постигнато е унифициране на структурата на информацията за вписаните актове и данните по тях, което позволява непрекъснато подобряване на качеството й, съобразно предходните системи.

Чрез ИИСКИР се създаде възможност за предоставяне на по-широк кръг и обем от услуги, включително справка по лице на територията на цялата страна, което неминуемо доведе до намаляване на времето от извършване на проверки. Повиши се качеството и ефективността на услугите, предоставяни от службите, дължащо се на структурираната информация чрез ИИСКИР.  Това позволява автоматизирано и по-бързо издаване на справки на потребителите.

Постигна се прозрачност, бърз и лесен достъп до всички въведени данни в ИИСКИР на територията на цялата страна, независимо от местоположението на ползвателите им. ИИСКИР позволява непрекъснато разширяване и добавяне на нови услуги и функционалности с улеснен достъп до тях, включително възможност за въвеждане на електронно подаване на документи към службите по вписванията от нотариусите, при създаване на съответните законови предпоставки.

Системата е създадена на модулен принцип, което позволява нейното непрекъснато доразвитие, т.е. тя не е статична величина, а динамично развиваща се такава.

Ежедневно се допълва създаденият електронен архив (единна база данни) от всички постъпващи в службите по вписванията актове, въз основа на които са извършени вписвания, отбелязвания или заличавания, чрез тяхното сканиране в системата. Това от своя страна предоставя допълнителна сигурност на архините информационни мaсиви, тъй като документите се съхраняват освен на хартиен и на електронен носител, същевремено се спестява време и се улесняват служителите при откриване на конкретна информация и/ или документ. По този начин се постига двойна сигурност по отношение на постъпващата информацията в имотния регистър.

Всички служби по вписванията са подсигурени с комуникационна свързаност, с помощта на която се осъществява пренасяне на данни и се обезпечава функционирането на ИИСКИР.

Извършено е техническо обезпечаване на 113-те Служби по вписванията - компютри и скенери, хардуер за центровете за бази данни за информационната система, сървъри,  комуникационно оборудване. Чрез ИИСКИР е осигурен и достъп на съдиите по вписванията по отношение на въведените в системите актове и относими към тях данни. Чрез средствата на системата се обменят данни в реално време между службите по геодезия, картография и кадастър и службите по вписванията в цялата страна. Всяка промяна на имотните данни в кадастралната карта води до генериране на съобщения за тяхното обновяване в службите по вписванията и обратно: всяка промяна на собствеността или другите ограничени вещни права автоматично генерира съобщения за обновяване на данните на недвижимите имоти  в кадастралния регистър.

От 2017 г. Агенция по вписванията е бенефициент по Проект BG05SFOP001-1.002-0004 по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Надграждане на имотен регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Общата стойност на проекта е в размер на  1 500 000 лв.

Финансовите средства по програмата са осигурени в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

 

 

 

 

slogan bg