Премини към основното съдържание

Проект за предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, разработване на вътрешни правила за документооборота и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали

Агенция по геодезия, картография и кадастър сключи договор с Министерство на финансите за изпълнение на Проект "Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронното управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.

     

      slogan bg