Проект „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги”