Премини към основното съдържание

Постановление № 153 от 29 юли 2010 г. за въвеждане на „Българска геодезическа система 2005“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г.
за въвеждане на „Българска геодезическа система 2005“ 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Въвежда Българска геодезическа система за територията на Република България под наименованието „Българска геодезическа система 2005“.

Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се Постановление № 140 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на „Българска геодезическа система 2000“ (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на отбраната.

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Росен Желязков

Категория
Подзаконови нормативни актове

slogan bg