Премини към основното съдържание

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра (обн. ДВ-брой: 80, от дата 11.10.2016 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-3  от 29 септември 2016 г.
за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра(обн. ДВ-брой: 80, от дата 11.10.2016 г.)
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение, както и условията и редът за ползването им.
(2) Идентификаторът и номерът по ал. 1 са уникални за територията на страната.
Раздел II
Структура и съдържание на идентификатора на недвижимия имот – обект на кадастъра
Чл. 2. (1) Идентификаторът се състои от три до пет цифрови полета, подредени по йерархични нива съгласно приложение № 1. Всяко следващо ниво идентифицира територия или обект в обхвата на предишното ниво.
(2) Полетата на идентификатора са отделени едно от друго с разделител „.“ (точка).
(3) Полетата от второ до пето съдържат най-малките неизползвани, положителни цели числа от съответното поле.
(4) Йерархичните нива се подреждат в низходящ ред, както следва:
1. населено място;
2. кадастрален район;
3. поземлен имот;
4. сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект;
5. самостоятелен обект в сграда или в съо­ръжение на техническата инфраструктура.
Чл. 3. Първото поле на идентификатора се състои от 5 цифри. В него се записва кодът на населеното място съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, на чиято територия се намира недвижимият имот.
Чл. 4. (1) Във второто поле на идентификатора се записва номерът на кадастралния район, който не може да бъде нула.
(2) При създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри с данни от картата на възстановената собственост при липса на дублиране номерата на масивите се приемат за номера на кадастрални райони.
Чл. 5. (1) В третото поле на идентификатора се записва номерът на поземлен имот, намиращ се в кадастрален район, чийто номер е записан във второто поле.
(2) При създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри с данни от картата на възстановената собственост при липса на дублиране номерата на имотите от картата на възстановената собственост се приемат за номера на поземлените имоти. Поземлените имоти в масив с номер „0“ (нула) в картата на възстановената собственост се включват към съседни на имота кадастрални райони.
(3) При създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри с данни от кадастралните планове при липса на дублиране планоснимачните номера на имотите се приемат за номера на поземлените имоти.
Чл. 6. (1) В четвъртото поле на идентификатора се записва номерът на сграда или номерът на съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект.
(2) Сграда или съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект, разположени в повече от един поземлен имот и не може да се определи принадлежността им към поземлен имот, се номерират в обхвата на кадастралния район, като в третото поле на идентификатора се записва цифрата нула.
Чл. 7. В петото поле на идентификатора се записва номерът на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.
Чл. 8. (1) Съдържанието на всяко поле от идентификатора се използва самостоятелно за посочване или означаване на съответстващата му територия или обект в кадастралната карта.
(2) Идентификаторът на поземлен имот се образува от първите три полета, идентификаторът на сграда или на съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект, се образува от първите четири полета, а идентификаторът на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура се образува от петте полета.
(3) Идентификаторът се изписва в кадастралния регистър на недвижимите имоти, в регистъра на идентификаторите и промените им, в официалните документи и справки, издавани от службата по геодезия, картография и кадастър и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в част „А“ на партидите на недвижимите имоти от имотния регистър, в актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижимите имоти, както и в други случаи, определени с нормативен акт.
(4) Видът на всяко поле може да се изписва с думи в текстов документ.
Раздел III
Условия и ред за създаване и ползване на идентификатора
Чл. 9. (1) При създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 35 и 35а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) идентификаторите се формират от правоспособното лице, определено със заповедта за създаването им, след съгласуване на проекта за определяне на кадастралните райони със службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на обекта.
(2) При създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на § 33 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) идентификаторите се формират от Агенцията по геодезия, карто­графия и кадастър.
(3) Идентификаторите на недвижимите имоти се одобряват със заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и се съхраняват в регистъра на идентификаторите чрез информационната система на кадастъра.
Чл. 10. (1) При поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри идентификаторите се генерират от информационната система на кадастъра. В проекта за изменение новите обекти на кадастъра имат временни номера, които са уникални за проекта.
(2) Временният номер има йерархична структура в съответствие с чл. 2 и се състои от две до пет цифрови полета, разграничени с точки, съгласно приложение № 2.
(3) Временните номера се заменят с идентификатори при въвеждане на проекта на проектно ниво в информационната система на кадастъра. Новите идентификатори се считат за одобрени след извършване на изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри.
(4) Идентификаторите не се използват повторно, но информацията за тях се съхранява в регистъра на идентификаторите чрез информационната система на кадастъра.
Чл. 11. (1) При поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрените идентификатори не се променят при:
1. изменение на граница и/или очертание на съществуващите обекти в кадастъра;
2. изменения на трайното предназначение, начина на трайно ползване и адреса – за поземлен имот; брой етажи, предназначение и адрес – за сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект; етаж, брой нива в самостоятелния обект, предназначение, адрес, площ по документ – за самостоятелен обект;
3. изменения в данните за правото на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти – обекти на кадастъра.
(2) При поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри новите обекти на кадастъра получават нови идентификатори в случаите на:
1. разделяне или съединяване на съществуващи поземлени имоти, включително при нанасяне на имоти с възстановено или придобито по давност право на собственост, разделяне при отчуждаване на част от поземлен имот, индивидуализиране на урегулирани поземлени имоти по чл. 16 от Закона за устройство на територията, индивидуализиране на имоти, които са предмет на прехвърляне или придобиване на право на собственост;
2. нанасяне на нови, както и разделяне/съединяване на съществуващи сгради, съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, или на самостоятелни обекти.
(3) При поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, когато в нов обект на кадастъра има съществуващи обекти от по-ниски йерархични нива, идентификаторите на обектите от по-ниските йерархични нива не се променят.
(4) Новите поземлени имоти получават нови идентификатори, когато се променя броят на поземлените имоти в обхвата на изменението.
(5) При нанасяне на нова сграда или съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект, сградата или съоръжението получават нов идентификатор. Идентификаторите на съществуващите сгради или съоръжения в същия поземлен имот се запазват, включително и при премахване на сграда или на съоръжение.
(6) При промяна на броя на самостоятелните обекти в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура новите самостоятелни обекти получават нови идентификатори. Идентификаторите на съществуващите самостоятелни обекти в сградата или съоръжението се запазват.
(7) При промяна на граници на административно-териториални и териториални единици, извършена по реда на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, която се изразява в промяна на ЕКАТТЕ, поради сливане, разделяне, присъединяване, отделяне или закриване на населени места или на части от тях, се променя първото поле от идентификаторите на всички имоти, които попадат в територията, предмет на изменението. В случай че има дублиране на номер на кадастрален район, се изменя и второто поле на идентификатора.
Раздел IV
Структура и съдържание на номера на зоната на ограничение
Чл. 12. (1) Зоната на ограничение се отъждествява еднозначно на територията на страната чрез номер.
(2) Номерът е поредица от две числа с разделител между тях – дясно наклонена черта „/“, съгласно приложение № 3. Третото поле на номера се въвежда само ако е необходимо отъждествяване на обект в пространството.
(3) Числата на номера са съставени въз основа на геодезическите географски координати на точка от обекта. Номерът се съставя чрез следните числа:
1. геодезическа географска ширина, намалена с 40°, без разграничители между градуси, минути, секунди и части от секундата;
2. геодезическа географска дължина, намалена с 20°, без разграничители между градуси, минути, секунди и части от секундата;
3. геодезическа височина с точност 0,1 м, без разграничители между метри и дециметри.
(4) Минутите и секундите се изписват винаги с две цифри от 00 до 59.
Раздел V
Условия и ред за създаване и ползване на номера на зоната на ограничение
Чл. 13. (1) В проекта за отразяване на зона на ограничение в кадастралната карта и регистъра на зоните на ограничение се въвежда временен номер. Временният номер е уникален за проекта и се състои от дясно наклонена черта „/“ и цяло положително число. Временният номер се изписва във вътрешна точка на зоната.
(2) Проектът се проверява от службата по геодезия, картография и кадастър. Временният номер се заменя с номер на зоната на ограничение при извършване на изменението в кадастралната карта и регистъра на зоните на ограничение чрез информационната система на кадастъра.
(3) Номерът на зона на ограничение не се използва повторно, но информацията за него се съхранява в информационната система на кадастъра.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) До откриване на производство по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри:
1. Идентификатори на недвижими имоти дават общинската администрация, съответно общинската служба по земеделие.
2. При оцифряване на съществуващи кадастрални планове, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България или по реда на отменения Закон за териториално и селищно устройство, идентификаторите на недвижимите имоти се формират по реда на тази наредба.
(2) В случаите на открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти идентификаторите на тези имоти се дават от службата по геодезия, картография и кадастър съгласувано с общинската администрация, съответно с общинската служба по земеделие.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър и отменя Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (обн., ДВ, бр. 71 от 2001 г.; изм., бр. 16 от 2006 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Министър: Лиляна Павлова
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Структура и съдържание на идентификатора
Полета на идентифи-
катора
Първо
поле
Разделител
Второ
поле
Разделител
Трето
поле
Разделител
Четвърто
поле
Разделител
Пето поле
съдържание на полетата
код по
ЕКАТТЕ
точка
 
№ на кадастрален район
точка
 
№ на поземлен имот
точка
 
№ на сграда или на съо­ръжение на техническата инфраструктура
точка
 
№ на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура
 
5 цифри
.
поне
1 цифра
.
поне
1 циф­ра
.
поне
1 циф­ра
.
поне 1 цифра
Примери за идентификатори:
Самостоятелен обект № 11 в сграда № 3 от поземлен имот № 110 от кадастрален район № 200 с ЕКАТТЕ 00702 (землището на Асеновград):
00702.200.110.3.11 е идентификаторът на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническа инфраструктура;
00702.200.110.3 е идентификаторът на сградата или на съоръжението на техническата инфраструктура;
00702.200.110 е идентификаторът на поземления имот.
Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2
Временни номера на обекти на кадастъра в проекти за изменение на кадастралната карта
Първото поле на временния номер е съществуващ номер на идентифицирана територия в кадастралната карта (ЕКАТТЕ, кадастрален район, поземлен имот, сграда или съоръжение на техническата инфраструктура).
Всяко следващо поле е отрицателно цяло число, уникално в проекта и идентифициращо проектен кадастрален район или нов обект на кадастъра. Изключение от правилото е случаят на нанасяне на нова сграда, която попада в повече от един поземлен имот – фиг. 2.3.
 

 
 
 
 
 
Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2
Структура и съдържание на номера на зона на ограничение
Числа в номера
Първо число
Разделител
Второ число
Разделител
Трето число
значение на числата
геодезическа географска ширина, намалена с 40°
дясно наклонена черта
геодезическа географска дължина, намалена с 20°
дясно наклонена черта
геодезическа височина
 
поне 5 цифри
/
поне 5 цифри
/
височина с точност 0,1 м
 
Примери:
Геодезическите координати на точка от обекта за отъждествяване са:
φ = 43° 05' 59.3"; λ = 27° 15' 07.3"; h = –5.1
1. 305593/715073 е номерът, когато обектът за отъждествяване е в проекционната равнина.
2. 305593/715073/-5.1 е номерът, когато обектът за отъждествяване е в пространството.
3. Когато φ = 43° 05' 59.32"; λ  = 27° 15' 07", за отъждествяване на обекта в проекционната равнина номерът ще бъде: 3055932/71507.
Категория
Подзаконови нормативни актове

slogan bg