Премини към основното съдържание
Документи

Наредба № 21 от 10 октомври 2019 г. За съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

В сила от 23.01.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на разположените от операторите електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура, както и форматите на поддържане в електронен вид.

(2) Картите и регистрите по ал. 1 са специализирани карти и регистри по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

(3) Наредбата се прилага от операторите на електронни съобщителни мрежи по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).

Чл. 2. Операторите на електронни съобщителни мрежи създават и поддържат, включително в електронен вид, специализирани карти, регистри и информационни системи за разположените от тях електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура.

Чл. 3. (1) Специализираните карти и регистри се изработват с цел документиране на пространственото положение и основните технически характеристики на:

1. електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура;

2. разположението на точката за достъп в сградата.

(2) Специализираните карти и регистри осигуряват информация при:

1. експлоатация и поддържане на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;

2. проучване и проектиране за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;

3. издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както и влизането в сила на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура, включително парцеларен план, или план-схема - в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура;

4. предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания и изработване на инвестиционни проекти;

5. създаване на информационен слой за електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура в информационните системи на кадастъра и на имотния регистър;

6. избор на трасе на линейна физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.

Чл. 4. (1) Специализираните карти и регистри на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се изработват въз основа на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) За изработването на специализирани карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се предоставят:

1. данни от кадастралната карта и кадастралните регистри - от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

2. специализирани данни - от мрежовите оператори или от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (в случай че операторите са ги предоставили);

3. копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения от общинската администрация и/или от ведомства и юридически лица, които съхраняват кадастрални планове;

4. копия от одобрените инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградените обекти на електронната съобщителна инфраструктура - от техническия архив на органа, издал разрешението за строеж.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя данните по ал. 2, т. 1 и 2 при условията и по реда на ЗКИР.

(4) Държавните органи и органите на общинската администрация предоставят информацията по ал. 2 безвъзмездно.

Чл. 5. (1) Специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура се изработват в цифров вид.

(2) Специализираните карти и регистри се съхраняват в електронен вид в електронен архив във формата по чл. 12, т. 5 от ЗКИР или във формат, поддържан от Единната информационна точка.

Чл. 6. (1) Специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура се изработват за урбанизираните територии и за неурбанизираните територии.

(2) Специализираните карти се изработват в геодезическата система по чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4 от 2017 г.).

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I.
Съдържание на специализираните карти

Чл. 7. (1) Специализираните карти на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура в цифров вид се представят в тематични слоеве.

(2) Специализираните карти за урбанизираните територии съдържат:

1. основни кадастрални данни:

а) границите и идентификаторите на поземлените имоти;

б) очертанията на сградите и идентификаторите им;

в) адрес на недвижимия имот;

г) граници на кадастрален район и граници на районите на градовете съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

2. специализирани данни:

а) елементите на електронните съобщителни мрежи;

б) трасета на разположени съобщителни кабели или на елементи от електронни съобщителни мрежи в съществуваща подземна физическа инфраструктура и въздушно разположени съобщителни кабели и/или елементи от електронни съобщителни мрежи;

в) знаци, определящи местоположението на трасетата;

г) местоположение на разпределителни кутии;

д) местоположение на шахти и инспекционни шахти;

е) местоположение на мачти;

ж) крайни разпределителни устройства;

з ) антенни съоръжения, кули и стълбове;

и) канали;

й) очертания на други елементи и съоръжения на мрежата и физическата инфраструктура, в която са разположени мрежите;

к) сгради и помещения на оператора на електронната съобщителна мрежа, които не са обект на кадастралната карта;

л) подстъпи към сгради и точка за достъп.

(3) Специализираните карти за неурбанизираните територии съдържат:

1. основни кадастрални данни:

а) държавна граница и граници на административно-териториалните единици;

б) граници на кадастрални райони;

в) граници и идентификатори на поземлени имоти;

г) очертания на сгради и идентификаторите им;

2. специализирани данни:

а) елементите на електронните съобщителни мрежи;

б) трасета на разположени съобщителни кабели или на елементи от електронни съобщителни мрежи в съществуваща подземна физическа инфраструктура и въздушно разположени съобщителни кабели и/или елементи от електронни съобщителни мрежи;

в) знаци, определящи местоположението на трасетата;

г) кабелите и техните единни кодови номера;

д) местоположение на разпределителни кутии;

е) местоположение на шахти и инспекционни шахти;

ж) местоположение на мачти;

з) крайни разпределителни устройства;

и) антенни съоръжения, кули и стълбове;

й) канали;

к) очертания на други елементи и съоръжения на мрежата и физическата инфраструктура, в която са разположени мрежите;

л) разположението и размерите на сервитутните ивици.

(4) Специализираните карти съдържат и данни за:

а) точки от геодезическата основа;

б) граници на жилищни комплекси;

в) водни течения и водни площи;

г) наименованията на области, общини, кметства, райони, населени места, селищни образувания, квартали, жилищни комплекси, площади, улици, природни и исторически забележителности, местности, водни течения и водни площи, пристанища, пътища, железопътни линии и др., през които преносните мрежи преминават, а разпределителните мрежи обслужват.

Чл. 8. (1) За изобразяване на елементите от електронната съобщителна мрежа се използват символни означения (условни знаци) съгласно приложение № 1.

(2) За обектите по ал. 1 в цифров вид и таблична форма се съхраняват паспортни данни, които включват единни кодови номера, графични и цифрови данни.

Чл. 9. (1) Точността на специализираните карти съответства на изискванията в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) Специализираните карти в цифров вид се изработват във формата по чл. 12, т. 5 от ЗКИР.

Раздел II.
Съдържание на специализираните регистри

Чл. 10. (1) Специализираните регистри на кабелните електронни съобщителни мрежи в подземна физическа инфраструктура съдържат данни за:

1. акт, удостоверяващ правата върху електронна съобщителна мрежа;

2. предназначение на мрежата;

3. вид на мрежата;

4. начин на разполагане на мрежата;

5. вид на съоръжението;

6. маркировка на кабелите и другите елементи на мрежата;

7. единен кодов номер на мрежата или съоръжението;

8. регистрационен номер на паспорта на съоръжението.

(2) Съдържанието и полетата на регистрите на електронните съобщителни мрежи, разположени в подземна физическа инфраструктура, са съгласно приложение № 2.

Чл. 11. (1) Специализираните регистри на кабелна електронна съобщителна мрежа, разположена в надземна физическа инфраструктура, съдържат данни за:

1. предназначение на мрежата;

2. вид на мрежата;

3. вид на съоръжението;

4. начин на окачване на мрежата;

5. маркировка на мрежата;

6. единен кодов номер на мрежата или съоръжението;

7. регистрационен номер на паспорта на съоръжението.

(2) Съдържанието и полетата на регистрите на електронната съобщителна мрежа, разположена в надземна физическа инфраструктура, са съгласно приложение № 2.

Чл. 12. Регистрите по чл. 10 и 11 се поддържат от операторите на електронни съобщителни мрежи.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 13. (1) Операторът на електронна съобщителна мрежа възлага изработването на специализирани карти и регистри на правоспособни лица по чл. 16, ал. 1 от ЗКИР.

(2) Операторът на електронна съобщителна мрежа:

1. уведомява органите на местната администрация и заинтересуваните ведомства и лица за началото и времетраенето на работите и за изпълнителите;

2. издава на изпълнителите служебна бележка, съдържаща име на обекта за изпълнение, име на изпълнителя и времетраенето на работите;

3. предоставя достъп на изпълнителите до документи и данни, необходими за пряката им работа;

4. осигурява достъп на изпълнителите до електронната съобщителна мрежа.

(3) Преди приемане на специализираните карти и регистри операторите на електронните съобщителни мрежи ги съгласуват с мрежовите оператори на съответната физическа инфраструктура.

Чл. 14. В случаите, когато шахти, колектори, касети, шкафове и други към подземни и надземни елементи и съоръжения на електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура се ползват съвместно от няколко оператори, тяхното отваряне се извършва само в присъствието на представители на собственика на физическата инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност.

Чл. 15. Обектите на специализираната карта се заснемат по геодезически методи в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Раздел II.
Изработване и приемане на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура

Чл. 16. (1) При изработването на специализираните карти на електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура се използва геодезическата основа на кадастралната карта.

(2) Нова работна геодезическа основа се създава при необходимост съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Чл. 17. (1) Физическата инфраструктура с широчина до 0,5 m, предназначена за разполагане на съобщителните кабели, и самите съобщителни кабели се заснемат по оста им, а останалите - по външните им размери. Заснемат се всички отклонения на трасето от правата линия, по-големи от 0,2 m. При заснемане на кабели, положени свободно в земята, подробните точки на правите участъци не трябва да са на повече от 20 m. Кривите участъци се заснемат с достатъчен за вярното им изобразяване брой точки, но с не по-малко от три точки - начало, среда и край на кривата.

(2) Канални мрежи, канални бетонни блокове, инсталационни колектори и други се заснемат при шахтите, чупките и в правите участъци, като подробните точки са с гъстота не по-голяма от 50 m.

(3) Съобщителни кабели, положени в канална мрежа, канални бетонни блокове или пакет тръби, се заснемат по външните размери на съответната канална мрежа, както и по външните размери на каналните бетонни блокове или на пакета тръби. Заснемането се извършва чрез шахтите, като се измерват дълбочините на съоръженията до горния и долния им край.

(4) Всички шахти и камери се заснемат ситуационно по външните им размери, а кръглите шахти и камери - с една точка и диаметъра им. Кръглите капаци на шахти се заснемат с една точка, а правоъгълните капаци - с две точки и с размерите им. Измерват се дълбочините на шахтите.

Чл. 18. (1) За определяне на хоризонталното и вертикалното положение на подземните елементи на електронната съобщителна мрежа при необходимост се изработват напречни профили.

(2) За еднозначно установяване на електронните съобщителни кабели и физическата инфраструктура, в която са разположени, се използват методи и технологии, които осигуряват спазване на изискванията на тази наредба.

Чл. 19. (1) Височинното положение на електронната съобщителна мрежа, разположена в подземна физическа инфраструктура, се определя чрез геометрична или тригонометрична нивелация при спазване на следните изисквания:

1. надморските височини на електронната съобщителна мрежа и съответната физическа инфраструктура, при която са изградени шахти, се определят чрез нивелация на капаците на шахтите и по измерените в тях дълбочини;

2. надморските височини на електронната съобщителна мрежа и съответната физическа инфраструктура, при която не са изградени шахти, и на съоръженията към тях се определят преди засипването им или чрез проводотърсач.

(2) Височинното положение на електронната съобщителна мрежа, разположена в подземна физическа инфраструктура, се определя чрез напречни профили - в местата, където наклоните се променят, а при непроменлив наклон - през 80 m.

Чл. 20. (1) Електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура се заснемат и обследват чрез шахтите, излазите, разпределителните шкафове, крайните разпределителни устройства, радиошкафовете и кабелните трасета.

(2) Новоразположените електронни съобщителни мрежи и съответната физическа инфраструктура се заснемат при спазване на следните изисквания:

1. заснемането се извършва преди засипването;

2. заснемат се всички предпазни кожуси, като се вземат и необходимите данни за диаметъра и материала;

3. заснемат се отводнителните канали на топлопроводните шахти и на каналните телефонни мрежи;

4. при пакет от кабели в общ изкоп се заснемат двата крайни кабела по положение и ниво, като се записват необходимите данни за всички кабели;

5. кабели с различно напрежение, поставени в общ изкоп, се заснемат поотделно;

6. заснемат се видимите надземни части на инсталационните колектори, а отвътре - размерите им;

7. заснемат се всички резерви на кабелите.

(3) Освен електронните съобщителни мрежи по ал. 2 се заснемат и каналните бетонни блокове, пакетите тръби, обществените телефонни постове и кабелните муфи.

(4) За вида на кабелите, в т.ч. кабели, положени в канална мрежа, в бетонни блокове или в пакет тръби, се събират данни, които се отразяват в специализираните карти.

(5) Обектите на електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура и отразяването им в специализираната карта и регистри се определят с техническо задание, разработено от оператора на електронна съобщителна мрежа.

Чл. 21. (1) Специализираните карти и регистри се приемат от комисията по чл. 32, ал. 4 от ЗКИР.

(2) Комисията по ал. 1 в 30-дневен срок от назначаването ѝ проверява съдържанието и точността на специализираните карти и регистри и взема решение за приемането или неприемането им. За направените констатации и взетото решение се съставя протокол.

(3) В случаите, когато комисията не приеме специализираните карти и регистри, се определя срок за отстраняване на допуснатите несъответствия, след което те се разглеждат в 30-дневен срок от комисията по ал. 1.

(4) Копие от приетите карти и регистри на електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура в цифров вид се предават в Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 30-дневен срок.

Глава четвърта.
ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 22. Специализираните карти и регистри се поддържат, като настъпилите промени при изграждането, разширението, основното обновяване, основния ремонт, експлоатацията и поддържането на обектите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се отразяват в картите и регистрите в цифров вид в едномесечен срок от приключването на съответната дейност.

Чл. 23. Специализираните карти и регистри се поддържат и съхраняват от операторите на електронни съобщителни мрежи. Техническите дейности при поддържането на специализираните карти се извършват от правоспособни лица по чл. 16, ал. 1 от ЗКИР.

Чл. 24. Специализираните карти и регистри се поддържат в актуално състояние чрез геодезически измервания по реда на глава трета, раздел II от наредбата.

Чл. 25. Разходите за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на подземните и надземните електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура са за сметка на оператора на електронната съобщителна мрежа.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Шурф" е ръчен изкоп, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения, когато е невъзможно да се определи точното им местоположение или има съмнения за верността на подземния кадастър.

3. "Единен кодов номер" е уникален номер, чрез който операторът на електронна съобщителна мрежа посочва еднозначно мрежата на територията на страната.

4. "Неурбанизирани територии" са територии по смисъла на § 1, т. 21 от ЗКИР.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри за дадена територия за създаване на специализирани карти се ползват плановете и картите, създадени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

§ 3. До създаване на специализирани карти по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър собственикът, съответно възложителят, е длъжен да предостави на общинската администрация данни за строежи, които не са обект на кадастралната карта. Строежите не се въвеждат в експлоатация, преди собственикът, съответно възложителят, да представи удостоверение от общинската администрация, че данните са предоставени в необходимия вид и обем за отразяването им в кадастралните планове и/или в планове на подземните проводи и съоръжения.

§ 4. До одобряване на формата на записа в цифров вид по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър за специализирани карти в цифров вид се използва форматът, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

§ 5. Създадените специализирани карти и регистри по реда на отменената Наредба № 18 от 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура запазват действието си.

§ 6. Операторите на електронни съобщителни мрежи, които не са създали специализирани карти и регистри по реда на отменената Наредба № 18 от 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура, изработват специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура по реда на тази наредба в срок до 2 години от влизането ѝ в сила.

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 57, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и отменя Наредба № 18 от 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (ДВ, бр. 53 от 2005 г.).

§ 8. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

 

Графични символни означения на елементите на електронни съобщителни мрежи

 

 

 

 

 

 

  

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2

 

Регистри на електронни съобщителни мрежи, разположени в подземна инфраструктура

Акт, удостоверяващ правата върху електронна съобщителна мрежа

Предназначение на мрежата

Вид на мрежата

Начин на разполагане на мрежата

Вид на съоръжението

Маркировка

на мрежата

Единен кодов номер на мрежата или съоръжението

Регистрационен номер на паспорта на съоръжението

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистри на електронни съобщителни мрежи, разположени в надземна физическа инфраструктура

Предназначение на мрежата

Вид на мрежата

Вид на съоръжението

Начин на окачване на мрежата

Маркировка

на мрежата

Единен кодов номер на мрежата или съоръжението

Регистрационен номер на паспорта на съоръжението

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 Категория
Подзаконови нормативни актове

slogan bg