РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ – Столична община

Версия за печатВерсия за печат
Сканирана заповед: 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-255/19.10.2018 г.

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РПД18-ДИ05-246-(2) от 17.10.2018 г. на кмета на Район „Подуяне“ – Столична община (СО) (Наш вх. № 09-3/18.10.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Район „Подуяне“ - СО: 

            Иванка Ангелова Цачева – гл. специалист „Кадастър и регулация“;

            Мария Кирилова Пенчева – гл. специалист НУТКР;

            Росица Иванова Иванова – гл. експерт АГГ,

 

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-103 от 19.10.2018 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Район „Подуяне“ - СО, на територията на Район „Подуяне“, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система на АГКК и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Район „Подуяне“ СО, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК - София и  Район „Подуяне“ - СО.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

 

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Района приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Района, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територия на район „Подуяне“ – СО. 

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Района, определени от кмета на Района.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.