Премини към основното съдържание

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ – Столична община

З А П О В Е Д

№РД-13-255(1)/07.12.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо №РПД18-ДИ05-246(6) от 26.11.2020 г. на кмета на Столична община –  Район „Подуяне“ (наш рег. № 09-2(225) от 27.11.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед № РД-13-255 от 19.10.2018 г., както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
    1. Думите „Иванка Ангелова Цачева – гл. специалист „Кадастър и регулация“ се заличават;
    2. Точка 1 се допълва с още две лица, а именно:
    „Леонтина Георгиева Тренева – гл. специалист „Кадастър и регулация“;
    „Татяна Илиева Предова – гл. специалист „Кадастър и регулация“;
    § 2. Да се прекрати достъпа на Иванка Ангелова Цачева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Леонтина Георгиева Тренева и Татяна Илиева Предова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Столична община – Район „Подуяне“ , на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София и  Столична община – Район „Подуяне“.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-255/19.10.2018 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РПД18-ДИ05-246-(2) от 17.10.2018 г. на кмета на Район „Подуяне“ – Столична община (СО) (Наш вх. № 09-3/18.10.2018 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

            1. Оправомощавам следните служители на Район „Подуяне“ - СО: 

            Иванка Ангелова Цачева – гл. специалист „Кадастър и регулация“;

            Мария Кирилова Пенчева – гл. специалист НУТКР;

            Росица Иванова Иванова – гл. експерт АГГ,

 

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-103 от 19.10.2018 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Район „Подуяне“ - СО, на територията на Район „Подуяне“, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система на АГКК и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Район „Подуяне“ СО, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК - София и  Район „Подуяне“ - СО.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

 

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Районът приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Района, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територия на район „Подуяне“ – СО. 

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Района, определени от кмета на Района.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg