Премини към основното съдържание

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” – Столична община (СО)

З А П О В Е Д № РД-20-5/21.01.2022г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РНИ22-ВК91-44(1)/14.01.2022 г. на кмета на район „Нови Искър“ – Столична община, (наш рег. № 09-2-(5)/14.01.2022 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

     Заповед № РД-13-166/03.09.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-13-166(1)/ 16.02.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Магдалена Василева Гълъбова – главен специалист в дейност ДДК, Албена Манолова Кръстанова – главен специалист в отдел ПНАО, ГРАО и ЧР, Ели Христова Петрова – главен специалист в дейност ДДЖС и ТР и Ирина Динчова Цветанова – главен специалист в отдел ПНАО, ГРАО и ЧР“ се заличават;
    2. Точка 1 се допълва със следното лице:
•    Лора Валериева Балабанова – младши експерт в отдел УТККС.
    § 2. Да се прекрати достъпът на Магдалена Василева Гълъбова, Албена Манолова Кръстанова, Ели Христова Петрова и Ирина Динчова Цветанова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на  инж. Лора Балабанова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на район „Нови Искър“ – Столична община, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София и Район „Нови Искър“ – Столична община.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

    
        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-166-1-16.02.2021  г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №РНИ21-КД00-14/27.01.2021 г. на кмета на Район „Нови Искър“, Столична община (наш рег. №09-3(14) от 29.01.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед №РД-13-166 от 03.09.2019 г., както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Весела Костова Велева – гл. специалист в отдел УТККС“ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още четири лица, а именно:

            Магдалена Василева Гълъбова – гл. специалист в Дейност ДДК;

            Албена Манолова Кръстанова – гл. специалист в отдел ПНАО, ГРАО и ЧР;

            Ели Христова Петрова – гл. специалист в Дейност ДДЖС и ТР;

            Ирина Динчова Цветанова – гл. специалист в отдел ПНАО, ГРАО и ЧР;

            § 2. Да се прекрати достъпът на Весела Костова Велева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Магдалена Василева Гълъбова, Албена Манолова Кръстанова, Ели Христова Петрова и Ирина Динчова Цветанова до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Столична община – Район „Нови Искър“ , на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София и  Столична община – Район „Нови Искър“.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

№ РД-13-166-03.09.2019  г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РНИ 19-КД00-101-(2) от 23.08.2019 г. на кмета на Район „Нови Искър“ – Столична община (СО) (Наш рег. № 09-4(148) от 29.08.2019 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

            1. Оправомощавам следните служители на Район „Нови Искър“ – СО: 

            Весела Костова Велева – гл. специалист в отдел УТККС;

            Гергана Георгиева Колева – гл. специалист в отдел УТККС,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-115-2019 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Район „Нови Искър“ – СО, на територията на район „Нови Искър“, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система на АГКК и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София.

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Район „Нови Искър“ – СО, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София и Район „Нови Искър“ – СО.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.                                                                       

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Районът приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Района, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територия на район „Нови Искър“ – СО. 

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на районната администрация, определени от кмета на Района.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg