Премини към основното съдържание

РАЙОН „НАДЕЖДА“ – Столична община (СО)

З А П О В Е Д

№ РД-13-224(2) / 08.09.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РНД 21-ДИ05-734/02.09.2021 г. на кмета на район „Надежда“ – Столична община, (наш рег. № 09-3(105)/02.09.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

     Заповед № РД-13-224/11.12.2019 г., изменена със Заповед № РД-13-224(1)/ 27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „София Валериева Лозанова – старши експерт ОС“  се заличават;
    2. Точка 1 се допълва със следните две лица:
•    Цветан Николаев Вълчинов – главен експерт „Кадастър и регулация“;
•    Габриела Валентинова Велинова – старши специалист „Кадастър и регулация“.
    § 2. Да се прекрати достъпът на София Валериева Лозанова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на  Цветан Николаев Вълчинов и Габриела Валентинова Велинова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на район „Надежда“ – Столична община, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София и Район „Надежда“ – Столична община.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-224_1-27.05.2020 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. рег. № 09-2(101)/18.05.2020 г. на кмета на район „Надежда“ – Столична община

ИЗМЕНЯМ

моя Заповед № РД-13-224/11.12.2019 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 думите „Десислава Димитрова Делчева – гл. експерт КР“ се заличават.

Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на кмета на район „Надежда“ – Столична община и на началника на СГКК – София, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София и район „Надежда“ – Столична община.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.     

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

№ РД-13-224-11.12.2019 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РАД19-ДИ05-709 от 14.11.2019 г. на кмета на Район „Надежда“ – Столична община (СО) (Наш вх. № 09-4(188)/14.11.2019 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

            1. Оправомощавам следните служители на Район „Надежда“ – СО: 

            Десислава Димитрова Делчева – гл. експерт КР;

            Светла Бранимирова Декина – началник отдел УОСЖФРКТД;

            София Валериева Лозанова – ст. експерт ОС;

            Христина Йорданова Димитрова – гл. специалист ОС и РКТД,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-147-2019 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Район „Надежда“ - СО, на територията на Район „Надежда“, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система на АГКК и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София.

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Район „Надежда“ СО, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК - София и  Район „Надежда“ - СО.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                      

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Района приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Района, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територия на район „Надежда“ – СО. 

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на районната администрация, определени от кмета на Района.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg