Премини към основното съдържание

РАЙОН „ЛЮЛИН” – Столична община

Сканирана заповед

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-146-14.08.2019 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РЛН 19-ТД26-1307-(3) от 08.08.2019 г. на кмета на Район „Люлин“ – Столична община (СО) (Наш рег. № 09-4(137) от 09.08.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Район „Люлин“ – СО: 

            Юла Рашкова Христова – гл. специалист в отдел УТКС;

            Елка Кирилова Деянова – гл. специалист в отдел УТКС;

            Мария Запрянова Филипова – гл. експерт в отдел УОСЖФ;

            Елена Петкова Борисова – гл. специалист в отдел УОСЖФ,

 

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-102-2019 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Район „Люлин“ – СО, на територията на район „Люлин“, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система на АГКК и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Район „Люлин“ СО, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София и Район „Люлин“ – СО.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

 

                                                                         

                                       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Районът приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Района, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територия на район „Люлин“ – СО. 

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на районната администрация, определени от кмета на Района.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg