Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, област Смолян

З А П О В Е Д № РД-20-54/30.09.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо изх. №12-00-278/28.09.2022 г. на кмета на Община Златоград, област Смолян (наш рег. №ВЕАУ-102(1)/28.09.2022 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

         Заповед №РД-13-263/14.11.2017 г., допълнена със Заповед №РД-13-111/27.04.2018 г., както следва:
    1. В т. 1 се добавят още две лица:
    ● Николина Нинкова Сивриева – главен специалист АСК;
    ● Севдалина Альошева Гогаджова – старши специалист „Устройство на територията“ при Кметство с. Старцево.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Николина Нинкова Сивриева и Севдалина Альошева Гогаджова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Златоград, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Смолян и Община Златоград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-111-27.04.2018 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-00-75 от 29.03.2018 г. на кмета на община Златоград, област Смолян (наш № 09-3/02.04.2018 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-263 от 14.11.2017 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „инж. Светла Пенева Букова гл. експерт в „Кадастър и регулация“, се добавя още едно лице, а именно:

            Искра Дамянова Христова – гл. специалист „Техническо обслужване“.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Златоград и на началника на СГКК – Смолян, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Смолян и  Община Златоград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                           ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

З А П О В Е Д

№ РД-3-263/14.11.2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-00-219 от 26.10.2017 г. на Община Златоград, област Смолян (наш рег. № 09-3(184)/30.10.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Златоград, област Смолян:

            инж. Светла Пенева Букова – гл. експерт в „Кадастър и регулация“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-153 от  13.11.2017  г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Златоград, на територията на община Златоград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Смолян.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Златоград и на началника на СГКК Смолян, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Смолян и Община Златоград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Смолян.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

 

 

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg