Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, област Сливен

З А П О В Е Д № РД-20-7/28.01.2022г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№28-00-18/27.01.2022 г. на кмета на община Твърдица, област Сливен (наш рег. № 09-2 (14)/27.01.2022 г.)

ДОПЪЛВАМ:

    Заповед №РД-13-99/08.05.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 се добавя следното лице:
•    Светлана Неделчева Колева-Азманова – старши специалист.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета община Твърдица, на началника на СГКК – Сливен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Сливен и община Твърдица.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Сливен.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-99/ 08.05.2019 г.  

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 20-27431 от 22.04.2019 г. на кмета на Община Твърдица, област Сливен (наш рег. № 09-4 (85) от 24.04.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам служителите на Община Твърдица, област Сливен: 

           Христо Веселинов Чомаков – специалист „строителен техник“ в дирекция ОДО;

           Илия Александров Иванчев – мл. специалист „Общинска собственост“ в дирекция ОДО,

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-68 от  08.05.2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Твърдица, на територията на община Твърдица – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Сливен.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Твърдица, на началника на СГКК - Сливен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК- Сливен и на Община Твърдица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК - Сливен.

                      

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg