Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ТРЯВНА, област Габрово

 З А П О В Е Д № 20-6(2)/07.07.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо на секретаря на Община Трявна, област Габрово (наш рег. №09-2(110)/05.07.2022 г.)

ИЗМЕНЯМ:

     Заповед №РД-13-28/29.01.2020 г., изменена и допълнена със Заповеди №РД-13-28(1)/07.07.2020 г., №РД-13-28(2)/17.11.2020 г., №РД-20-6/24.01.2022 г. и РД-20-6(1)/28.01.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

    1. В т. 1 думите „Мариела Станимирова Иванова – старши специалист ГРАО“ се заличават. 
    2. Да се прекрати достъпът на Мариела Станимирова Иванова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета Община Трявна, на началника на СГКК – Габрово, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Габрово и Община Трявна.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Габрово.       

З А П О В Е Д РД-20-6(1)/28.01.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо №ЕО-ТР-84-001/26.01.2022 г. на кмета на Община Трявна, област Габрово (наш рег. №09-2(12)/26.01.2022 г.)

ИЗМЕНЯМ:

     Заповед №РД-13-28/29.01.2020 г., изменена и допълнена със Заповеди №РД-13-28(1)/07.07.2020 г., №РД-13-28(2)/17.11.2020 г. и №РД-20-6/24.01.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

    Параграф единствен: В т. 1 думите „Калина Николова Казакова – старши специалист „Управление и разпореждане с общински имоти“ към дирекция СДУР“ да се четат „Калина Николова Казакова – специалист „Кадастър и административни услуги по ЗКИР“ към дирекция ТСУ.“
     
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета Община Трявна, на началника на СГКК – Габрово, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Габрово и Община Трявна.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Габрово.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

                      

З А П О В Е Д № РД-20-6/24.01.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

ИЗМЕНЯМ:

     Заповед №РД-13-28/29.01.2020 г., изменена и допълнена със Заповеди №РД-13-28(1)/07.07.2020 г. и №РД-13-28(2)/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

    Параграф единствен: В т. 1 думите „Калина Николова Събева – старши специалист „Управление и разпореждане с общински имоти“ към дирекция СДУР“ да се четат „Калина Николова Казакова – старши специалист „Управление и разпореждане с общински имоти“ към дирекция СДУР“
     
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета Община Трявна, на началника на СГКК – Габрово, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Габрово и Община Трявна.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Габрово.     

      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

З А П О В Е Д
№РД-13-28(2)/17.11.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. №ЕО-ТР-1122/11.11.2020 г. на кмета на Община Трявна (наш рег. №09-2(222) от 11.11.2020 г.)

ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед №РД-13-28 от 29.01.2020 г., допълнена със Заповед №РД-13-28(1) от 07.07.2020 г., както следва:
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Ана Антонова Антонова – „Градоустройство и технически услуги“, се добавят още две лица, а именно:
    „Мариела Станимирова Иванова – старши специалист „ГРАО“;
    „Албена Ценкова Конакчиева – секретар на Община Трявна“;

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Трявна, на началника на СГКК – Габрово, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Габрово и Община Трявна.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Габрово.    

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д
№РД-13-28(1)/07.07.2020 г.

На основание чп. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 1 1.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ЕО-ТР-664 от 29.06.2020 г. (наш per. № 09-2 (140) от 29.06.2020 г.) на кмета на община Трявна

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД- 13-28 от 29.01.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
Параграф единствен: В т. I след думите „Калина Николова Събева - ст. специалист отдел „Управление и разпореждане с общински имоти", се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:
Ана Антонова Антонова - специалист „Градоустройство и технически услуги";
Заповедта да се сведе до знанието на посоченото no-горе лице, на кмета на Община Трявна, на началника на СГКК - Габрово, на директора на дирекция „Административно-правно и фикансово обслужване", АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни*', АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК - Габрово и Община Трявна.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК - Габрово.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

№РД-13-28-29.01.2020 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № 32-00-435 от 14.11.2020 г. на кмета на община Трявна, област Габрово (наш № 09-4/190/ от 18.11.2019 г.)  

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам следния служител на община Трявна, област Габрово: 

Калина Николова Събева – Старши специалист „Управление и разпореждане с общински имоти“ към дирекция „СДУР“;

            която да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №  КД-3-10-2020г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Трявна, област Габрово, на територията на община Трявна – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Габрово.

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Трявна, на началника на СГКК – Габрово, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Габрово и Община Трявна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Габрово.

                       

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

 

slogan bg