Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, област Добрич

           

З А П О В Е Д № РД-20-8/03.07.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо изх. №ТС-18-1666/06.06.2023 г. на кмета на Община Тервел, област Добрич (наш рег. №ВЕАУ-65/06.06.2023 г.),

И З М Е Н Я М:

     Заповед №РД-13-158/22.08.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 думите „Гинка Николова Колева – специалист „Общинска собственост“ в дирекция ОСТСУ“ се заличават. 
    2. Да се прекрати достъпът на Гинка Николова Колева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета Община Тервел, на началника на СГКК – Добрич, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на началника на отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Добрич и Община Тервел.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Добрич.                        
        

 

З А П О В Е Д № РД-13-158-22.08.2019 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма рег. № РД-25-2812#1 от 05.08.2019 г. и № РД-25-2812#2 от 06.08.2019 г. (наши рег. № 10-10-8(13) от 05.08.2019 г. и № 10-10-8 (15) от 06.08.2019 г.) на кмета на община Тервел, област Добрич

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Тервел, област Добрич:

            Виолета Йорданова Димитрова – ст. специалист „Чертожник-геодезист“ в дирекция ОСТСУ;

            Гинка Николова Колева – специалист „Общинска собственост“ в дирекция ОСТСУ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-109-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Тервел, на територията на община Тервел – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Тервел, на началника на СГКК – Добрич, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Добрич и Община Тервел.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Добрич.            

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

            3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg