Премини към основното съдържание

ОБЩИНА СВОГЕ, област Софийска

Сканирана заповед

З А П О В Е Д № РД-20-56/11.10.2022г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №11-00-344/11.08.2022 г. на кмета на община Своге, София област (наш рег. ВЕАУ-234/11.08.2022 г.)

НАРЕЖДАМ:

    Изменям Заповед № РД-13-71/06.04.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения:
•    Думите „Борислава Димитрова Исаева – главен специалист УС“ се заличават.
    Да се прекрати достъпът на Борислава Димитрова Исаева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Своге, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София област и община Своге.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-71-06.04.2020 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 16-0074 от 20.02.2020 г. на кмета на община Своге, Софийска област (наш № 09-2/20.02.2020 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Своге, Софийска  област: 

            инж. Светлана Людмилова Христова-Корназова – старши експерт в отдел „Устройство и развитие на територията“;

            инж. Лена Иванова Илиева – старши експерт в отдел „Устройство и развитие на територията“;

            Ваня Цветкова Божилова-Георгиева – главен специалист в отдел „Устройство и развитие на територията“;

             Георги Адамов Георгиев – главен специалист в отдел „Устройство и развитие на територията“;

             Галина Михайлова Тодорова – главен специалист в отдел „Устройство и развитие на територията“;

             Галя Славчева Илиева – главен специалист в отдел „Устройство и развитие на територията“;

            Цветка Атанасова Панайотова – старши специалист в отдел „Устройство и развитие на територията“;

            арх. Александър Симеонов Кирев – главен архитект на Община Своге;

            Десислава Благоева Димитрова – старши юрисконсулт в дирекция „Правно и административно обслужване“;

            Борислава Димитрова Исаева – главен специалист в отдел „Устройство и развитие на територията“ в дирекция „Правно и административно обслужване“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-30-2020  г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Своге, на територията на община Своге – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София област.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Своге, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София област и Община Своге.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.

                                              

                       

                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                         ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg