Премини към основното съдържание

Община РУДОЗЕМ, област Смолян

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-181(2)/25.03.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмa № Р-1464/22.03.2021 г. на кмета на община Рудозем, област Смолян (наш рег. № 09-3 (44) от 23.03.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

    Моя Заповед № РД-13-181 от 23.08.2017 г., № РД-13-181(1) от 22.01.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
    1. Думите „Сениха Мехмедова Маданска – архитект“ се заличават;
    2. Точка 1 се допълва с още две лица, а именно:
•    Алтимир Фиданов Балев – специалист  „ДУТ“
•    Малинка Хариева Маданска – технически сътрудник в „ТСУ“
    § 2. Да се прекрати достъпът на Сениха Мехмедова Маданска до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Алтимир Фиданов Балев и Малинка Хариева Маданска до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Рудозем, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Смолян и Община Рудозем.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д

 № РД-13-181_1-22.01.2020

 На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, писмо изх. № 5738/30.12.2019 г. на кмета на община Рудозем, обл. Смолян (наш. рег. № 09-2/2/ от 06.01.2020 г.)

 

Д О П Ъ Л В А М

Заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-13-181 от 23.08.2017 г.,

 

            Параграф единствен: В т. 1 се добавя още едно оправомощено лице, а именно:

            „Сениха Мехмедова Маданска – архитект в дирекция „Строителство и благоустройство на територията“, имейл: Виж имейла... и телефон 0897098966, адрес Община Рудозем, бул. „България“ № 15.

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Рудозем, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Смолян и  Община Рудозем.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.

 

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                          

                                                                                    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-181/23.08.2017 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 3825 от 18.08.2017 г. на кмета на Община Рудозем, област Смолян

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Рудозем, област Смолян: 

            арх. Шебан Хилмиев Билянов – архитект в дирекция СБТ,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-68 от 21.08.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Рудозем, на територията на община Рудозем – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Смолян.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Рудозем и на началника на СГКК – Смолян област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Смолян и Община Рудозем .

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.

                                              

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg