Премини към основното съдържание

ОБЩИНА РИЛА, Област Кюстендил

Сканирана заповед

З А П О В Е Д № РД-20-14/24.07.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-01-11-367-2/18.07.2023 г. на кмета на община Рила, област Кюстендил (наш рег. № ВЕАУ-307-(1)/19.07.2023 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

Заповед № РД-13-155/15.06.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-13-155(1)/16.02.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Думите Васил Александров Вучков – Мл. специалист „Кадастър и регулация“ се заличават.
1.2.  Точка 1 се допълва със следното лице, а именно:
    Владимира Василева Панчова – Мл. специалист „Кадастър и регулация“;
2. Да се прекрати достъпът на Васил Александров Вучков до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
3. Да се осигури достъп с необходимите права на Владимира Василева Панчова до КАИС.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета община Рила, на началника на СГКК – Кюстендил, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Кюстендил и община Рила.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кюстендил.
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-155-1./16.02.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № УС-02-03-11/09.02.2021 г. на кмета на Община Рила (наш рег. № 09-3(23)/09.02.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ
моя Заповед № РД-13-155 от 15.06.2018 г., както следва:

§1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Владимира Василева Панчова – мл. специалист „Кадастър и регулация“, в отдел ,,Управление и контрол на територията“  се заличават.

2. Точка 1 се допълва с още две лица, а именно:
Александра Василева Василева - Кабзималска – гл. специалист „Кадастър и регулация“, в отдел ,,Управление и контрол на територията“ ;
Васил Александров Вучков – мл. специалист „Кадастър и регулация“, в Дирекция ,,Устройство на територията, местни приходи, хуманитарни дейности“

§2. Да се прекрати достъпът на Владимира Василева Панчова до кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

§3. Да се осигури достъп с необходимите права на Александра Василева Василева-Кабзималска и Васил Александров Вучков до КАИС. 

Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Рила, на началника на СГКК – Кюстендил, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кюстендил и Об
щина Рила.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кюстендил.
                

        
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
 ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д № РД-13-155-15.06.2018 г. 

  

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо № УС-01-02000022 от 01.06.2018 г. на кмета на Община Рила, област Кюстендил

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Рила, област Кюстендил: 

            Владимира Василева Панчова – мл. специалист „Кадастър и регулация“ в отдел „Управление и контрол на територията“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-71-2018 г. , сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Рила, на територията на община Рила – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кюстендил.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на кмета на Община Рила и на началника на СГКК Кюстендил, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Кюстендил и Община Рила.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Кюстендил.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg