Премини към основното съдържание

ОБЩИНА РАКОВСКИ, област Пловдив

З А П О В Е Д

№РД-13-24(2)/22.01.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №12-15-1 от 05.01.2021 г. на кмета на Община Раковски, област Пловдив (наш рег. №09-3(3) от 11.01.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед № РД-13-24 от 28.01.2020 г., изменена със Заповед №РД-13-24(1) от 13.05.2020 г., както следва:
    § 1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
    1. Думите „Ана Серафимова Николова – гл. специалист ЕКТО/„ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“ се заличават;
    2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
    „арх. Чавдар Георгиев Кьолов – началник отдел ТСУ, ОС, СиД“;
    § 2. Да се прекрати достъпа на Ана Серафимова Николова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на арх. Чавдар Георгиев Кьолов до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Раковски, на началника на СГКК – Пловдив, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пловдив и Община Раковски.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пловдив.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д

№ .РД-13-24_1-13.05.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 24-166-3 от 30.04.2020 г. на кмета на община Раковски, Област Пловдив (наш рег. № 09-2 (95) от 07.05.2020 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

 

           Моя Заповед № РД-13-24 от 28.01.2020 г., както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения:

            1. Думите „Петър Иванов Терзийски - Гл. специалист „ЕКТО“/„ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“ се заличават;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Петър Иванов Терзийски до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Раковски, на началника на СГКК – Пловдив, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пловдив и Община Раковски.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пловдив.       

           

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-24-28.01.2020 г.

 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № 12-15-1 от 07.01.2020 г. на кмета на община Раковски, област Пловдив (наш № 09-3/5/ от 07.01.2020 г.)

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

            1. Оправомощавам следните служители на община Раковски, област Пловдив: 

            Ана Серафимова Николова – Гл. специалист „ЕКТО“/ „ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“; 

            Станислава Недялкова Лукова -  Гл. специалист „ЕКТО“/ „ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“;

            Петър Иванов Терзийски - Гл. специалист „ЕКТО“/„ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“;

            Петър Иванов Тачев - Гл. специалист „ЕКТО“/„ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“; 

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-9-2020  г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Раковски, област Пловдив, на територията на община Раковски – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Раковски, на началника на СГКК – Пловдив, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пловдив и Община Раковски.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пловдив.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       

                                                                                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg