Премини към основното съдържание

ОБЩИНА РАКИТОВО, гр. Ракитово

Сканирана заповед

З А П О В Е Д  № РД-20-58/26.10.2022г.
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №12-00-309/20.10.2022 г. на кмета на община Ракитово, област Пазарджик (наш №ВЕАУ-301(1)/24.10.2022 г.)
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

    Заповед №РД-13-138/07.07.2017 г. допълнена и изменена със Заповеди №№ РД-13-138(1)/18.07.2017 г., РД-13-58/15.02.2018 г., РД-13-58(1)/20.02.2018 г. и РД-13-58(2)/ 27.07.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Албена Йовова Иванова – главен специалист КРВП“ се заличават.
    2.  Точка 1 се допълва със следното лице:
•    Иван Георгиев Грозданов – специалист КС.
    Да се прекрати достъпът на Албена Йовова Иванова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
     Да се осигури достъп с необходимите права на Иван Георгиев Грозданов до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Ракитово, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и община Ракитово.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-58(2)/27.07.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Заповед № РД-25-770/06.07.2020 г. на Кмета на Община Ракитово,

ДОПЪЛВАМ 

моя Заповед № РД-13-138 от 07.07.2017 г., изменяна и допълвана със Заповеди № РД-13-138(1) от 18.07.2017 г., № РД-13-58 от 15.02.2018 г. и № РД-13-58(1) от 20.02.2018 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 се добавя още едно оправомощено лице, а именно:

            Мария Ангелова Ангелова – специалист ТСУ, област Пазарджик, община Ракитово, гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“  № 57 

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Ракитово, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и на община Ракитово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

                                                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-138(1)/18.07.2017 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. № 09-3/11.05.2017 г. на кмета на община Ракитово

 

ИЗМЕНЯМ

моя Заповед № РД-13-138/07.07.2017 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 думите „Инж. Янко Георгиев Чолаков – главен специалист „ТСУ“, община Ракитово 4640, гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“  № 57“ се заличават.

 

            Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Ракитово и на началника на СГКК – Пазарджик, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и  Община Ракитово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

                                                                     

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                         ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-138/07.07.2017 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. № 09-3/11.05.2017 г. на кмета на община Ракитово

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Оправомощавам следните служители на Община Ракитово, област Пазарджик:

       Албена Йовова Иманова – главен специалист „КРВП и НС“;

          Винка Георгиева Шейлева – главен специалист „ТУ“;

          Инж. Веселка Петрова Георгиева – главен специалист „ТСУ“;

          Инж. Янко Георгиев Чолаков – главен специалист „ТСУ“;

          Захарина Ясенова Бозева – главен специалист „КРВП и ТУ“ при Кметство с. Дорково, община Ракитово 4643, с. Дорково, ул. „Цепина“ № 59,

          които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-8. от 07.07. 2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Ракитово, на територията на община Ракитово – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Службата па геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Пазарджик.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Ракитово и на началника на СГКК – Пазарджик, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и  Община Ракитово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                         ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да извършва съдействие и да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

 

 

 

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната територия на община Ракитово, гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково.

 1. Консултиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (наричани в споразумението за краткост “КККР”). Консултациите при предоставяне на услугите са свързани с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в КККР, подавани от гражданите за територията на Общината – урбанизирана и неурбанизирана.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg