Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ, област Варна

З А П О В Е Д  № РД-20-60/21.11.2022г.

          
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма изх. №РД 9100-1400/14.11.2022 г. и № РД 9100-1418/ 18.11.2022 г. на кмета на община Провадия, област Варна (наши рег. №ВЕАУ-361/ 17.11.2022 г. и №ВЕАУ-361(1)/18.11.2022)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

    Заповед №РД-13-59/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Ивелина Вескова Влайкова – специалист в отдел ФиБ“ се заличават.
    2. Точка 1 се допълва със следното лице:
•    Стоянка Руменова Пенева – старши специалист в отдел УТЕОС.
    Да се прекрати достъпът на Ивелина Вескова Влайкова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
     Да се осигури достъп с необходимите права на Стоянка Руменова Пенева до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Провадия, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и община Провадия.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.
 

З А П О В Е Д № РД-13-59/11.03.2019 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-0510-140 от 01.03.2019 г. (наш рег. № 09-4 от 01.03.2019 г.) на кмета на община Провадия, област Варна

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Провадия, област Варна: 

            Христина Иванова Чернева – ст. специалист в отдел УТЕОС;

            Ивелина Вескова Влайкова –специалист  в отдел ФиБ,  

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-40 от  11.03.2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Провадия, на територията на община Провадия – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Провадия, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Провадия.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.            

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg