Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, област Бургас

 З А П О В Е Д № РД-20-2(1)/05.03.2024г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо изх. №15-01-27/15.02.2024 г. на кмета на Община Поморие, област Бургас, постъпило в Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас (с рег. №07-5024/15.02.2024 г.) и препратено в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), наш рег. №ВЕАУ-216(8)/28.02.2024 г., 

НАРЕЖДАМ:
    Допълвам Заповед №РД-13-194/08.10.2019 г., допълнена със Заповед №РД-13-194(1)/04.11.2019 г. и Заповед №РД-20-2/15.03.2023 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
     В т. 1 се добавя следното лице:
•    Димитър Ненчев Неделчев – старши експерт „Геодезия и кадастър“ в отдел „Строителство“.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Поморие, на началника на СГКК – Бургас, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на служителя по сигурността на информацията към АГКК – за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Бургас и Община Поморие.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Бургас.    
 

З А П О В Е Д № РД-20-2/15.03.2023г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-01-13/07.03.2023 г. (наш рег. № ВЕАУ-216-(4)/ 10.03.2023 г.) на кмета на община Поморие, област Бургас,

НАРЕЖДАМ:
    Допълвам Заповед № РД-13-194/08.10.2019 г., допълнена със Заповед №РД-13-194(1)/04.11.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
     В т. 1 се добавя следното лице:
•    Таня Калинова Желева – главен специалист – деловодител „Устройство на територията“ в отдел УТООС, при Дирекция СУТОСУП.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Поморие, на началника на СГКК – Бургас, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на началника на отдел ГИС към АГКК за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Бургас и Община Поморие.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Бургас.        

 

З А П О В Е Д № РД-13-194-2./03.08.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. рег. № 09-2(155)/29.07.2020 г. на кмета на община Поморие

ИЗМЕНЯМ

Заповед № РД-13-194/08.10.2019 г., изменена със Заповед № РД-13-194(1)/04.11.2019 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 думите „Георги Николаев Янакиев – ст. Експерт „Устройство на територията“ в отдел УТООС, дирекция СУТОСУП“ се заличават.

 

Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на кмета на община Поморие и на началника на СГКК – Бургас, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Бургас и община Поморие.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Бургас.  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-194_1-04.11.2019г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-15-01-189/28.10.2019 г. на вр. и.д. кмет на община Поморие

 

Д О П Ъ Л В А М

моя Заповед № РД-13-194 от 08.10.2019 г.,

 

 

            Параграф единствен: В т. 1 се добавя още едно оправомощено лице, а именно:

            „Диана Желева Георгиева – главен специалист „Устройство на територията“ – деловодител в отдел УТООС, Дирекция СУТОСУП, община Поморие 8200, ул. „Солна“  № 5, тел. 0596/2-63-24 и e-mail: Виж имейла...

            Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"“, на кмета на Община Поморие и на началника на СГКК – Бургас, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Бургас и  Община Поморие.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Бургас.

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                           

                                                                                    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д 

 

№РД-13-194-08.10.2019г.

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. рег. № 15-01-159 от 10.09.2019 г. на кмета на община Поморие, област Бургас (наш № 09-4(156) от 11.09.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Поморие, област Бургас: 

            Георги Николаев Янакиев – ст. експерт „Устройство на територията“ в отдел УТООС, дирекция СУТОСУП;

            Християна Андреева Панова – гл. специалист „Устройство на територията“ в отдел УТООС, дирекция СУТОСУП,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-128 от 04.10.2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Поморие, на територията на община Поморие – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Поморие, област Бургас, на началника на СГКК – Бургас, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Бургас и Община Поморие.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Бургас.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).   

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

(6) За изпълнение на дейностите и услугите по ал. 2 се спазва редът, посочен в раздел VI от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. и в раздел I на Приложение № 1, представляващо неразделна част от споразумението.

Чл. 2. (1) Общината може да заявява и получава от Агенцията:

1. официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР в електронен вид - скици, схеми, скици-проекти, схеми-проекти, извлечения от КККР, удостоверения за имоти, собственост на Общината;

2. официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР в електронен вид – скици, схеми, скици-проекти, извлечения от КККР, удостоверения за имоти, собственост на физически и юридически лица, в случаите в които тези документи са необходими за провеждани от Общината административни процедури.

(2) Действията по ал. 1 се извършват от служители на Общината, определени от кмета на общината. Определените служители получават регистрация в КАИС с персонално потребителско име и парола. За извършване на регистрацията Общината предоставя на Агенцията идентификационни данни за служителя/служителите – три имена, ЕГН, длъжност, служебен имейл, служебен адрес за кореспонденция (пк, област, община, населено място, адрес), телефон.

(3) За скиците, схемите, скиците-проекти и схемите-проекти, издадени за имоти – собственост на Общината, не се дължи такса. За останалите документи по ал. 1, т. 1, Общината дължи на Агенцията съответната такса по Тарифа № 14.

(4) Когато документите по ал. 1, т. 2 са необходими на Общината за провеждани от нея административни производства, за които тя не събира такси, е налице „вътрешна административна услуга“ по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. В тези случаи Агенцията предоставя на Общината съответните документи безвъзмездно.

(5) Извън случаите по ал. 4 (когато не е налице „вътрешна административна услуга“ по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г.) за документите по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР се дължи на Агенцията заплащане на съответната такса по Тарифа № 14.

slogan bg