Премини към основното съдържание

ОБЩИНА МИРКОВО, Софийска област

З А П О В Е Д № РД-20-29(1)/16.08.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-15-04-7/31.07.2023 г. на кмета на Община Мирково, Софийска област (наш рег. № ВЕАУ-256-(1)/02.08.2023 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

     Заповед № РД-13-137/04.06.2018 г., изм. и допълнена със Заповеди №№ РД-13-137(1)/24.07.2018 г., РД-13-137(2)/06.03.2020 г., РД-13-137(3)/26.08.2020 г. и РД-20-29/19.05.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
    Инж. Благой Александров Коев – старши специалист „Устройство на територията“.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на инж. Благой Александров Коев до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Мирково, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София област и Община Мирково.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.
 

З А П О В Е Д № РД-20-29/19.05.2022г.
                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РД-15-04-5/18.05.2022 г. на кмета на община Мирково, Софийска област (наш рег. № 09-2 (73)/18.05.2022 г.)
ИЗМЕНЯМ:

     Заповед № РД-13-137/04.06.2018 г. изменена и допълнена със Заповеди №№ РД-13-137(1)/24.07.2018г., РД-13-137(2)/06.03.2020 г. и РД-13-137(3)/26.08.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения:
    Думите „Гергана Михайлова Пенелова – специалист „Устройство на територията“ се заличават.
    Да се прекрати достъпът на Гергана Михайлова Пенелова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета община Мирково, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Софийска област  и община Мирково.
           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Мирково.
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-137(3)/26.08.2020 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № УТ-15-04-17 от 21.08.2020 г. на кмета на община Мирково, Софийска област (наш № 09-2(168)/21.08.2020 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-137 от 04.06.2018 г., изменена и допълнена със Заповеди №№ РД-13-137(1) от 24.07.2018 г. РД-13-137(2) от 06.03.2020 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Гергана Николова Козарева – специалист „Устройство на територията“ в дирекция „Специализирана администрация“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Гергана Михаилова Пенелова – специалист „Устройство на територията“ в дирекция „Специализирана администрация“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Мирково, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Софийска област и  Община Мирково.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.

 

                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

/Съгласно заповед № 13-121-14.06.2019 г./

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-137_2-06.03.2020 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-15-04-2 от 04.02.2020 г. на кмета на община Мирково, Софийска област (наш рег. № 09-2 (36) от 07.02.2020 г.

 

ИЗМЕНЯМ

 

         Моя Заповед № РД-13-137 от 04.06.2018 г., както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения:

            1. Думите „Иванка Лукова Червенкова – „ст. специалист „Кадастър и регулация“ се заличават;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Иванка Лукова Червенкова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Мирково, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Софийска област и  Община Мирково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.    

           

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Заповед № РД-13-137_1-24.07.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-04-3 от 13.07.2018 г. на кмета на община Мирково, Софийска област (наш № 09-3/16.07.2018 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-137 от 04.06.2018 г., на изпълнителния директор на

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Иванка Лукова Червенкова – гл. специалист в „Кадастър и регулация“ в дирекция „Специализирана администрация“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Гергана Николова Козарева – специалист „Устройство на територията в дирекция „Специализирана администрация“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Мирково, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Софийска област и  Община Мирково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.

                                                                       

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д  № РД-13-137-04.06.2018  г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо № РД-15-04-16 от 15.05.2018 г. (Наш № 09-3/18.05.2018 г.) на кмета на Община Мирково, Софийска област

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Мирково, Софийска област: 

            Иванка Лукова Червенкова – гл. специалист в „Кадастър и регулация“ в дирекция „Специализирана администрация“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-58-28.05.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Мирково, на територията на община Мирково – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Софийска област.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Мирково и на началника на СГКК Софийска област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Софийска област и Община Мирково.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Софийска област.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg