ОБЩИНА МИРКОВО, Софийска област

Версия за печатВерсия за печат

З А П О В Е Д 

№ РД-13-137_2-06.03.2020 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-15-04-2 от 04.02.2020 г. на кмета на община Мирково, Софийска област (наш рег. № 09-2 (36) от 07.02.2020 г.

 

ИЗМЕНЯМ

 

         Моя Заповед № РД-13-137 от 04.06.2018 г., както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения:

            1. Думите „Иванка Лукова Червенкова – „ст. специалист „Кадастър и регулация“ се заличават;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Иванка Лукова Червенкова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Мирково, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Софийска област и  Община Мирково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.    

           

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Заповед № РД-13-137_1-24.07.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-04-3 от 13.07.2018 г. на кмета на община Мирково, Софийска област (наш № 09-3/16.07.2018 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-137 от 04.06.2018 г., на изпълнителния директор на

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Иванка Лукова Червенкова – гл. специалист в „Кадастър и регулация“ в дирекция „Специализирана администрация“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Гергана Николова Козарева – специалист „Устройство на територията в дирекция „Специализирана администрация“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Мирково, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Софийска област и  Община Мирково.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.

                                                                       

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д  № РД-13-137-04.06.2018  г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо № РД-15-04-16 от 15.05.2018 г. (Наш № 09-3/18.05.2018 г.) на кмета на Община Мирково, Софийска област

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Мирково, Софийска област: 

            Иванка Лукова Червенкова – гл. специалист в „Кадастър и регулация“ в дирекция „Специализирана администрация“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-58-28.05.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Мирково, на територията на община Мирково – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Софийска област.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Мирково и на началника на СГКК Софийска област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Софийска област и Община Мирково.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Софийска област.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.