Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ЛУКОВИТ, Област Ловеч

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-100./09.05.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ЕО-Д 01-184 от 12.04.2019 г. на кмета на община Луковит, област Ловеч (наш № 09-4 от 12.04.2019 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

           Заповед № РД-13-168 от 14.08.2017 г., на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

           Параграф единствен: В т. 1 след думите „Цветозара Генчева Михайлова – гл. специалист в отдел „Развитие и устройство на територията и общинската собственост“, се добавя още едно лице, а именно:

           „Любомир Стоянов Ангелов – гл. експерт в отдел РУТОС, дирекция  „Проекти, развитие и устройство на територията“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Луковит, на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Ловеч, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Ловеч и Община Луковит.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Ловеч.

                                                                   

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА


З А П О В Е Д 

№ РД-13-168./14.08.2017 г.


На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и електронно писмо от 24.07.2017 г. на Община Луковит, област Ловеч

НАРЕЖДАМ:

1. Оправомощавам следните служители на Община Луковит, област Ловеч:
инж.   Христина   Петкова  Ангелова - гл.  специалист  в  отдел  „Развитие  и

устройство на територията и общинската собственост";

Цветозара Генчева Михайлова гл. специалист в отдел „Развитие и устройство на територията и общинската собственост".

които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №

 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Луковит, в района на община Луковит урбанизирана и неурбанизирана територията, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

2.   На  лицата   по   т.   1   да  се   осигури   достъп   с   необходимите   права  до
административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на
Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Ловеч.

Копие от заповедта да се връчи на посочените no-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване", на директора на дирекция „Информационни системи", на кмета на Община Луковит и на началника на СГКК -Ловеч, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК - Ловеч и Община Луковит.

Контрола по изпълнението на заповедта_възлагам на началника на СГКК -Ловеч.

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 


Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в КККР, подавани от гражданите за района на Общината – урбанизирана и неурбанизирана територия.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията

slogan bg