Премини към основното съдържание

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ, област ПЕРНИК

З А П О В Е Д № РД-20-1(1)/19.08.2022г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№П-1088/18.08.2022 г. на кмета на община Ковачевци, област Перник (наш рег. № ВЕАУ-277/18.08.2022 г.)

НАРЕЖДАМ:

    Допълвам Заповед №РД-13-31/06.02.2020 г. допълнена и изменена със Заповед № РД-20-1/05.04.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1, се добавя следното лице: 
•    инж. Ирена Пламенова Крумова – Вр.И.Д. Главен инженер.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета община Ковачевци, на началника на СГКК – Перник, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Перник и община Ковачевци.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Перник. 

З А П О В Е Д

№ РД-20-1/05.04.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма № П-444/29.03.2021 г. на ВрИД Кмет на община Ковачевци, област Перник (наш рег. № 09-3 (45) от 29.03.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

     Заповед № РД-13-31 от 06.02.2020 г.,  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Ирена Пламенова Крумова – ВрИД главен инженер“  и „ Сузана Веселинова Михайлова – старши специалист ТСУ“ се заличават;
    2. Точка 1 се допълва с още три лица, а именно:
•    Николай Гичов Жотев – старши специалист  „ТСУ“
•    Райна Антонова Евтимова – старши специалист  „ТСУ“
•    Бойка Божичкова Лозанова – ВрИД  Директор Дирекция 
    § 2. Да се прекрати достъпът на Ирена Пламенова Крумова и Сузана Веселинова Михайлова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Николай Гичов Жотев, Райна Антонова Евтимова и Бойка Божичкова Лозанова  до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ковачевци, на началника на СГКК – Перник, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Перник и Община Ковачевци.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Перник.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-31-06.02.2020 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № П-61 от 07.01.2020 г. на кмета на община Ковачевци, област Перник (наш № 09-2/6/ от 07.01.2020 г.)

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам следните служители на община Ковачевци, област Перник:

            Ирена Пламенова Крумова – Вр. И. Д. Главен инженер;

            Сузана Веселинова Михайлова -  ст. специалист ТСУ;

            която да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-15-2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Ковачевци, област Перник, на територията на община Ковачевци – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Перник.

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ковачевци, на началника на СГКК – Перник, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Перник и Община Ковачевци.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Перник.

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                      

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg