Премини към основното съдържание

ОБЩИНА КОТЕЛ, област Сливен

З А П О В Е Д № РД-20-17/04.12.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и постъпило уведомително писмо от Община Котел, област Сливен,

И З М Е Н Я М  И  Д О П Ъ Л В А М:

          Заповед №РД-13-102/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

    1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Думите „Христина Димитрова Джондрова – гл. експерт „Общинска собственост“, дирекция „Счетоводство и собственост“ и „Ивелина Николова Кюпчукова – гл. експерт КРВП в дирекция УТЕС“ се заличават.
                  1.2.  Точка 1 се допълва с още три лица, а именно:
    ● Кемал Халилов Кьойбашиев – гл. специалист АСК в дирекция УТЕС;
    ● Стефанка Христова Козарева – гл. специалист КРВП в дирекция УТЕС;
        ● Яна Димитрова Гавова – директор на дирекция УТЕС.
    2. Да се прекрати достъпът на Христина Димитрова Джондрова и Ивелина Николова Кюпчукова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    3. Да се осигури достъп с необходимите права на Кемал Халилов Кьойбашиев, Стефанка Христова Козарева и Яна Димитрова Гавова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Котел, на началника на СГКК – Сливен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Сливен и Община Котел.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Сливен.                              
 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-102-13.05.2019 г. 

 

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-00-85 от 7.05.2019 г. на кмета на община Котел, област Сливен (наш № 09-4 (91) от 10.05.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам следните служители на Община Котел, област Сливен: 

           Ивелина Николова Кюпчукова – гл. експерт КРВП в дирекция УТЕС;

           Галина Драганова Николова – специалист „Селско стопанство“ при отдел „Икономически дейности, сеско стопанство и туризъм“

           Христина Димитрова Джондрова – гл. експерт „Общинска собственост“, дирекция „Счетоводство и собственост“,

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-73 от 10.05.2019 г.., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Котел, на територията на община Котел – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Сливен.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Котел, на началника на СГКК – Сливен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

           Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Сливен и Община Котел.

 

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Сливен.

                      

                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                     ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg