Премини към основното съдържание

ОБЩИНА КОСТИНБРОД, София област

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-239-1 / 08.09. 2020 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12.00-295 от 27.08.2020 г. на кмета на община Костинброд, област Софийска (наш рег. № 09-2 (172) от 31.08.2020 г.)

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

          Заповед № РД-13-239 от 30.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК), както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Прекратявам правомощията на инж. Вяра Костадинова Георгиева – старши експерт К и Р в Община Костинброд, считано от 01.10.2020 г.

            2. Точка 1 се допълва с още две лица, а именно:

            „Ирина Иванова Донева – началник отдел „УТ и ОС“;

            „Анита Руменова Милушева – младши експерт УТ;

            § 2. Да се прекрати достъпът на инж. Вяра Костадинова Георгиева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС), считано от 01.10.2020 г.

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Ирина Иванова Донева и Анита Руменова Милушева до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените в § 1, т. 1 и т. 2 лица, на кмета на Община Костинброд, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Софийска област и  Община Костинброд.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК–Софийска област.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                        

                                                                                                ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-239 / 30.10. 2017 г.

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Заповед № РД-05-327 от 27.10.2017 г. на кмета на Община Костинброд, Софийска област

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Костинброд, Софийска област:

            инж. Вяра Костадинова Георгиева – мл. специалист в отдел ОПД,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-139-от  30.10..2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Костинброд, на територията на община Костинброд – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София област.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Костинброд и на началника на СГКК София област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК София област и Община Костинброд.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК София област.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg