Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ХИСАРЯ, област ПЛОВДИВ

Сканирана заповед

 

Три имена

Длъжност, отдел

Служебен телефон

Е-mail

Димитрина Стоянова Кьорлинска

Началник отдел Устройство на територията

033762585; 0882261125

Виж имейла...

Атанас Красимиров Щерев

Главен експерт Инжинер-хидротехнически съоръжения, строителство, техническа инфраструктура и ПУП в отдел Устройство на територията

0884900637

Виж имейла...

Велина Димитрова Джиджева

Главен експерт Незаконно строителство отдел Устройство на територията

0882259107

Виж имейла...

Йоана Любомирова Козарска

Главен специалист Кадастър и ПУП отдел Устройство на територията

0884100771

Виж имейла...

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-104/17.06.2020 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-00-111/21.05.2020 г. на кмета на община Хисаря, област Пловдив

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на община Хисаря, област Пловдив: 

            Димитрина Стоянова Кьорлинска – Началник отдел „Устройство на територията“;

            Атанас Красимиров Щерев – Главен експерт Инжинер-хидротехнически съоръжения, строителство, техническа инфраструктура и ПУП в отдел „Устройство на територията“;

            Велина Димитрова Джиджева - Главен експерт Незаконно строителство в отдел „Устройство на територията“;

            Йоана Любомирова Козарска - Главен специалист Кадастър и ПУП в отдел „Устройство на територията“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-.53 от 17.06 2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Хисаря, на територията на Община Хисаря – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Хисаря, област Пловдив, на началника на СГКК – Пловдив, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пловдив и Община Хисаря, област Пловдив.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пловдив.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg