Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ЕЛЕНА, област Велико Търново

З А П О В Е Д № РД-20-34(2)/15.02.2024г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. УТ.03.07-4/01.02.2024 г. на кмета на Община Елена, област Велико Търново (наш рег. № ВЕАУ-290-(3)/01.02.2024 г.)

 ДОПЪЛВАМ:

Заповед № РД-13-214/13.08.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-13-214/01.06.2022 г., Заповед № РД-20-34/06.07.2022 г. и Заповед № 20-34(1)/20.12.2023 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
1.    Точка 1 се допълва със следните лица, а именно:
    ●  Красимир Йорданов Попов – главен архитект;
    ● Димитринка Борисова Иванова – директор на дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“;
    ● Стефка Петкова Калчева – главен специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“;
    ● Цветомира Василева Димитрова – главен специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“;
    ● Ивайло Руменов Добрев – старши специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“;
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Красимир Йорданов Попов, Димитринка Борисова Иванова, Стефка Петкова Калчева, Цветомира Василева Димитрова и Ивайло Руменов Добрев до КАИС.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Елена, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Велико Търново и Община Елена.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.
 

З А П О В Е Д № РД-20-34(1)/20.12.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №РД.02.18-644(3)/04.12.2023 г. на кмета на Община Елена, област Велико Търново (наш рег. №ВЕАУ-290(2)/07.12.2023 г.)

И З М Е Н Я М:

     Заповед №РД-13-214/13.08.2018 г., допълнена със Заповед №РД-13-214/01.06.2022 г. и Заповед №РД-20-34/06.07.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 думите „Радостина Пламенова Калчева – специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“ в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ се заличават.  
    2. Да се прекрати достъпът на Радостина Пламенова Калчева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Елена, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Велико Търново и Община Елена.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.
 

З А П О В Е Д № РД-20-34/06.07.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №РД.02.18-600/30.06.2022 г. на кмета на Община Елена, област Велико Търново (наш рег. № 09-2(107)/01.07.2022 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

     Заповед №РД-13-214/13.08.2018 г., допълнена със Заповед №РД-13-214/01.06.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
    Радостина Пламенова Калчева – специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“ в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“.     
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Радостина Пламенова Калчева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Елена, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Велико Търново и Община Елена.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.
                              
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-214 / 01.06.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД 02.18-4524 /28.05.2021 г. (наш рег. № 09-3-(63) от 28.05.2021 г.) на кмета на община Елена

ДОПЪЛВАМ
    Заповед № РД-13-214/13.08.2018 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 след думите „инж. Димитринка Борисова Иванова – директор на дирекция УТОС“, се добавя следното лице, а именно:

•    Десислава Михайлова Матеева – специалист УТАБ в дирекция УТОС.

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Елена, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Велико Търново и община Елена.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.
                    

                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-214-18.08.2018  г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № УТ.02.05-77 от 26.07.2018 г. на кмета на община Елена, област Велико Търново (наш № 09-3/31.07.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Елена, област Велико Търново: 

            Стефка Петкова Калчева – гл. специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“(УТАБ) в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ (УТОС);

            Цветомира Василева Димитрова – гл. специалист УТАБ в дирекция УТОС;

            Ивайло Руменов Добрев – ст. специалист УТАБ в дирекция УТОС;

            инж. Димитринка Борисова Иванова – директор на дирекция УТОС,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-87 от 13.08.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Елена, на територията на община Елена – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Елена, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Велико Търново и Община Елена.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

            ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината:

1. информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект.

3. приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез банков превод по сметка на Агенцията: IBAN BG13 BNBG 9661 3100 1104 01, BIC  BNBGBGSD, Българска народна банка - Централно управление, гр. София, пл. „Батенберг“ № 1 или на ПОС терминал на Агенцията. 

slogan bg