Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ДУПНИЦА, област Кюстендил

З А П О В Е Д № РД-20-5(4)/13.02.2023г.
                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 42-01-32/08.02.2023 г. на кмета на община Дупница, област Кюстендил (наш рег. № ВЕАУ-70-(6)/09.02.2023 г.)

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № РД-13-164/30.08.2019 г., допълнена и изменена със Заповеди №№ РД-13-164(2)/13.07.2020 г., РД-20-5/20.04.2021 г., РД-20-5(1)/12.08.2022 г., РД-20-5(2)/23.08. 2022 г. и РД-20-5(3)/16.11.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения:
     Думите „Саня Димитрова Стоилова – старши специалист АСК“ се заличават.
    Да се прекрати достъпът на Саня Димитрова Стоилова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС),
Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Дупница, на началника на СГКК – Кюстендил, на началниците на отдел „Правен“ и отдел ГИС към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кюстендил и община Дупница. 
          Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кюстендил.    
 

З А П О В Е Д № РД-20-5(3)/16.11.2022г.
                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 42-01-243/14.11.2022 г. на кмета на община Дупница, област Кюстендил (наш рег. № ВЕАУ-70-(3)/14.11.2022 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

Заповед № РД-13-164/30.08.2019 г., допълнена и изменена със Заповеди №№ РД-13-164(2)/13.07.2020 г., РД-20-5/20.04.2021 г., РД-20-5(1)/12.08.2022 г. и РД-20-5(2)/23.08. 2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Калина Илиева Илиева-Ненова – старши специалист АД“ се заличават считано от 20.11.2022 г.
2. Точка 1 се допълва със следното лице:
•    Михаела Василева Данаилова – старши специалист АД.
Да се осигури достъп с необходимите права на Михаела Василева Данаилова до КАИС.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Дупница, на началника на СГКК – Кюстендил, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кюстендил и община Дупница. 
          Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кюстендил.
 

З А П О В Е Д № РД-20-5(1)/12.08.2022г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 42-01-163-(1)/26.07.2022 г. на кмета на община Дупница, област Кюстендил (наш рег. № ВЕАУ-70/26.07.2022 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

    Заповед № РД-13-164/30.08.2019 г., допълнена и изменена със Заповеди №РД-13-164(1)/08.05.2020 г., №РД-13-164(2)/13.07.2020 г., №РД-20-5/20.04.2021 г на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Галина Иванова Тренчева-Николова – началник отдел ТД и УОА“ и „Евелина Андреева Табакова – старши  специалист ОС и АП“ се заличават.
    2. Точка 1 се допълва със следното лице:
•    Саня Димитрова Стоилова – старши специалист АД.
    Да се прекрати достъпът на Галина Иванова Тренчева-Николова и Евелина Андреева Табакова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
     Да се осигури достъп с необходимите права на Саня Димитрова Стоилова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Дупница, на началника на СГКК – Кюстендил, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.

    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кюстендил и община Дупница.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кюстендил.
 

З А П О В Е Д

№ РД-20-5/20.04.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма № 42-01-119/16.04.2021 г. на Кмета на община Дупница, област Кюстендил (наш рег. № 09-3 (52) от 16.04.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

     Заповед № РД-13-164/30.08.2019 г., допълнена със Заповеди № РД-13-164(1)/08.05.2020 г. и № РД-13-164(2)/13.07.2020 г.  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Ива Николова Иванова – технически сътрудник“  се заличават;
    2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
•    Мая Методиева Лазарова – чертожник в отдел УТ.
    § 2. Да се прекрати достъпът на Ива Николова Иванова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на  Мая Методиева Лазарова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Дупница, на началника на СГКК – Кюстендил, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кюстендил и Община Дупница.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кюстендил.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-164-2--13.07.2020 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра н имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11,10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 42-01-171 от 19.06.2020 г. (наш per. № 09-2 (136) от 24.06.2020 г.) на кмета на община Дупница

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-164 от 30.08.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), допълнена със Заповед № Р Д-13-164(1) от 08.05.2020 г. както следва:

Параграф единствен: В т. 1 след думите ,,Ива Николова Иванова – технически  сътрудник, се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:

Калина Илиева Илиева - Ненова —ст. специалист АД;

Заповедта да се сведе до знанието на посоченото no-горе лице, на кмета на Община Дупница, на началника на СГКК - Кюстендил, на директора на дирекция ,.Адмннистративно-правио и финансово обслужване", АГКК, и на директора на дирекция ..Информационни технологии и пространствени данни", АГКК. за сведение н изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК - Кюстендил и Община Дупница.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК -Кюстендил.

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-164-30.08.2019 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 42-01-137(1) от 30.07.2019 г. на кмета на община Дупница, област Кюстендил (наш рег. № 10-10-8 (9) от 01.08.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Дупница, област Кюстендил: 

            Ива Николова Иванова – технически сътрудник,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-113-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Дупница, на територията на община Дупница – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кюстендил.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Дупница, на началника на СГКК Кюстендил, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

 

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК Кюстендил и  Община Дупница.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Кюстендил.

                                               

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg