Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ДОСПАТ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

З А П О В Е Д № РД-20-48(1)/24.01.2024г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма с изх. №№ УТ-56/11.01.2024 г. и УТ-77/16.01.2024 г.,  на кмета на Община Доспат, област Смолян (наш рег. № ВЕАУ-291(4)/15.01.2024 г. и ВЕАУ-291(5)/19.01.2024 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

Заповед №РД-13-180/23.08.2017 г. допълнена и изменена със Заповеди №№ РД-13-180(1)/27.11.2019 г., РД-13-180(2)/28.12.2019 г. и РД-20-48/30.08.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Думите Борислава Лилкова Танева – техн. сътрудник ОСУТ се заличават.
1.2.  Точка 1 се допълва със следното лице, а именно:
инж. Нина Дамянова Чаушева - Куцлева – външен експерт при община Доспат;
2. Да се прекрати достъпът на Борислава Лилкова Танева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
3. Да се осигури достъп с необходимите права на инж. Нина Дамянова Чаушева-Куцлева до КАИС.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Доспат, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Смолян и Община Доспат.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.
                            
 

З А П О В Е Д   № РД-20-48/30.08.2022г.     

         
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма изх. № УТ-1622/23.08.2022 г. и УТ-1630/24.08.2022 г. на кмета на община Доспат, област Смолян (наш рег. №ВЕАУ-291/23.08.2022 г. и №ВЕАУ-291(1)/29.08.2022)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

    Заповед №РД-13-180/23.08.2017 г. допълнена и изменена със Заповеди №РД-13-180(1)/27.11.2019 г. и РД-13-180(2)/28.12.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Младен Емилов Далаков – главен специалист ТСУ и НСИК и Светлин Бисеров Павлов – главен специалист ТСУ и НСИК“ се заличават.
    2. Точка 1 се допълва със следните лица:
•    Владимир Росен Танев – старши специалист ТСУ и НСИК;
•    Борислава Лилкова Танева – технически сътрудник ОСУТ.
    Да се прекрати достъпът на Младен Емилов Далаков и Светлин Бисеров Павлов до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
     Да се осигури достъп с необходимите права на Владимир Росен Танев и Борислава Лилкова Танева до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Доспат, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК. 

    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Смолян и община Доспат.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-180_2-18.12.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № УТ-1903 от 06.12.2019 г. на кмета на община Доспат (наш рег. № 09-4(216)/09.12.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            моя Заповед № РД-13-180 от 23.08.2017 г., допълнена със Заповед № РД-13-180 /1/ от 27.11.2019 г.,  както следва:

            § 1. В т. 1 думите „инж. Нина Дамянова Чаушева-Куцлева – гл. инженер „Кадастър и геодезия“ се заличават.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето инж. Нина Дамянова Чаушева-Куцлева.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Доспат, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Смолян и  Община Доспат.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.

                                                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-180_1-27.11.2019 г. 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо /ведно с разрешение/ изх. рег. № УТ-1806 от 21.11.2019 г. на кмета на община Доспат, област Смолян (наш № 09-4(198) от 21.11.2019 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на община Доспат, област Смолян: 

            Младен Емилов Далаков – гл. специалист „ТСУ и НСИК“ в отдел „Общинска собственост и устройство на територията“;

            Светлин Бисеров Павлов – гл. специалист „ТСУ и НСИК“ в отдел „Общинска собственост и устройство на територията“;

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-70 от 21.08.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Доспат, на територията на община Доспат – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Смолян.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Доспат, област Смолян, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Смолян и Община Доспат.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.

                                

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-180/23.08.2017 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № УТ-633 от 06.06.2017 г. на кмета на Община Доспат, област Смолян (с наш рег. № 09-3 от 06.06.2017 г.) 

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам служителя на Община Доспат, област Смолян: 

            инж. Нина Дамянова Чаушева-Куцлева – гл. инженер „Кадастър и геодезия“ в отдел ТСУ,

            която да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-70 от 21.08.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Доспат, на територията на община Доспат – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Смолян.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Доспат и на началника на СГКК – Смолян област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Смолян и Община Доспат.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.

                                              

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg