Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, област Кърджали

Сканирана заповед

З А П О В Е Д  № РД-20-4/04.05.2023 г.                                           

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№05-00-96/03.05.2023 г. на кмета на община Черноочене, област Кърджали (наш рег. № ВЕАУ-342-(1)/03.05.2023 г.) 

НАРЕЖДАМ:

 

           Допълвам Заповед №РД-13-223/11.02.2019 г., допънена със Заповед РД-13-223-(1)/ 10.06.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

           В т. 1, се добавят следните лица:

Исмет Ремзи Исмаил – началник отдел МДТ;

Шафер Реджеб Ахмед – старши специалист „Общинска собственост“.

           Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета община Черноочене, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на началника на отдел ГИС към АГКК.

           Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Кърджали и община Черноочене.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кърджали.

З А П О В Е Д 

№ РД-13-223-11.12.2019 г.  

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № 05-00-74 от 03.07.2019 г. на кмета на община Черноочене, област Кърджали (наш № 09-4/118/ от 09.07.2019 г.) 

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Черноочене, област Кърджали: 

            Николина Димитрова Борисова – началник отдел ТСУ;

            Бюрхан Байрям Мехмед -  специалист ТСУ, отдел ТСУ;

            Сафет Мюмюн Сафет – -  специалист ТСУ, отдел ТСУ;

            която да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-151-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Черноочене, област Кърджали, на територията на община Черноочене – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кърджали.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Черноочене, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Кърджали и Община Черноочене.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кърджали.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                      

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg