Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БЯЛА, област Варна

    
З А П О В Е Д № РД-20-15/10.03.2022г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо №РД 2400-142/02.03.2022 г. на кмета на Община Бяла, област Варна (наш рег. №09-2 (36)/07.03.2022 г.),

Н А Р Е Ж Д А М:

    Изменям и допълвам Заповед №РД-13-147/18.07.2017 г., допълнена и изменена със Заповеди №РД-13-147(1)/10.08.2017 г., №РД-13-147(2)/13.08.2019 г. и №РД-13-147(4)/29.10.2020 г., всичките на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
    1.1. думите „Цветелина Трайчева Анастасова – младши експерт УТУПОС“  се заличават;
    1.2 точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
•     Деница Радославова Кирова – специалист в РРАБОС.
    2. Да се прекрати достъпът на Цветелина Трайчева Анастасова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    3. Да се осигури достъп с необходимите права на Деница Радославова Кирова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Бяла, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.

    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Бяла.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

З А П О В Е Д
№ РД-13-147(4)/29.10.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №РД-2400-830/20.10.2020 г. на кмета на Община Бяла, област Варна (наш рег. №09-2(210) от 23.10.2020 г.)

ДОПЪЛВАМ

    Моя Заповед №РД-13-147 от 18.07.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-13-147(1) от 10.08.2017 г. и Заповед № РД-13-147(2) от 13.08.2019 г., както следва:
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „инж. Даниела Костадинова Лазарова – гл. специалист в дирекция УТОС“, се добавя още едно лице, а именно:
    „Цветелина Трайчева Анастасова – мл. експерт дирекция УТУПОС. 

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Бяла, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и Община Бяла.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.    

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-147_2-13.08.2019

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД 2400-426 от 23.07.2019 г. на кмета на община Бяла, област Варна (наш рег. № 09-4 (128) от 26.072019 г.

ИЗМЕНЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

          Заповед № РД-13-147 от 18.07.2017 г., изменена със Заповед № РД-13-147(1) от 10.08.7 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Здравка Христова Кърчокова – гл. специалист в дирекция УТСОС, служебен имейл:, служебен адрес: област Варна, община Бяла, гр. Бяла 9101, ул. „Андрей Премянов“ № 29“ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още две лица, а именно:

            „Елка Николова Добрева – директор на дирекция УТОС;

            Инж. Даниела Костадинова Лазарова – гл. специалист в дирекция УТОС.“

            § 2. Да се прекрати достъпа на Здравка Христова Кърчокова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Елка Николова Добрева и инж. Даниела Костадинова Лазарова до КАИС.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на посочените в § 1, т. 2 лица, на кмета на Община Бяла, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Бяла.

             Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна. 

 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

№ РД-13-147(1)-10.08.2017 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, писмо вх. № 09-3/30.06.2017 г. на кмета на община Ракитово и Докладна записка № 10-84-5/21.07.2017 г. на Красимир Младенов – служител по сигурността на информацията

ИЗМЕНЯМ

Заповед № РД-13-147/18.07.2017 г. , както следва:

            В т. 1 заличавам лицето Инж. Йоло Димитров Йолов – директор на дирекция  УТОС.

            Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Бяла и на началника на СГКК – Варна, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Бяла.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

З А П О В Е Д

№ РД-13-147-18.07.2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо Община Бяла, област Варна с наш рег. № 09-3 от 30.06.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

            1. Оправомощавам следните служители на Община Бяла:       

            инж. Йоло Димитров Йолов – директор на дирекция УТОС, служебен имейл: Виж имейла..., служебен адрес: област Варна, община Бяла, гр. Бяла 9101, ул. „Андрей Премянов“ № 29;

            Здравка Христова Кърчокова – гл. специалист в дирекция УТОС, служебен имейл: Виж имейла..., служебен адрес: област Варна, община Бяла, гр. Бяла 9101, ул. „Андрей Премянов“ № 29;

            Галя Николаева Борисова – гл. специалист в дирекция УТОС, служебен имейл: Виж имейла..., служебен адрес: област Варна, община Бяла, гр. Бяла 9101, ул. „Андрей Премянов“ № 29,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № …………… от  …………...2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Бяла, на територията на община Бяла – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Варна.

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Бяла и на началника на СГКК – Варна, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и  Община Бяла.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (наричани в споразумението за краткост “КККР”). Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в КККР, подавани от гражданите за района на Общината – урбанизирана и неурбанизирана територия.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg