ОБЩИНА БОТЕВГРАД, Софийска област

Версия за печатВерсия за печат

                                                                          

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-57(2)-21.04.2020 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 3400-63 от 10.03.2020 г. на кмета на община Ботевград, област София (наш рег. № 09-2 (70) от 01.04.2020 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

         Заповед № РД-13-57 от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК), допълнена със Заповед № РД-13-57(1) от 03.09.2019 г.  както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Захаринка Таскова Нинова – специалист „КС и ОД“ и Марияна Димитрова Димова – специалист „КС и ОД“ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

            „Ивелина Петкова Костеновска – специалист „ТСУ и КР“;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Захаринка Таскова Нинова и Марияна Димитрова Димова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Ивелина Петкова Костеновска до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото в § 1, т. 2 лице, на кмета на Община Ботевград, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София област и  Община Ботевград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК–София област.

                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                            

                                                                                             

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-57-1./03.09.2019 г.

 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 3400-127(1) от 02.08.2019 г. (наш рег. № 10-10-8(12) от 02.08.2019 г.) на кмета на община Ботевград, Софийска област

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-57 от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Васил Маринов Василев – гл. специалист „ТСУ и КР“, се добавя още две лица, а именно:

 

            Захаринка Таскова Нинова – гл. специалист ТСУ и КР;

            Марияна Димитрова Димова – гл. специалист  КС и ОД,  

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ботевград, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София област и Община Ботевград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.                      

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д  

№ РД-13-57-14.02.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо № 3400-85(1) от 17.01.2018 г. на кмета на Община Ботевград, Софийска област

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Ботевград, Софийска област: 

            Васил Маринов Василев – гл. специалист в „ТСУ и КР“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-23 от  14.02.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Ботевград, на територията на община Ботевград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София област.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Ботевград и на началника на СГКК София област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК София област и Община Ботевград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК София област.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

 

 

 

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.