Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, Софийска област

                                                                          

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-57(2)-21.04.2020 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 3400-63 от 10.03.2020 г. на кмета на община Ботевград, област София (наш рег. № 09-2 (70) от 01.04.2020 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

         Заповед № РД-13-57 от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК), допълнена със Заповед № РД-13-57(1) от 03.09.2019 г.  както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Захаринка Таскова Нинова – специалист „КС и ОД“ и Марияна Димитрова Димова – специалист „КС и ОД“ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

            „Ивелина Петкова Костеновска – специалист „ТСУ и КР“;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Захаринка Таскова Нинова и Марияна Димитрова Димова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Ивелина Петкова Костеновска до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото в § 1, т. 2 лице, на кмета на Община Ботевград, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София област и  Община Ботевград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК–София област.

                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                            

                                                                                             

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-57-1./03.09.2019 г.

 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 3400-127(1) от 02.08.2019 г. (наш рег. № 10-10-8(12) от 02.08.2019 г.) на кмета на община Ботевград, Софийска област

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-57 от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Васил Маринов Василев – гл. специалист „ТСУ и КР“, се добавя още две лица, а именно:

 

            Захаринка Таскова Нинова – гл. специалист ТСУ и КР;

            Марияна Димитрова Димова – гл. специалист  КС и ОД,  

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ботевград, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София област и Община Ботевград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.                      

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д  

№ РД-13-57-14.02.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо № 3400-85(1) от 17.01.2018 г. на кмета на Община Ботевград, Софийска област

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Ботевград, Софийска област: 

            Васил Маринов Василев – гл. специалист в „ТСУ и КР“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-23 от  14.02.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Ботевград, на територията на община Ботевград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София област.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Ботевград и на началника на СГКК София област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК София област и Община Ботевград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК София област.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

 

 

 

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg