Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, област Благоевград

З А П О В Е Д № РД-20-51/01.09.2022г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и изх.№ЕО-Б-1626 001/31.08.2022 г. на кмета на община Брагоевград, (наш рег. № ВЕАУ-310/31.08.2022 г.)
НАРЕЖДАМ:

    Допълвам Заповед №РД-13-8/09.01.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1, се добавят следните лица: 
•    Даниела Костадинова Паризова  – главен специалист КРЗ;
•    Капка Генчова Пахлер – главен специалист КРЗ.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета община Благоевград, на началника на СГКК – Благоевград, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Благоевград и община Благоевград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Благоевград.
 

З А П О В Е Д № РД-13-8-09.01.2020 г.

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № ИЗ-01-550 от 02.12.2019 г. на кмета на община Благоевград, област Благоевград (наш № 09-4/211/ от 05.12.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Благоевград, област Благоевград: 

            Любима Стоянова Гошева – гл. експерт „Кадастър, регулация и земеразделяне“;

            Даниела Костадинова Паризова -  гл. специалист „Кадастър, регулация и земеразделяне“;

            Капка Генчова Пахлер – ст. специалист „Кадастър, регулация и земеразделяне“;

            Васил Павлов Тинчев – гл. архитект на Община Благоевград;

            Стела Любомирова Лишкова -  гл. експерт „Архитектура и проектиране“;

            Петя Кирилова Гъркова – ст. експерт „Архитектура и проектиране“;

            Миглена Олегова Китанова – ст. експерт „Инвестиционна дейност“;

            Гергана Олегова Войнова -  мл. експерт „Общинска собственост“;

            Боряна Георгиева Йорданова – гл. специалист „Кадастър, регулация и земеразделяне“;

            която да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-1-2020  г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Благоевград, област Благоевград, на територията на община Благоевград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Благоевград, на началника на СГКК – Благоевград, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Благоевград и Община Благоевград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Благоевград.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                      

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg